Een korte week! Maandag, tweede paasdag… helaas waren de weergoden ons in deze regio niet zo goed gezind…

Dinsdag B & W vergadering, zowel in Vlagtwedde als met het college van Bellingwedde. Wel bijzonder dat er dinsdagavond geen raadsvergadering was…  We zijn zo gewend aan de dinsdagavond maar in verband met de paasdagen was de raadsvergadering verschoven naar de donderdag…. Deze week derhalve ook geen fractievergadering.

Woensdagochtend… kijkend in mijn agenda stond daar ‘auto naar de garage’… De planning was om woensdag twee nieuwe banden te laten monteren.  Helaas… vorige week donderdag liet mijn radiateur mij in de steek en reed ik gedurende de paasdagen in een leenauto met grote teksten van mijn garagehouder…. Maar eerlijk is eerlijk, voor wie mij heeft zien rijden…hij verdient alle lof! Ik heb namelijk de neiging nogal eens met onverwachte storingen binnen te komen en daar is altijd tijd voor en ik word altijd keurig geholpen! “Wat het eigen dorp u biedt…zoek dat in den vreemde niet!” Een groot voordeel van een betrokken en lokale ondernemer…waarvoor dank!

Woensdagochtend/middag…. een bijzondere dag… De officiële opening van het nieuwe COA dorp in Ter Apel. Het is werkelijk prachtig geworden! Heel bijzonder dat de kinderen van de Interschool twee liedjes zongen bij de opening in het Gronings! De kans is natuurlijk aanwezig dat sommige kinderen toch terug gaan naar het land van herkomst en dan ‘Westerwol’ zingen ergens anders in de wereld.

Woensdagavond brachten we als college een bezoek aan Harpel waar we spraken met het bestuur van Plaatselijk Belang en het bestuur van het dorpshuis. Heel zinvol om zo constructief met elkaar aan tafel te zitten!

Donderdagavond raadsvergadering. Voor mij stond het uitvoeringsplan van de Nota OOR op de agenda. Er werd volop gediscussieerd over het wel of niet in stand houden van de vaarrecreatie over het Ruiten A Kanaal terwijl het voorstel ging over het achterstallig onderhoud van onder andere de Sellingersluis. Deze ligt weliswaar over het Ruiten A Kanaal, maar wanneer we dit onderhoud niet gaan plegen, zal uiteindelijk de veiligheid in geding zijn. De raad wil graag een onderzoek  naar de kosten van het in stand houden van de vaarrecreatie richting Bourtange. Dat is op zich natuurlijk prima, het is goed om de kosten helder in beeld te hebben. Dat laat echter onverlet dat ik van mening ben dat we de vaarrecreatie over het Ruiten A Kanaal moeten behouden en daar zal ik mij dan ook sterk voor maken. Wordt vervolgd dus. Gelukkig werd het uitvoeringsplan unaniem aangenomen.

Vrijdag een vrije dag ter voorbereiding op de vakantie. Zaterdagmiddag mocht ik de opening van de districtswedstrijden van de EHBO verenigingen doen in Vlagtwedde. Indrukwekkend om te zien met hoeveel passie en kennis men deelneemt aan deze vaardigheidsproeven.

Zondagochtend stond de 14-Gehuchtenloop in Sellingen op de agenda. Ik was gevraagd het startschot te geven. Een prachtige loop door het mooiste stukje van Nederland! Er was veel meer belangstelling dan voorgaande jaren waardoor men wat later van start ging. Complimenten voor de organisatie!

En dan is het zondagavond…blogtijd.

Volgende week geen blog in verband met de meivakantie. Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe en voor de mensen die in dezelfde gelukkige omstandigheden verkeren als ik…fijne vakantie!

Maandagochtend begon de week met een vergadering met het bestuur van de Stichting Vesting Bourtange. We hebben inmiddels een aantal zaken helder waarmee de bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden.

Maandagmiddag een vergadering in het provinciehuis van de VVB. (Verkeers- en vervoersberaad). Op de agenda stond onder andere het beleidskader verkeerseducatie voor 2017-2020. Een aantal speerpunten zijn: ‘afleiding in het verkeer’, jonge bestuurders, fietsers en senioren in het verkeer. Vooral het eerste item, afleiding in het verkeer, is erg belangrijk. Want nog steeds zie ik bestuurders in de auto met een mobiele telefoon in de hand.

Maandagavond fractievergadering en aansluitend nog een bestuursvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde. Het eerste kwartaal van 2017 is inmiddels al bijna voorbij en de voorbereidingen voor de verkiezingen zijn al in volle gang. We zijn blij met onze nieuwe leden uit Bellingwedde! Op de volgende algemene ledenvergadering zal de groslijst bekend worden gemaakt en zullen we weten wie er op welke plek op de lijst komt.  De leden zullen hierover beslissen.

Dinsdagochtend begonnen we met de gezamenlijke B & W vergadering. Aansluitend was er een bijeenkomst voor alle personeelsleden uit de gemeente Bellingwedde en de gemeente Vlagtwedde. Voor de medewerkers een belangrijke bijeenkomst. Hier werd uitleg gegeven over de plaatsing van de medewerkers in de nieuwe gemeente Westerwolde.

Dinsdagavond commissievergadering waar, voor wat mijn portefeuille betreft, het eerste uitvoeringsplan van de Nota OOR stond geagendeerd. Er waren nogal wat vragen en even leek het alsof de hele discussie over het vaststellen van de Nota OOR weer werd overgedaan. Het gaat nu alleen om het uitvoeringsplan van 2017, waarbij een aantal werkzaamheden beslist noodzakelijk zijn.

Woensdagochtend naar Veele. Op 12 april wordt er altijd even stil gestaan bij de bevrijding. Normaal gesproken is er iedere vijf jaar een officiële herdenking.  Dit jaar werd er een uitzondering gemaakt. De reden hiervan was dat ik tijdens deze bijeenkomst Jaak Daemen mocht benoemen tot ereburger van de gemeente Vlagtwedde. Jaak Daemen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Belgian SAS. Een elite-eenheid die is ontstaan in Engeland. Hij heeft opdrachten uitgevoerd in Nederland, Duitsland en Denemarken. De sectie van Daemen nam ook deel aan operatie “Larkswood”, de bevrijding van Noord-Holland onder leiding van Kolonel Blondeel.  Jaak Daemen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Veele. Helaas kon hij, om gezondheidsredenen niet zelf aanwezig zijn, maar zijn kinderen waren graag bereid de erepenning voor hun vader in ontvangst te nemen  Een bijzondere dag en een hele eer om deze penning uit te mogen reiken. Vlagtwedde heeft er weer een ereburger bij!

                                  

Woensdag, aan het eind van de middag waren onze raadsleden uitgenodigd om een kijkje te nemen onder de brug bij Zandberg. In verband met veiligheid is het normaal gesproken niet toegestaan om in de kelder on de brug te komen. Een unieke gelegenheid voor de raadsleden omdat de brug nu open staat in verband met werkzaamheden. Iedereen was onder de indruk van de techniek en de omvang van de kelder onder de brug.

Donderdag de hele dag vergaderingen en ’s avond namen we, als college, MT en secretariaat,  afscheid van onze gemeentesecretaris die per 1 mei een nieuwe functie heeft gekregen bij de IND.

Op Goede Vrijdag is het gemeentehuis gesloten.

Zaterdagochtend was ik aanwezig in Bourtange waar een actiedag brandveiligheid in vesting Bourtange op de agenda stond. Teams van brandweervrijwilligers van de post Vlagtwedde bezochten inwoners in de vesting. Er werd een brandveiligheidsscan achter de voordeur aangeboden en waar nodig werden gekoppelde rookmelders opgehangen. Ik mocht samen met clustercommandant Dirk Bakker de eerste rookmelder ophangen. De brandweer maakt hiervoor heel inventief gebruik van een ouderwetse ontstopper, waarmee het bevestigen van een rookmelder opeens een hele simpele klus wordt.

Inmiddels is het eerste paasdag. Tijd om mijn blog te schrijven. Kijkend naar het weer is binnen blijven misschien ook wel een goed idee. Het schijnt deze paasdagen kouder te zijn dan met de kerstdagen. Volgende week weer nachtvorst!

Ondanks het gure weer, wens ik al mijn lezers toch een vrolijk Pasen!

 

Maandagochtend begon de week met overleg over sport. In de laatste begrotingsvergadering is een ingediende motie van Gemeentebelangen Westerwolde aangenomen waarmee structureel een bedrag van 50.000 euro is gereserveerd voor sport in relatie tot mensen met een beperking. Er wordt nagedacht over een beweegcoach aangepast sporten die de doelgroep maximaal te kan begeleiden.

Maandagmiddag had ik een leuk gesprek met een student van de RUG. Hij is bezig om bij verschillende gemeenten in de provincie de leukste activiteiten op het gebied van toerisme in beeld te brengen en daar een bundeling van te maken. Mooi initiatief dat we natuurlijk van harte ondersteunen.

Dinsdag een bijzondere dag. In de agenda stond ‘bezoek van de minister’. Aan het college was nadrukkelijk verzocht niet bekend te maken wie er onze beide gemeenten kwam bezoeken. Groot was  de verrassing bij iedereen die dacht  de minister te zullen ontmoeten dat dit onze Koning bleek te zijn. De Koning bezocht eerst de bibliotheek in Ter Apel waar hij met vrijwilligers van “Meet and greet’ en een aantal inwoners sprak. Aansluitend bracht hij een bezoek aan de MFA Sellingen waar ook een aantal gesprekken met inwoners op het programma stond en waar tevens met de beide colleges werd geluncht. Een hele eer om dat mee te maken!

Dinsdagmiddag B&W vergadering.

Woensdagochtend werd ik ambtelijk bijgepraat over het ‘legionella beheer’ binnen onze gemeentelijke gebouwen. Er wordt steeds zorgvuldig gecontroleerd en daar waar het nodig is wordt er adequaat opgetreden.

Woensdagavond was er een gezamenlijke raadsbijeenkomst met vervolgens twee aparte raadsvergaderingen van Bellingwedde en Vlagtwedde in De Meet in Bellingwolde. Agendapunten waren de inrichting van de griffie in de nieuwe gemeente Westerwolde en de vergaderlocatie voor de nieuwe raad. De inrichting en de samenstelling van de nieuwe griffie werd door beide raden unaniem aangenomen. Voor wat betreft de vergaderlocatie van de nieuwe raad werd besloten de eerste raadsvergadering in 2018 in Zaal 12 in Vlagtwedde te laten plaatsvinden en de keuze voor de definitieve vergaderlocatie over te laten aan de nieuwe raad.

Donderdagochtend mocht ik aanwezig zijn bij het project ‘Scoor een boek’ in Stadskanaal om de eindstand van de gelezen boeken van de deelnemende scholen uit de gemeente Vlagtwedde bekend te maken. De leerlingen uit Vlagtwedde lazen maar liefst  1845 boeken in negen weken!

Donderdagmiddag aanwezig bij zwembad Moekesgat in Ter Apel, waar druk wordt gewerkt aan het verder energiezuinig maken van het bad. Het dak van  de kleedruimtes en de entree wordt vergroot om nog meer opbrengst uit de zonnecollectoren te halen.  Het ziet er nu al prachtig uit!

Zaterdagochtend stond de ‘Inspiratie dag Toekomst Muziek’ van de Muziekbond Groningen Drenthe op de agenda. In Campus Winschoten vond een symposium plaats. De dag werd geopend door gedeputeerde Fleur Gräper. Er werd gesproken over de toekomst van de muziekverenigingen. Een zinvolle bijeenkomst!

En dan is het weer zondag. Blogtijd! Volgende week weer een volle agenda! Voor nu wens ik mijn lezers een zonnige (werk) week toe!

 

 

Maandag begon met een overleg met de manager Ruimte. Het raadsvoorstel voor de uitvoeringsplannen van de Nota OOR (Onderhoud Openbare Ruimte) is af en is inmiddels verzonden naar de raad. In de volgende commissievergadering komt dit voorstel aan de orde. Er is achterstallig onderhoud en een aantal bruggen moet nog voor het vaarseizoen hersteld worden. Daarnaast willen we graag een begin maken van het herstellen van de oevers. Ook het reguliere onderhoud is in dit plan verwerkt. Het kost veel geld, maar we hebben in onze gemeente nou eenmaal erg veel bruggen en oevers…

Na een aantal andere vergaderingen in de middag overleg over de reclameborden. In 2016 hebben we het beleid inzake het plaatsen van reclameborden aangepast. De reden daarvan was dat er door de hele gemeente een vervuiling van commerciële borden plaatsvond, waardoor er een wildgroei ontstond. Daarnaast werden bij het plaatsen van reclameborden onze lantaarnpalen vaak beschadigd en op een aantal plaatsen was er sprake van verkeersonveilige situaties. Inmiddels houdt vrijwel iedereen zich hieraan maar er zijn toch nog bedrijven die kennelijk niet op de hoogte zijn van onze regels.  Jammer, na mijn wandeling vandaag door Vlagtwedde zag ik weer een bedrijf dat onze regels niet kent, dus dat betekent dat dit bedrijf wordt verzocht de borden weg te halen. Als dat niet gebeurt zullen wij ze weghalen en worden de kosten hiervan doorberekend. De beleidsregels zijn eenvoudig te raadplegen via de website van de gemeente Vlagtwedde.

Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van dinsdag.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, de collegevergaderingen. Dinsdagavond de raadsvergadering waarin wederom uitgebreid de veiligheidsmaatregelen in Ter Apel aan bod kwamen. Fractie Gemeentebelangen Westerwolde kwam met een motie om nogmaals de zekerheid te krijgen dat het politiebureau in Ter Apel een volwaardig bureau blijft. Andere fracties gingen niet mee met deze motie.

Woensdag ambtelijk overleg met de afdeling Samenleving waar onderwerpen als Kamp De Beetse, het bibliotheekwerk en sport op de agenda stonden. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de motie van Gemeentebelangen om meer in te zetten op sport voor mensen met een beperking. Ook de cultuurvisie kwam aan de orde en er zal, samen met Bellingwedde, een ‘cultureel café’ worden georganiseerd.

Donderdag begon de dag met ons gebruikelijke persuur. Na de vergadering van de stuurgroep herindeling was het tijd voor het afscheid van onze gemeentesecretaris. Na 12 jaar voor de gemeente Vlagtwedde te hebben gewerkt, heeft hij een uitdagende functie bij de IND gekregen. Er was veel belangstelling voor zijn afscheid dat plaats vond in de vorm van een muzikale lunch voor medewerkers en andere genodigden.

Donderdagavond was er een bijeenkomst die we ‘Taskforce Openbaar Vervoer’ hebben genoemd. Vanuit de raad kwam het  voorstel om met een aantal raadsleden uit Vlagtwedde en Bellingwedde te brainstormen over de verbetering van het openbaar vervoer in onze regio.  Een hele zinvolle avond waarbij de eerste stappen zijn gezet.

Zaterdag bezocht ik, namens ons college, de seizoenopening van Landgoed Tenaxx in Wedde. Tijdens de wintermaanden is het Dinopark flink uitgebreid. De ontvangstruime is ingericht als ‘dinoexperience’ en de Dino familie heeft weer uitbreiding gekregen. De Dino ’s doen het goed, maar het arboretum met meer dan 1000 verschillenden soorten bomen is ook werkelijk een bezoek waard!

                                    

Zondagmiddag naar Museum De Oude Wolden ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Trillingen’ door collega wethouder Lea van der Tuin van Bellingwedde. Een mooie afwisselende expositie en de olieverfschilderijen op canvas hadden mijn speciale aandacht. Beslist een aanrader!

En dan is het alweer zondagavond…tijd om mijn blog te plaatsen! Ik wens al mijn lezers een fijne (werk) week toe!