Blog Giny

De werkweek begon in verband met tweede Pinksterdag op dinsdag met onze collegevergadering.Aansluitend een bijeenkomst met het management en de teamleiders zoals Harrie in zijn blog al heeft omschreven.

Dinsdagavond bezochten we als college, samen met onze gebiedsregisseur, de dorpsraad in Wedde. Wedde heeft een zeer actief verenigingsleven en ook  vrijwilligers zijn op vele manieren zeer actief. In feite is het enige dat nog ontbreekt een kleine buurtsupermarkt. Dat zou de leefbaarheid nog meer vergroten. Vanuit economische zaken zetten we dit op de agenda.

In de gemeente Westerwolde hebben we twee gebiedsregisseurs. Dit zijn ambtelijke medewerkers die het aanspreekpunt zijn voor de inwoners dan wel dorpsraden.  Inmiddels zijn we als college begonnen aan onze overleggen met de dorpsraden. We hebben nu Oudeschans en Wedde bezocht. Deze avonden zijn erg zinvol omdat je op een andere manier met elkaar in gesprek gaat.

Woensdagochtend, na ons persuur, bezocht ik ons TDC  (trainings- en diagnosecentrum)in Vlagtwedde. Dit is één van de plekken in onze gemeente waar we inwoners die een beroep doen op een bijstandsuitkering , proberen zo snel mogelijk te laten uitstromen naar een reguliere baan.Ook worden er bij onze TDC’s  cursussen op MBO niveau gegeven en als opstap naar regulier werk wordt arbeidsritme en ervaring opgedaan om werknemersvaardigheden aan te leren.

Er worden daarnaast groenten verbouwd voor de voedselbank. Deze week zijn de eerste groenten al afgeleverd bij de voedselbank; 65 kroppen sla en andijvie uit eigen tuin. Het streven is om wekelijks ongeveer 130 stuks groente te leveren aan de voedselbank. De voedselbank in Vlagtwedde heeft een klantenbestand van 65 gezinnen die wekelijks een voedselpakket krijgen.

Vanaf eind april beginnen de medewerkers met het opkweken van sla en andijvie in de kassen. Zodra de temperatuur buiten omhoog gaat, gaan de plantjes naar buiten. Naast sla en andijvie, kweken de medewerkers ook bonen, prei, wortelen, rode bieten en boerenkool voor de voedselbank. Alle groenten worden biologisch gekweekt en verzorgd door de werkzoekenden op het TDC.

 

Donderdag een volle agenda. Eén van de onderwerpen vanuit cultuur was de inventarisatie van de zogenaamde ‘BKR’ kunstwerken. De Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) was van 1956 tot 1987 een regeling in Nederland, waardoor kunstenaars in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen. Toen de regeling verviel konden kunstenaars een beroep doen op de bijstand. De voormalige gemeente Bellingwedde heeft al een inventarisatie van de kunstwerken, de voormalige gemeente Vlagtwedde had dat niet. De bedoeling is om eerst de kunstenaars in de gelegenheid te stellen hun werken terug te kopen. Al met al een behoorlijke intensieve klus.

Vrijdag tijd om de collegestukken te lezen.  En dan is het weekend en stonden er bij uitzondering op zaterdag en zondag geen zakelijke afspraken in mijn agenda.

Blog Harrie

Na een weekje afwezigheid begon de werkweek weer op de dinsdag na Pinksteren .Deze werd ingevuld in de ochtend  met de collegevergadering in Wedde.

Hierna volgde er een presentatie van de afdeling Projecten & Programma’s met de onderwerpen milieu en gezondheid. Er werd een toelichting gegeven over de verschillende manieren van afval inzamelen zoals die nu nog plaats vinden in de voormalige gemeenten. ( Bellingwedde en Vlagtwedde) In de toekomst zullen we naar één systeem moeten gaan. Een mogelijkheid  van verwerking van afval, kan voor -of nascheiding zijn.

Op 28 juni is er informatieve raadsbijeenkomst, waarbij deze methodes aan bod komen. Tevens zal de uitslag van de inwoners enquête bekend gemaakt worden.

Dinsdagmiddag moest ik een medewerkersbijeenkomst  openen in Sellingen, waar het onderwerp duurzaamheid werd besproken. Tijdens deze bijeenkomst werden de medewerkers bijgepraat over de startnotitie “Duurzaamheid” en kon men meepraten over de verduurzaming van de gemeente Westerwolde.

Dinsdagavond zijn we met het college en de gebiedsregisseur naar de dorpsraad in Wedde geweest. Deze avond stond in teken van kennismaking en er kwamen enkele onderwerpen aan de orde zoals verkeersveiligheid, onderwijs en bomenkap. Ook werd er gesproken over enkele  leegstaande panden, die het aanzien van het dorp verslechteren. Hierover zal een vervolggesprek komen.

Woensdagmorgen het wekelijkse persuurtje.  Daarna vertrok ik richting Ter Apel. Hier werd voor de 15e  keer het schaapscheerdesfeest van NOVO gehouden.

Tijdens deze activiteit werd er een nieuwe nestschommel gepresenteerd, en ik mocht namens het college van Westerwolde  het lint doorknippen, zodat deze schommel in gebruik kon worden genomen.

 

In de vooravond was ik live te beluisteren bij Radio Westerwolde, waar het thema duurzaamheid ook weer werd besproken. De eerste inwonersavond over dit onderwerp zal plaats vinden op 5 juni vanaf 17.00 uur in de Meet in Bellingwolde. We hopen op een grote opkomst.

Van 19.30 uur tot 21.00 uur was de informatieve raadsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken en werd uitleg gegeven over het proces van “Startnotitie duurzaamheid” naar “ Visie duurzaamheid”. De avond werd afgesloten met een discussieronde. De avond werd goed bezocht door de raadsleden en was constructief.

Donderdagmorgen was er een werksessie betreffende huisvesting. ‘s Middags volgde er een gesprek met OV bureau over de problemen met de HUB taxi. Tijdens dit gesprek werden er ook enkele klachten besproken van openbaar vervoer en tevens hebben wethouder Giny Luth en ondergetekende zich sterk gemaakt voor behoud en uitbreiding van openbaar vervoer in onze regio.

Volgende week zal ik aanwezig zijn in Assen, waar de nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer worden besproken.

Voor nu wensen wij al onze lezers een zonnige (werk)week toe!

Blog Giny

Deze week in verband met een korte vakantie geen blog van Harrie.

Maandagochtend stonden er een aantal ambtelijke overleggen op de agenda. ’s Middags vergadering met het DB van Synergon en aansluitend met de stuurgroep van  WiU (het nieuw op te richten werkbedrijf).  De realisatie van het nieuwe werkbedrijf komt steeds dichterbij. Op 1 juli moet het gereed zijn en binnenkort zal de naam van het nieuwe werkbedrijf worden gepresenteerd. We gaan nog nauwer samenwerken in de regio en hopen daarmee de slagkracht te vergroten en meer mensen uit te plaatsen naar betaald werk.

Maandagavond was ik samen met mijn collega wethouder Huizing als gast aanwezig bij de vergadering van de SVB (Stichting Vesting Bourtange) en de bewonersvereniging van de vesting. Sinds lange tijd maken de inwoners van de vesting hun op- of aanmerkingen aangaande de openbare ruimte kenbaar aan het bestuur van de SVB. Omdat het logischer is dat wij, als college, direct in gesprek gaan met de inwoners zullen we binnenkort zelf in spreken met de bewonersvereniging. De afspraak staat al gepland.

Dinsdagmiddag had ik, na onze gebruikelijke collegevergadering, een afspraak met de Participatieraad om kennis te maken en informatie uit te wisselen. De Participatieraad geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het sociale beleid. Dit betreft onderwerpen als zorg, wonen, welzijn, ouderenbeleid, werk en inkomen. De Participatieraad werkt volkomen onafhankelijk van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Ze kan door haar advisering een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijke beleid en de uitvoering van dit beleid. Ik heb deze bijeenkomst als zeer constructief ervaren. De laatste ontwikkelingen doorgenomen met de leden van de raad en gesproken over de stip op de horizon voor wat betreft mijn portefeuille.

Woensdagmiddag vergadering van het DB van Wedeka waarin onder andere de begroting voor 2019 op de agenda stond. De rigoureuze bezuinigingen vanuit De Haag hebben een forse impact op de toekomst. Zeker voor onze regio betekent dit forse tekorten die we als gemeente moeten betalen. Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat men in Den Haag de consequenties van deze bezuinigingen niet inziet.Professor Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt, Tilburg University) verwoordde dit als volgt: “Men was ervan overtuigd dat het zou lukken om duizenden mensen bij gewone bedrijven te plaatsen. Dat vond ik van meet af aan een hele fraaie doelstelling, maar ook illusiepolitiek die met heel weinig zorgvuldigheid is uitgevoerd”. Volgens mij is inderdaad de term ‘illusiepolitiek’ treffend voor de gedachten van de rijksoverheid in dit dossier.

Woensdagavond hadden we een informatieve raadsbijeenkomst inzake het sociaal domein. Nagenoeg alle fracties waren aanwezig en het was een hele goede avond. Een avond waarin we als portefeuillehouders, raadsleden en ambtenaren op een zeer opbouwende manier het gesprek voerden.

Donderdagochtend een kennismakingsgesprek met Bianca Kruize, de nieuwe voorzitter van de SPW (Stichting Promotie Westerwolde). Het is altijd fijn om met een daadkrachtig mens aan tafel te zitten!

Vrijdagmiddag mocht ik in ons mooie Klooster in Ter Apel  de expositie over het bijzondere glas-in-loodoeuvre van  Johan Dijkstra openen. De tentoonstelling: “Flonkerende lichten, geschilderd in glas” is zeker een aanrader!

Aansluitend door naar Wedde voor de opening van de netwerkbijeenkomst Agrarisch Innovatief Westerwolde. De bijeenkomst stond in het teken van kennisdeling, duurzaamheid en de nieuwste technieken in de agrarische sector. Ik was zeer onder de indruk van de technieken die men gebruikt. Ik kreeg een uitgebreide voorlichting over het gebruik van drones in de landbouw. Middels camerabeelden van het gewas, die vervolgens in de sproei installatie worden ingevoerd, is er sprake van zeer innovatieve precisielandbouw. Maar ook de presentatie van André Eijkenaar van de stichting Kerkuilenwerkgroep uit Blijham die vertelde over uilen in de natuur en hoe kerkuilen worden ingezet als muizenvangers maakte mij enthousiast. Een prachtig voorbeeld van de Cittaslow gedachte! Leuke bijkomstigheid was dat ik deze opening samen met Henk Bleker en mijn achterneef Hendrik Luth mocht doen. Ik denk dat het meer dan 45 jaar geleden is dat ik op zijn boerderij was. Er is in die tijd erg veel veranderd!

Mooi dat ook  de burgemeester van Rhede aanwezig was met een aantal Duitse boeren. Dat laat zien dat de samenwerking met onze oosterburen echt vorm begint te krijgen!

En dan is het weekend. Een beetje vreemd gevoel dat ik het hele weekend geen afspraken voor de gemeente in mijn agenda heb staan. Op zaterdag direct aan de slag. Het dak van mijn tuinhuis is vervangen door een lokale ondernemer maar het schilderen van het ‘plafond’ heb ik zaterdag zelf gedaan. Ik ben niet zo handig met alles wat met verf te maken heeft, dus aan het einde van de dag was niet alleen het plafond van de luifel wit maar een blik in de spiegel liet zien dat ik rijkelijk had meegedeeld in de verf.

Voor nu wens ik al onze lezers fijne Pinksterdagen en daarna een mooie (werk)week. Volgende week is Harrie ook weer present!

 

 

 

 

Blog Giny

Waar blijft de tijd…Deze week maar drie werkdagen in verband met Hemelvaart en de verplichte vrijdag daarna. Maandag stond de agenda gevuld met interne ambtelijke overleggen.

Maandagavond hadden we fractievergadering ter voorbereiding op de commissievergadering en de raadsvergadering van woensdag.  Er werd nadrukkelijk gesproken over de veiligheid in Ter Apel. Onze fractie is terecht van mening dat dit de hoogste prioriteit heeft. Onze inwoners mogen niet de dupe worden van de overlast door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Dinsdagochtend, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering. Aansluitend een bijeenkomst met college, het managementteam en de teamleiders over bedrijvigheid en duurzaamheid. Het is goed om met alle aanwezigen te kijken wat onze stip op de horizon moet zijn.

Verder stond er de laatste afstemming voor ons ‘cultuurcafé’ op de agenda. Volgende week zou deze bijeenkomst plaatsvinden. Er zijn uitnodigingen verzonden aan alle ‘stakeholders’ op het gebied van cultuur. Helaas hebben zich maar tien deelnemers aangemeld en zagen we ons genoodzaakt deze bijeenkomst te verschuiven naar het najaar. Erg jammer, temeer omdat er vorig jaar 80 mensen aanwezig waren.

Dinsdagavond bracht  ons college een bezoek aan de Stichting Vesting Oudeschans en werd er indringend gesproken over allerlei zaken die de stichting bezighouden, waaronder het vestingmuseum in Oudeschans.

Woensdagochtend begonnen we met het persuur. Fijn dat Luc Drenthe na een langdurige revalidatie ook weer aanwezig kon zijn.

Woensdagmiddag  stond er vergadering gepland van het DB van Wedeka met de OR van Wedeka. Het was een zeer constructief gesprek waar vanzelfsprekend ook de mogelijke uittreding van de gemeente Westerwolde werd besproken.

Woensdagavond de raadsvergadering waarin de aankoop van de barak voor Kamp de Beetse vanuit mijn portefeuille op de agenda stond. Er waren nog steeds veel vragen over onder andere de exploitatie in de toekomst. Nadat alle vragen beantwoord waren werd uiteindelijk het voorstel unaniem aangenomen.

Donderdag en vrijdag geen afspraken.

Zaterdagmiddag was ik aanwezig bij de rampenoefening die plaatsvond in Rhederbrug. Voor de 45e keer werden de Hemelvaartfeesten georganiseerd en onderdeel daarvan was  deze oefening. Bij de Rhederbrug stortte zogenaamd een vliegtuig neer. De slachtoffers werden bevrijd en verzorgd door Nederlandse en Duitse hulpdiensten. Een voortreffelijke samenwerking waarbij er een grote vertegenwoordiging was van de Duitse hulpdiensten.

En dan is het weekend alweer voorbij. Tijd voor onze blog.

Blog Harrie

We hadden maar een korte week i.v.m de meivakantie, maar toch een volle agenda met  verschillende overleggen en werkbezoeken.

Maandag had ik meerdere PO’s ( portefeuille overleggen). Onderwerpen zoals WMO en verkeer en vervoer kwamen aan de orde.

Ook is er deze week een start gemaakt met een promotiefilm over duurzaamheid. Er werden voor het gemeentehuis in Sellingen opnames gemaakt en ook ik had hier een kleine rol in. Tevens kwamen meerdere ambtenaren aan het woord. Deze promotiefilm is een onderdeel van de visie Duurzaamheid. Om te komen tot de visie “ Duurzaamheid”, komt er een intern en extern proces om zoveel mogelijk stakeholders erbij te betrekken.

Op 22 mei zal er een medewerkersbijeenkomst zijn in het gemeentehuis te Sellingen. Hier kunnen de medewerkers hun ideeën over duurzaamheid inbrengen. Vervolgens wordt er op woensdag 23 mei een informatieve raadsbijeenkomst gehouden, waarin de raad wordt bijgepraat over het proces en de stand van zaken over de notitie “ Duurzaamheid” en ook willen we graag dat de raad meedenkt over, duurzame energie in het landschap, wonen, bedrijven, voedsel, landbouw, biodiversiteit, mobiliteit, gemeentelijke organisatie en infrastructuur.

Er zullen nog drie bijeenkomsten worden georganiseerd voor de inwoners, bedrijven en verenigingen van de Gemeente Westerwolde. Deze vinden plaats op 5, 12 en 22 juni. Dit zal nog nader worden bekend gemaakt in de plaatselijke krant en op de site van de Gemeente Westerwolde.

Dinsdagavond is het gehele college op bezoek geweest bij de Stichting Vesting Oudeschans. Tijdens deze avond zijn meerder onderwerpen aan de orde geweest. Eén van de onderwerpen was het oprichten van een energiecoöperatie. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolg contacten.

Woensdag kreeg ik hoog bezoek van de gedeputeerde Nienke Homan. Zij heeft als gedeputeerde “Duurzaamheid”  in haar portefeuille. Ze heeft affiniteit met onze mooie gemeente Westerwolde mede omdat zelf is geboren in Blijham. We hebben een constructief gesprek over duurzame energie gehad. Dit onderwerp staat enorm in de picture en de ontwikkelingen zitten in een stroomversnelling. Zowel de provincie als de gemeente wil geen wildgroei betreffende alternatieve energie in agrarisch gebied. Na het gesprek is er een vlog gemaakt door Nienke Homan, deze kunt u vinden op de facebookpagina van de gemeente Westerwolde.

De avond werd gevuld met een raadsvergadering, met daar vooraf een extra vergadering over de veiligheid in Ter Apel. Een duidelijk standpunt wat naar voren kwam was dat het politiebureau open moet blijven en dat er voldoende mankracht bij de politie aanwezig is, in en om het dorp zodat er bij calamiteiten snel op geschaald kan worden.

En zo was de werkweek op woensdagavond al ten einde.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) toe!

 

 

 

 

Blog Giny

Deze week een korte blog in verband met een paar dagen meivakantie. Op maandag stond een bedrijfsbezoek aan Avebe in de agenda. Ondanks het feit dat ik deze week een aantal dagen vakantie had gepland vond ik het toch belangrijk om hierbij aanwezig te zijn. Harrie verhaalt hierover uitgebreid in zijn blog. Het was zeker de moeite waard om hier een rondleiding te krijgen. Het geeft inzicht in het reilen en zeilen van één van onze grootste werkgevers in de gemeente Westerwolde.

Woensdag was ik met Harrie aanwezig in ons mooie zwembad De Barkhoorn in Sellingen. Inmiddels zijn er op de daken zonnecollectoren geplaatste en nog een aantal andere duurzaamheidsmaatregelen genomen.  Het energieverbruik daalt hiermee aanzienlijk en dat draagt bij tot het in stand houden van dit zwembad.

Woensdagmiddag ambtelijk overleg om de vragen die er vanuit de commissievergadering zijn gesteld inzake de aanschaf van een barak in Kamp de Beetse te bespreken.  Aanstaande woensdag wordt dit voorstel behandeld in de raadsvergadering.

Vrijdagochtend mocht ik in Sellingen op de hoek van de Hassebergerweg/Breetuinenweg een gedenksteen onthullen voor de op 17 juni 1944 door oorlogsgeweld omgekomen ondergedoken verzetsstrijder Albert de Roos. Een indrukwekkend moment om de onthulling samen met zijn broer te mogen doen.

Vrijdagavond was ik namens het college aanwezig bij de herdenking bij het monument aan de Kerkstraat te Vlagtwedde. De stille tocht voorafgaand aan de herdenking begon bij MFA ’t Aambeeld en werd begeleid door muziekvereniging Dindua. Bij het monument hadden zich al veel mensen verzameld en het is fijn dat er zoveel belangstelling is voor alle herdenkingen in de gemeente Westerwolde. Het thema van dit jaar was ‘Verzet als voorbeeld’ en het is goed dat ook deze helden niet worden vergeten.

Mijn agenda was, sinds lange tijd, op zaterdag en zondag  niet gevuld met afspraken. Fijn om even van de zon te genieten en thuis was dingen te doen.

 

Blog Harrie.

In verband met de meivakantie waren er minder overleggen en was er deze week ook geen collegevergadering.

Maandagochtend ben ik samen met Giny Luth en enkele ambtenaren op een werkbezoek geweest bij Avebe in Ter Apelkanaal. Men heeft de veiligheid daar goed aangescherpt, we kregen een bedrijfsfilm te zien  over veiligheid in en om het bedrijf, waar je je als bezoeker aan moet houden. Na de film moesten we op de computer een toets maken, zodat men kon zien dat je de voorschriften had begrepen.  Als je de toets goed ingevuld hebt krijg je een certificaat.

Men gaat zich de komende tijd bij Avebe meer bezighouden met duurzaamheid en in de toekomst wordt ook gezocht naar andere vormen van energie.

Grote winst is te behalen in het vervoer van hun grondstoffen en producten. Hoe minder transport, hoe beter voor milieu. Daarom vervangt men de opslag op meerdere locaties door een opslagplek. Een nieuwste ontwikkeling is dat het aardappeleiwit, dat uit aardappelen wordt gehaald, het kippeneiwit gaat vervangen, waardoor de Vegafit, (de vleesvervanger) nu 100 % plantaardig zal zijn.

In het teken van duurzaamheid bezocht ik op woensdagmorgen samen met mijn collega wethouder Giny Luth het Openluchtzwembad De Barkhoorn in Sellingen om het energiezuinige systeem  in gebruik te nemen. Deze genomen energiebesparende maatregelen zorgen voor minder verbruik van gas en elektra.

Binnenkort zullen de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Westerwolde mee kunnen praten over duurzaamheid binnen de gemeente. U wordt hier binnenkort over geïnformeerd.

‘s Middags had ik  een werkbezoek bij Attero in de stad Groningen. Dit is een gecombineerde afvalscheidings- en vergistingsinstallatie. Hier wordt restafval uit een groot deel van de provincie Groningen verwerkt. In de scheidingsinstallatie worden metalen, vervangende brandstoffen en organisch afval uit het afval gehaald. (nascheiding) Een speciaal ontwikkelde scheidingsinstallatie haalt er kunststof verpakkingen en drankkartons uit. Het blijkt dat de inwoners van onze gemeente nog niet voldoende scheiden. Er zit nog te veel restafval in onze PMD containers.

Dit brengt extra kosten met zich mee voor onze gemeente. We zullen binnenkort dan ook via een campagne, onze inwoners nog meer informatie geven betreffende de scheiding van verschillende producten.

Donderdag had ik het genoegen om de opening te verzorgen tijdens de uitwisseling van ouderen uit Sellingen, Jipsingboertange en ouderen uit Walchum ( Duitsland). Deze middag stond in het teken van elkaar ontmoeten, gezelligheid en muziek. De muzikale omlijsting werd verzorgd door een shantykoor.

Deze uitwisseling vindt al 40 jaar plaats en wordt door de activiteitencommissie uit Sellingen georganiseerd. Medewerkers van Rzijn dragen hun steentje er aan bij.

Vrijdag was voor mij een belangrijke en spannende dag. Bij “Kamp de Beetse” mocht ik tijdens de dodenherdenking een toespraak houden en een krans leggen samen met een leerling van de basisschool uit Sellingen.

Een bijzondere plek, ook omdat mijn vader uit “de Beets “ kwam. Er was een goede opkomst.

In de vijf jaar bezetting zijn er ook veel Nederlanders omgekomen omdat ze zich verzetten tegen de Duitse overheersing. Met hen waren er duizenden mensen die zich net als zij niet konden of wilden neerleggen bij de onderdrukking. Hun verzet was dit jaar het thema van de 4 mei herdenking.

En dan is het weer weekend. We wensen onze lezers een goede (werk) week toe!