Blog Giny

Maandag begon de week met een aantal ambtelijke overleggen over de Participatiewet en Cultuur.

’s Middags stond er een vergadering op de agenda van de stuurgroep Werk in Uitvoering. Nu de transitie van Synergon en de gemeentelijke afdelingen werk naar Afeer een feit is, is het project Werk in Uitvoering afgerond. Het was dus de laatste stuurgroep vergadering. Vanaf nu wordt er vergaderd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Afeer.

Inmiddels is bekend geworden dat Johan van Dam per 1 oktober de nieuwe directeur van Afeer wordt. Johan was de laatste jaren als manager Samenleving bij de voormalige gemeente Vlagtwedde intensief betrokken bij alle zaken rondom ‘Het Akkoord van Westerlee’.  Vanaf 1 januari was Johan interim-directeur bij Synergon en in die rol ook nauw betrokken bij de totstandkoming van Afeer. Er is dus voldoende kennis en ervaring aanwezig om deze rol goed te kunnen vervullen. Wij zijn blij dat er op deze manier continuïteit is binnen Afeer en wensen Johan vanzelfsprekend veel succes toe in deze prachtige functie!

Dinsdag zoals gebruikelijk onze B&W vergadering waarbij de laatste hand werd gelegd aan de begroting 2019.

Zoals Harrie al heeft verwoord in zijn blog hadden we dinsdagavond een brede bijeenkomst met de inwoners van de vesting Bourtange. At er behoefte was aan deze avond bleek wel uit de grote opkomst. Prima om op deze wijze met elkaar in gesprek te zijn. De meningen van de inwoners over de geagendeerde onderwerpen lopen nog wat uiteen, maar de wil om er met elkaar uit te komen is zeker aanwezig.

Woensdagavond de bijeenkomst met de dorpsraad van Blijham.

Donderdagochtend vergadering van het AB van de VKB. De agendering voor het wel of niet uittreden uit deze GR staat geagendeerd voor onze gemeenteraad in december van dit jaar, want uiteindelijk neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Volgende week een redelijk gevulde agenda met op woensdag 3 oktober de raadsvergadering waarin vanuit mijn portefeuille een zestal onderwerpen op de agenda staan. Zoals het er nu uitziet, is alleen de zienswijze op de Koers van Wedeka nog een bespreekstuk.

Blog Harrie

Terwijl ik deze blog schrijf en naar buiten kijk is het nog steeds prachtig weer. De afgelopen nacht 30 september was de koudste nacht met vorst aan de grond sinds 1971. We hebben al een prachtige (droge) zomer gehad en nu genieten we alweer enige tijd van een zonnige herfstperiode. Zo rollen we mooi de winter tegemoet.

Deze week stond mijn agenda weer bol met afspraken en waren de meeste avonden bezet. Zo hadden we deze week een brede bijeenkomst in Bourtange over het afvalbeleid en de verkeerssituatie in de Vesting. Er was een goede opkomst en zowel inwoners als ondernemers en een afgevaardigde van het stichting bestuur waren aanwezig. Afgevaardigde van het college was wethouder Luth. Ook de gebiedsregisseur de ambtelijke ondersteuning waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

Enkel onderwerpen die ingebracht werden door de aanwezigen waren o.a.:

  • De vesting meer autoluw maken, ook door de inwoners zelf.
  • Het elektrische vervoermiddel, die bij de vesting staat zal meer inzetbaar moeten zijn.
  • De vesting wordt nog te veel gebruikt als sluiproute.
  • Motoren geven veel overlast.
  • Te veel auto’s op het marktplein
  • Bourtange is een toeristisch dorp en dit moet ook zo blijven.
  • Parkeren buiten de vesting.
  • Niet te vele afvalbakken bij de woningen, men heeft maar beperkte ruimte.
  • De PMD bak met oranje deksel is erg storend en past niet bij het karakter van de Vesting.

Al deze zaken zullen worden onderzocht en we blijven hierover met de inwoners in gesprek.

Ook was er deze week nog een bijeenkomst met de Dorpsraad Blijham. In het kader van dat we een nieuwe gemeente zijn bezoeken wij als college dit jaar alle dorpsraden/verenigingen in onze gemeente Westerwolde . Ook hier was de gebiedsregisseur aanwezig, zij is het eerste aanspreekpunt voor de Dorpsraden. Er kwamen veel punten betreffende openbare ruimte aan de orde. Ook hier nogmaals uitleg gegeven over het meldpunt waar men allerlei meldingen betreffende openbare ruimte kan door geven.

Donderdag was ik aanwezig op de informatiemarkt inkoop WMO in de Meet In Bellingwolde. Het was de tweede keer dat we dit organiseerden. De opkomst was groot. Wij doen de inkoop WMO via een Open House model waarbij ieder kwartaal zorgaanbieders zich kunnen inschrijven, dan wel uittreden. De zorgaanbieders kregen een pitch van een minuut. Ook waren de WMO-consulenten en de Participatieraad aanwezig. Het was een middag van kennis maken met elkaar, weten wie we zijn, en welke producten er zoal op de markt zijn.

Vrijdag bracht ik een werkbezoek op de gemeentelijke werf In Ter Apel, we hebben daar samen met enkel mensen van de gemeente de gebouwen en de opslagruimte bekeken. Vanuit hier werken 9 enthousiaste medewerkers die het gebied rondom Ter Apel in goede conditie houden.

Zaterdag mocht ik de 29e Boeskoolmarkt openen. Ik werd enthousiast ontvangen door een delegatie van het bestuur en de voorzitter van handelsvereniging Mercurius. Het zijn vele vrijwilligers die zich inzetten om deze Boeskoolmarkt dan tot stand te brengen. Tijdens mijn toespraak heb ik nog even gememoreerd aan de verschrikkelijke brand in de buurtschap Musselkanaal en wil dan ook de ondernemers in Musselkanaal een hart onder de riem steken. Ik hoopt dat ze desondanks een goed feestweek hebben. Het weer en de sfeer was prima op de Boeskoolmarkt, waar ondernemers en marktlui hun waren kunnen verkopen maar ook het sociale karakter heeft een enorme waarde voor deze markt. Men komt van heinde en ver en mensen die elkaar jaren niet hebben gezien komen elkaar hier weer tegen. Het elkaar persoonlijk ontmoeten geeft toch altijd nog meerwaarde dan het contact via sociale media.

De officiële opening zou gebeuren met het afschieten van een kanon, onder de deskundige begeleiding van de Bourtanger Schutters. Maar helaas het kanon weigerde twee keer en moesten we het doen met een rookwolk zonder schot. Volgend jaar maar weer proberen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

En dan wil je je blog voor deze afgelopen week schrijven maar ben je in gedachten in het zuiden van ons land…. De afgelopen dagen roepen bij mij verdriet en rouw op.  Families in Oss waar nu zoveel mensen nooit meer het leven kunnen leiden dat ze zich hadden voorgesteld. Zoals altijd breng je je kinderen naar de opvang om te gaan werken en dan… dan is je leven nooit meer hetzelfde en is alle vreugde die je met de kinderen had kunnen hebben voorgoed voorbij. In seconden verandert je leven in een hel.

In gedachten bij alle betrokkenen en nabestaanden van dit afschuwelijke ongeval. Hier zijn geen woorden voor… Namens onze partij wil ik ons diepe medeleven betuigen aan alle betrokkenen van dit drama.

Maandag begon de week met de volgende ronde van de selectiegesprekken voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Westerwolde. We hopen dat er spoedig een nieuwe secretaris kan worden benoemd.

Aansluitend ambtelijk overleg inzake allerlei onderwerpen die de Participatiewet raken zoals de te verwachten plaatsingen maar ook de vorderingen van Afeer.  Op dit moment lijkt de extra ingezette capaciteit om meer uitstroom te realiseren vruchten af te werpen. Daar zijn we blij mee en de insteek is om de komende jaren nog veel meer mensen te kunnen bemiddelen naar regulier werk. Dat geeft hoop en zekerheid voor de toekomst.

Dinsdag onze gebruikelijke collegevergadering met aansluitend wederom overleg met het managementteam over de begroting voor 2019. Omdat we strak in de tijdsplanning zitten moet er stevig worden doorgewerkt.

’s Middags een overleg met de beleidsmedewerker economische zaken en de oprichter van ‘Noorder Yurts’. Dit bedrijf verhuurt nu al een aantal prachtige Yurts op een camping in Sellingen maar wil graag uitbreiden naar een grotere plek. We denken als gemeente graag mee.  Een Yurt is een bijzondere ronde steppetent die van de ene kant een eeuwenoude traditie laat ervaren en van de andere kant een buitenvakantie van luxe en comfort voorziet. Gezien de bezetting van de huidige Yurts is daar in Westerwolde zeker markt voor! Als portefeuillehouder recreatie en toerisme hoop ik dan ook dat deze nieuwe vorm van ‘kamperen’ veel toeristen naar Westerwolde mag brengen!

Dinsdagavond brachten we als college een bezoek aan de vereniging dorpsbelangen in Vlagtwedde. Het is goed om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en aandacht te geven aan verbeterpunten.

Woensdag mocht ik als loco burgemeester in het kader van  officiële aftrap van ‘Oktobermaand Kindermaand’ een verhaal voorlezen bij  basisschool ‘Op d’Esch’ in Sellingen.  ‘Oktobermaand Kindermaand’ wordt jaarlijks in onze provincie georganiseerd en heeft als doel kinderen van 4 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met cultuur en erfgoed.  Dit jaar was er een prachtig volksverhaal over de dolle jonker van Nienoord. De kinderen genoten van het verhaal. Wat mij opviel is dat de kinderen enorm welbespraakt zijn, nieuwsgierig en hele goede vragen stelden na het verhaal. Vol vertrouwen dat deze kinderen een goede toekomst krijgen!

’s Middags vergadering van het DB van Wedeka waarin gesproken werd over de  nieuwe koers die Wedeka wil gaan volgen. De gemeenteraden hebben nog de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen en in de raad van 3 oktober zal dit wederom in de gemeente Westerwolde aan de orde komen. Het is belangrijk dat het fundament van Wedeka op orde is en dat er gebouwd wordt aan de toekomst van dit mooie bedrijf waarbij een nauwe samenwerking met Afeer natuurlijk heel goed is voor de gezamenlijke regionale arbeidsmarkt. De slogan ‘Samen sterk’ die ik ken vanuit mijn tijd als vakbondsbestuurder bij de Nederlandse Politiebond is ook in dit verband belangrijk!

Donderdagochtend naar het Provinciehuis voor een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde over cultuur. Mooi om zo even met elkaar te kunnen spreken over de visie van de gemeente Westerwolde op cultuur in het algemeen.

Donderdagavond het vervolg van de selectiegesprekken voor de functie van gemeentesecretaris. Binnenkort hierover meer.

Nog even het nieuws checken…en dan lees je over de brand in Musselkanaal.  Een ramp voor deze ondernemers en voor de inwoners van Musselkanaal. In één nacht zien deze ondernemers hun zaak, waaraan ze jaren hebben gewerkt, in rook opgaan.  We wensen iedereen veel sterkte en vooral kracht om door te gaan.

Vrijdag tijd om alvast wat stukken te lezen. En dan de week al weer voorbij. Bij hoge uitzondering dit weekend geen zakelijke activiteiten. Dat is maar goed ook; er liggen naast de begroting 2019 toch nog een aantal andere dossiers op tafel die de nodige aandacht vragen!

 

Blog Harrie

Deze week was er weer  een druk programma  met veel vergaderingen. Ook werd deze week binnen het college de begroting  2019  samen met het MT team besproken. Het is een hele klus en het vergt vele werkuren van de ambtenaren.

Dinsdagavond was er  een kennismakingsavond met de Dorpsbelangen van Vlagtwedde. Hier waren tevens bij aanwezig de gebiedsregisseur en het voltallig college. Veel uiteenlopende zaken kwamen aan de orde zoals verkeerssnelheid, snelheidsmetingen Wollinghuizerweg, schoolzone Wilhelminastraat, conditie voetpaden en  de overlast van de hangjongeren. Dorpsbelangen is bezig om een dorpsvisie te schrijven. Het was een constructieve avond.

Woensdag avond was er een informatieve raadsbijeenkomst  in Wedde. De onderwerpen waren ‘duurzaamheid en openbare verlichting’.

Er was een goede opkomst. In het eerste deel werd een toelichting gegeven op het visie traject duurzaamheid en werden de inloopbijeenkomsten geëvalueerd. Met deze visie willen wij de kaders opstellen waarbinnen wij het mogelijk willen maken dat de komende generaties op een duurzame wijze kunnen wonen, werken en leven in het mooie Westerwolde.

In het tweede deel werd de beleidsvormingsproces openbare verlichting toegelicht en de keuzemogelijkheden, uitgangspunten en beleidskaders besproken.

Donderdag had ik een bijeenkomst van het algemeen bestuur van SOZOG. Dit is een gemeenschappelijke regeling die in 1970 is opgericht. Het samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen verzorgt de contracten voor de afzet en verwerking van restafval en GFT. Het is destijds opgericht vanwege de wettelijke verplichting voor gemeenten om middels een gemeenschappelijke regeling zorg te dragen voor de verwezenlijking  van afvalstoffen van de provincie Groningen voor het samenwerkingsgebied Oost- en Zuidoost- Groningen. Door de recente ontwikkelingen met de aanbesteding van het restafval is bij de gemeente Westerwolde de vraag gerezen of samenwerking binnen het Sozog nog wel van deze tijd is. De restafval wordt verbrand zonder na scheiding.

Ook was ik deze dag aanwezig bij de start van de plaatsing van de abri’s (bushokjes0. De gedeputeerde Fleur Gräper droeg een monumentale abri over aan de directeur van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. De oude abri wordt vervangen omdat deze geen comfort meer biedt aan de reizigers. Deze heeft nu in het Busmuseum een nieuwe bestemming gekregen en blijft zo bewaard als cultureel erfgoed.

Zaterdag mocht ik namens het college,  “Westerwolde op Wielen”  openen op de mooie locatie de ‘Polderputten’ in Ter Apel. Men kon kennis maken met de elektrische fiets  er werden tips en tricks gegeven over het gebruik van de elektrische fiets en ook werd er gewezen op de veiligheid. Er was er een parcours  opgezet voor de beginnende autobestuurder en  bureau Rij & Verkeersveiligheid was er met verschillende simulatoren. Ook was de regiopolitie vertegenwoordigd. Stichting R-Zijn en de politie hadden deze dag georganiseerd. Het was  leerzame middag voor  jong en oud.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

In mijn agenda stond gepland dat ik op maandag 10 september  weer zou beginnen. Echter, tijdens mijn vakantie kwam het verzoek binnen om op zondag 9 september aanwezig te zijn bij de presentatie van de tentoonstellingsbrochure van de Witte Olifanten in de smederij naast SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen. Dieke Venema  exposeert hier met haar keramische beelden. Vanzelfsprekend gaf ik graag gehoor aan deze uitnodiging.

Maandag, na bijna vier weken zomerreces, eerst maar eens de mailbox en de agenda doornemen. ’s Middags vergadering van het DB van Afeer en ’s avonds de fractievergadering.

Dinsdagochtend was het college weer compleet na het zomerreces. Na onze collegevergadering aansluitend samen met het MT vergaderen over de begroting 2019.

Woensdag interne overleggen en de voorbereiding voor de commissievergadering. Een volle agenda waarin vanuit mijn portefeuille diverse stukken aan de orde kwamen. Mooi dat de raadsleden op zich positief zijn over het ‘Pronkjewailpad’ dat in 2019 in het zuiden van onze provincie operationeel zal worden, waarbij 70 kilometer van de wandelroute door Westerwolde gaat. We hopen daarmee nog meer toeristen naar ons gebied te krijgen.

Het voorstel voor de zienswijze in relatie tot de nieuwe koers van Wedeka leverde nogal vragen en discussie op.  Dit voorstel gaat dan ook als bespreekstuk door naar de raadsvergadering.

De Winkeltijdenverordening zal ook in de volgende raadsvergadering worden vastgesteld. Dat betekent dat in de gemeente Westerwolde de openingstijden voor de winkels gelijk blijven aan de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde en zelfs hier en daar nog worden uitgebreid.

Vrijdagmiddag mocht ik, in Bourtange bij de synagoge, een prachtige beeldententoonstelling ‘Sjalom Aleechem’ (Vrede zij met u) openen van Amiran Djanashvili. Een aanrader! (foto’s Catharina Glazenburg)

Zaterdag waren Harrie en ik aanwezig bij de opening van het eerste Cittaslow Voedfestival dat Westerwolde onder andere samen met de gemeente Borger-Odoorn organiseerde. De lokale producten stonden centraal en de achterliggende gedachte is om ondernemers, producenten, verwerkers uit de regio te inspireren om nog meer met elkaar samen te werken en om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met wat Westerwolde en Borger-Odoorn te bieden hebben. Het stoofpotje van Eize was heerlijk!! (foto Jans Velthuis)

En dan is de eerste werkweek al weer voorbij!

Blog Harrie

Afgelopen week was het volledige college weer compleet. Zelf was ik al weer enkele weken aan het werk en mocht ik tijdens deze periode als vierde loco twee bruidsparen uit onze gemeente namens het college feliciteren met hun 60 jarig huwelijk.

De meeste inwoners zijn weer terug van vakantie en de scholen zijn weer begonnen. We hebben het afgelopen zomer een hete en droge periode gehad en de wetenschappers voorspellen dat er beduidend meer van deze periodes zullen komen. Het laten doordringen dat de wereld verandert, is een lastige opdracht, ook voor de gemeente Westerwolde.

Of we nu sceptisch zijn of niet, klimaat verandering zal toch plaats vinden. Het wordt warmer, droger, meer wolkbreuken etc. De zeespiegel zal stijgen maar hoeveel en of dit gelijkmatig gebeurt is moeilijk te voorspellen. Goed en slim omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. In Westerwolde zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de visie duurzaamheid.

Afgelopen dinsdag vond in het gemeentehuis in Sellingen een inloopbijeenkomst plaats voor duurzame energieopwekking in het landschap. De bijeenkomst werd goed bezocht!

Zowel inwoners, ondernemers als agrariërs waren aanwezig om mee te denken en mee te praten over wat duurzame energieopwekking in ons landschap voor gevolgen heeft. Na de presentaties werd er in kleine groepjes verder gepraat over de wensen en eisen voor windmolens en zonneparken.

Wat de inwoners belangrijk vonden was o.a:

⁃ Participatie van en afstemming met aanwonenden en omliggende bedrijven.

⁃ Zonneparken en windmolens plaatsen met respect voor de natuur.

⁃ Behoefte om de duurzame energie in de regio Westerwolde te houden.

Deze week zijn in het college de programma begroting 2019 besproken en gaan we volgende week praten over de ombuigingsvoorstellen .

Woensdag was er de eerste raadsvergadering, en had ik het onderwerp beschermd wonen waarbij in 2020 we als gemeente zelf de zorg overnemen van mensen met indicatie beschermd wonen .We gaan de komende tijd het plan verder uit werken met de Groninger gemeenten.

De vrijdag werd ingevuld met twee werkbezoeken .

In mijn portefeuille heb ik gemeentelijk eigendommen, dit zijn onder andere de gemeentelijke werkplaatsen. ‘s Morgens bezocht ik de werf in Vriescheloo, hier bevindt zich ook de milieustraat. Tijdens de rondleiding kreeg ik een goede indruk van de werkzaamheden en de staat van de gebouwen.

 

In de middag werd de werkplaats bezocht in Sellingen en hier sprak ik met een vrachtwagenchauffeur, die binnenkort afscheid neemt na een dienstverband van 43 jaar bij de gemeente.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!