Blog Giny

Maandag begon de week met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in Zicht’ (subregio Oost-Groningen) in Pekela. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

’s Middags een aantal interne vergaderingen en aansluitend had ik een zeer constructief overleg met de voorzitter van Wedeka waarbij we nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken dat er een nauwe samenwerking tot stand gaat komen tussen Wedeka en Afeer. Als gemeente Westerwolde hadden wij aangegeven dat we voorlopig ons niet konden vinden in de nieuwe koers van Wedeka. Met deze voorgenomen samenwerking kunnen we elkaar versterken en zal dit voor de inwoners in onze regio een breder aanbod liggen waardoor onze werkzoekenden nog meer ‘op maat’ kunnen worden geholpen. We kunnen nu de leer- en werktrajecten meer op elkaar afstemmen. Ik ben erg blij met deze voorgenomen samenwerking!

’s Avonds was er een vergadering van de marktcommissie in Sellingen. Helaas kon ik niet de hele vergadering aanwezig zij omdat we op hetzelfde tijdstip ook de fractievergadering van GBW hadden ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Woensdagochtend overleg over economische zaken. We moeten nog meer de verbinding zoeken tussen economische zaken en sociale zaken. Er wordt al goed samen gewerkt, maar het mag nog wel iets meer zijn.

Woensdagavond de commissievergadering waarin Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 stonden geagendeerd. In Kadernota is al een bezuiniging aangekondigd van één miljoen euro.  Over deze bezuinigingen zal op 7 november, tijdens de begrotingsvergadering, nog volop gedebatteerd worden.

Donderdagochtend had ik, vanuit mijn portefeuille Cultuur, een goed overleg met de Stichting Vesting Bourtange. Onderwerp van gesprek was de harmonisatie van het museumbeleid in de gemeente Westerwolde. Hiertoe zullen we alle musea gaan bezoeken om input op te halen voor de harmonisatie.

Vrijdag een administratieve dag en ’s avonds coalitieoverleg.

Blog Harrie.

Deze week stond de raadscommissievergadering op de agenda. De bespreekstukken waren de Bestuursrapportage 2018, de Programmabegroting 2019  met het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en het ombuigingsplan 2019-2022.

In het ombuigingsplan staat ook de opheffing van de bestemmingsreserve voor de railverbinding Emmen via Ter Apel. Deze bestemmingsreserve gaat nu in de algemene reserve en zal dus niet verdwijnen. Ik blijf dan ook achter het plan staan om een goede spoorverbinding in komende tijd te realiseren en er zullen dan ook t.z.t. eventuele  financiële middelen beschikbaar kunnen worden. Dit zal een raadsbesluit zijn.

Betreffende mijn portefeuille WMO en afval is er een behoorlijk tekort. De belangrijkste oorzaak van het tekort is te wijten aan het toepassen van de CAO 2018 voor huishoudelijke hulp. Dit brengt circa 300.000 euro hoger lasten met zich mee.

Het tekort op de afval wordt veroorzaakt door hogere kosten voor verwerking van de PMD. Er is een slechte afzetmarkt en de verwerkingskosten zijn sterk gestegen. Ook worden er veel partijen PMD afgekeurd vanwege vervuiling. Het blijkt nu dat de vervuiling groter is dan verwacht. Ook zijn er hogere kosten voor de verwerking van grofvuil en wordt er meer aangeleverd. Dit komt dat er weer meer ge- en verbouwd wordt door de aantrekkende economie en er wordt veel bedrijfsafval en grofvuil van inwoners buiten onze gemeente gebracht. Daarom zal het invoeren van een pasjessysteem een betere controle geven betreffende de aanvoer van grofvuil.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn in het provinciehuis in Groningen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Shared service bis Groningen. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van de provincie en gemeenten waarin het gebruik en beheer van het gemeenschappelijk bodeminformatiesysteem Nazca is vastgelegd. Het doel van het systeem is een gezamenlijk, eenduidig systeem voor de registratie, beheer en de ontsluiting van de bodeminformatie binnen de provincie Groningen

Het was een originele ondertekening waarbij men van elke gemeente een potje grond (aarde) had verzameld.  Dit werd door de aanwezige wethouders in een grote kom gedaan en daarna werd de aarde flink geroerd door de gedupeerde Nienke Homan.  Daarna konden de wethouders weer een klein potje vullen. Dit als symbolisch gebaar; vele gemeenten samen!

Ook had ik deze week een kennismaking  met onze nieuwe adviesraad sociaal domein. De raad is nu bijna compleet en een belangrijke wijziging is dat deze nieuwe adviesraad specifiek de adviesraad voor de gemeenteraad van gemeente Westerwolde is en daarmee het bevoegde orgaan voor de vaststelling van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke verordeningen is. Een directe vertegenwoordiging middels cliënten /cliëntvertegenwoordigers in de cliëntenraad is een goede zaak en dit standpunt wordt ook ondersteund door de Landelijke cliëntenraad.

Vrijdag hebben we met een delegatie van de Raad een bezoek gebracht bij  afvalverwerkingsfabriek Omrin in Heerenveen. Het was bedoeling om meer inzicht krijgen over het scheiden van afval.

In de begroting is naar voren gekomen dat er een groot financieel te kort is op de kosten van het afval. Ook belangrijk is de vraag hoe we het afvalbeleid gaan harmoniseren binnen nieuwe gemeente.

Het scheiden is belangrijk voor het milieu en we willen kosten zo laag mogelijk houden voor onze inwoners.  In de praktijk blijkt dat bronscheiding van PMD niet goed gebeurt mede omdat het niet goed duidelijk is voor de inwoners.

Zoals het nu binnen gemeente is, doen we voorscheiding van GFT, PMD en glas en papier. Doordat er vervuiling zit in PMD en dit alsnog gecontroleerd moet worden door het afvalbedrijf worden de kosten hoger (afgekeurd PMD).

Tijdens het bezoek bij Omrin werd duidelijk dat nascheiding van PMD, metaal en drankkartons goedkoper en efficiënter is.  Men haalt bij na-scheiding nog 70 % bruikbaar materiaal uit het afval. Het bezoek heeft ons veel duidelijk gemaakt en we hopen deze kennis mee te kunnen nemen naar de volgende commissievergadering.

Onderstaande reportage van ‘Eén Vandaag’ laat zien dat het laten scheiden van plastic afval  duur en niet efficiënt is. Zeker de moeite waard om dit te bekijken!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe.

In verband met de herfstvakantie zal er volgende GEEN blog van de wethouders zijn.

Blog Giny

Maandag begon de week met een overleg over sociale zaken.  Er spelen tal van dingen zoals de overgang van een aantal van onze medewerkers (werkcoaches) naar Afeer, het onderzoek naar armoede en eenzaamheid en de VKB. Voor wat betreft de VKB (Volkskrediet Bank); het algemeen bestuur heeft besloten het rentetarief op persoonlijke leningen met ingang van 1 januari 2019 te verlagen naar 6,4 procent. Een wijze beslissing wat mij betreft. Het tarief is nu rond de 11 procent. Dit was een wens die bij veel bestuurders leefde. Mensen die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of boven de 65 jaar oud zijn, kunnen geld lenen van de VKB. Daarnaast helpt de VKB bij het oplossen van schulden en geeft de VKB voorlichting over hoe om te gaan met geldzaken.

Maandagmiddag vergadering van het DB van Afeer en een aantal andere overleggen.

Na onze gebruikelijke B&W-vergadering op dinsdag was ik uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan Bedrijvenpark MB aan de Nomdenweg in Ter Apel.

In het eerste gedeelte van het bedrijfsbezoek werd eerst garage Renault Herbers in Ter Apelkanaal bezocht. Björn en Justin Herbers runnen het bedrijf dat hun vader in 1976 heeft opgezet. Per jaar verkoopt Herbers zo’n 800 auto’s, waarvan ongeveer de helft via internet.

In het tweede gedeelte werd Bedrijvenpark MB in Ter Apel bezocht. Herbers heeft deze voormalige puzzelfabriek van Milton Bradley vorig jaar gekocht van een investeerder. Sindsdien hebben de gebroeders Herbers het pand opgeknapt, het pand van het gas afgehaald en allerlei andere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak gelegd. Beheerder Bas Daamen van Bedrijvenpark MB heeft zelf ook zijn bedrijf Daamen Car Cleaning gevestigd in het pand. Daarnaast is er onder andere een verzekeringskantoor, een meubelmaker, een aannemer, een buigcentrale en een grote fietsenzaak van ongeveer 2.400 vierkante meter in het pand gevestigd.

Ik was erg onder de indruk van wat er in korte tijd in de voormalige puzzelfabriek is gerealiseerd. Complimenten voor deze jonge ondernemers!

Woensdagochtend, na ons wekelijkse persuur, ambtelijk overleg ter voorbereiding op de informatieve raadsbijeenkomst van woensdagavond inzake het rapport armoede en eenzaamheid.

Een prima opkomst ’s avonds en de raad kon kennisnemen en meepraten over de uitkomsten van het rapport. Dat is de eerste stap. In november zal een werkconferentie worden georganiseerd waarin de zogenaamde aandeelhouders (welzijnsorganisaties, Humanitas, huisartsen, thuiszorg en alle organisaties die direct of indirect klantencontact hebben met deze doelgroep) worden uitgenodigd om uiteindelijk gezamenlijk de schouders er onder gaan zetten en te komen tot een goede en effectieve samenwerking op dit gebied.

Donderdag de algemene ledenvergadering van Afeer waar ik samen met collega-wethouder Brunen aanwezig was.  Vervolgens reed ik door naar het Provinciehuis om aanwezig te zijn bij het ‘Regenboogsymposium’.  Dit werd georganiseerd door provincie en COC Groningen en Drenthe, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen.

We hadden in onze gemeente ’s morgens al de regenboogvlag bij beide gemeentehuizen gehesen en deze regenboogvlag wapperde ook aan de Martinitoren.

Aan het einde van de middag werd het ‘regenboogconvenant’ getekend door de (loco)burgemeesters van 20 gemeenten.

Het doel van het convenant is om de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen door Provinciale Staten.

Tijdens dit symposium sprak ik een aantal mensen met een zeer persoonlijk verhaal zoals Bea, die tot voor kort als Ben door het leven ging terwijl zij zich al haar hele leven vrouw voelde in een mannenlijf. Pas na goedkeuring van haar zoon begon dit voorjaar de transitie. Een zeer indrukwekkend verhaal dat alleen maar respect kan afdwingen.  Het verhaal van een 19-jarige lesbienne zette de aanwezigen aan het denken en ik vond het bijzonder dapper dat zij voor een volle zaal aangaf dat het realiseren van een regenboog zebrapad en het hijsen van de vlag slechts het begin is van acceptatie. Een symposium als dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar er is nog een lange weg te gaan.

Aansluitend namen we als DB van Afeer afscheid van de voormalige MT leden van Synergon. Mooi om nog even in kleine kring bij elkaar te kunnen zijn.

Vrijdag afspraken buiten de deur van het gemeentehuis en dan is het weekend.  Zaterdag heerlijk genoten van de uitzonderlijk warme dag in oktober.

En dan is het zondag. Niet alleen tijd inruimen om mijn blog te schrijven, maar een groot gedeelte van de zondag gaat op aan de voorbereiding van de commissievergadering (waarin de begroting van Westerwolde voor 2019 op de agenda staat) van komende woensdag en de vergadering van maandagochtend van ‘Werk in zicht’.

Blog Harrie

Op deze onnatuurlijke warme, zonnige, prachtige zondagmorgen schrijf ik deze blog over de afgelopen week.

Maandag had ik samen met onze beleidsmedewerker een gesprek met de gedeputeerde Nienke Homan. We hebben even bijgepraat over de stand van zaken betreffende de verduurzaming in Westerwolde.

De gemeente Westerwolde heeft de afgelopen maanden samen met de inwoners een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze komt eind oktober in de raad. Na akkoord van de gemeenteraad gaat de gemeente verder in gesprek met de inwoners, over onder andere duurzame en energie.

Dinsdagmiddag is er door het college de afgelopen periode geëvalueerd. Het was een constructief overleg en we zien uit naar de toekomst, met een nieuwe gemeentesecretaris en burgemeester. Op 19 november zal Ali Flikkema aan het werk gaan als gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen de gemeente.

Het was weer een week met veel activiteiten en overleggen binnen en buiten onze gemeentegrenzen.

Woensdag 10 Oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Op deze landelijke dag organiseren duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden duurzame activiteiten. Zo werd er ook voor mij enkele activiteiten georganiseerd. Deze dag zou ik op de fiets mijn afspraken bezoeken.  Zo deed ik mee met de landelijke voorleesactie en bracht ik een bezoek aan de H. Gerardusschool in Ter Apel. De kinderen luisterden naar een verhaal uit het boek “De kracht van de nieuwe Energie”.

Ook tijdens het gesprek met de leerlingen merkte ik dat zelf de jongsten al wel op de hoogte zijn wat duurzame energie zoal inhoudt. Veel ouders hebben al zonnepanelen op het dak. Ook de kinderen zelf hadden deze dag nagedacht over energie, licht en warmte. Ze hadden een extra warme trui aangetrokken zodat de verwarming wat lager kon en ook was er, ondanks dat de lampen niet aan waren, genoeg licht en zo helpen alle kleine beetjes voor een beter en schonere wereld.

Daarna vertrok ik richting Sellingen, naar de  CBS Het Gebint op de fiets, gelukkig trof ik het met het prachtig herfstweer. Ook hier mocht ik weer een prachtig verhaal lezen uit het mooie verhalenboek.

Voor onze medewerkers van de gemeentehuizen werd een “Energiemarkt” georganiseerd. Er was veel eigen input door de medewerkers, zoals taarten bakken, duurzame proeverij, scheiden van afval op de werkvloer, proefritten op e-bikes etc. Iedereen was erg enthousiast.

In de middag mocht ik samen met twee medewerkers van de buitendienst een verkeersbord plaatsen dat gemaakt is van biocomposiet. Dit bord kan na einde van zijn levensduur opnieuw voor nieuwe biocomposiet producten worden gebruikt.

Woensdagavond was ik samen met mijn collega wethouder Giny Luth aanwezigen op de informatiebijeenkomst Armoedebeleid in de raadzaal in Wedde. Hier werd het rapport “Armoede en Eenzaamheid ” besproken.

Er zal een werkconferentie worden georganiseerd samen met stakeholders, o.a organisaties die betrokken bij deze onderwerpen.

Een opsteker voor onze gemeente is dat we gaan starten met het vervoerssysteem het AutoMaatje. Dit houdt in dat mensen zonder auto een coördinator kunnen bellen als ze b.v. naar de kapper of de huisarts moeten. De coördinator schakelt dan een vrijwilliger in, die dan als chauffeur optreedt en daarvoor een kleine vergoeding vraagt. Het systeem werd bijna 2 jaar geleden bedacht en opgezet door de ANWB. Het is een vorm van burenhulp, maar dan met de auto. Dit is een mooie aanvulling op het bestaande vervoersnetwerk binnen onze gemeente. Op 7 november gaat dit officieel van start. Vanaf die dag kunnen Westerwolders een  speciaal nummer bellen : 085-0710402.

Op donderdag en vrijdag waren er verschillende overleggen en was er tijd voor het lezen van stukken en de mail.

En dan is het weer weekend. Tijd voor onze blog. Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

 

Blog Giny

Maandag begon de week met een voorbereidend ambtelijk overleg over cultuur. Deze week stond een portefeuillehoudersoverleg van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gepland waarin een gezamenlijke strategische koers kan worden uitgezet op het gebied van cultuur. Cultuur binnen de verschillende gemeenten maar ook richting provincie en provinciale steuninstellingen zoals Libau, Vrijdag en K&C.In 2015 heeft Provinciale Staten van Groningen het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld. Toen is ook een motie aangenomen om een evaluatie te doen of het beleidskader Cultuur doeltreffend en doelmatig is en of stakeholders vinden dat er aanpassingen nodig zijn.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en werd deze week in de VGG vergadering besproken en konden bestuurders kennis nemen van de verbeterpunten die er nog nodig zijn. Alle bestuurders die Cultuur in portefeuille hebben zijn de afgelopen weken in gesprek geweest met de gedeputeerde om imput te leveren voor het nieuwe provinciale cultuurbeleid na 2020. Mooi dat we als gemeenten worden meegenomen in de planvorming van de provincie!

De rest van de dag ambtelijke overleggen over participatie en economische zaken.

Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag. Omdat er maar enkele bespreekstukken waren duurde deze vergadering niet zo lang.

Dinsdag de gebruikelijke B&W vergadering waarin natuurlijk ook weer de begroting 2019 aan de orde kwam alsmede de noodzakelijke bezuinigingen voor 2019.

Inmiddels is wel duidelijk dat veel gemeenten na een herindeling een flinke investering moeten plegen. Er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden, met onder andere aanpassingen in de huisvesting en een goed werkende ICT-infrastructuur en er moet veel geharmoniseerd worden.  Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er  in de gemeente Westerwolde uiteindelijk door de herindeling een kwaliteitsverbetering gaat komen en dat dit  op den duur tot lagere kosten leidt. We zijn een prachtige gemeente die positief vooruit kijkt!

Dinsdagmiddag al weer de eerste vergadering over de Grunneger Weke 2019 in Westerwolde.  We gaan het programma op een aantal punten aanpassen, maar het laidjesfestival zal toch weer het hoogtepunt van de week zijn. De locatie van dit prachtige evenement voor de kinderen willen we in de toekomst jaarlijks wisselen tussen het noorden en het zuiden van Westerwolde. Zo blijven we op alle fronten harmoniseren.  We wonen in een grote gemeente qua oppervlakte (280 vierkante kilometers!) en dan is het goed om alle inwoners in de gelegenheid te stellen evenementen te bezoeken.

Woensdag een aantal vergaderingen en ’s avonds natuurlijk onze raadsvergadering. Met maar een paar bespreekstukken werd de vergadering rond 21.30 uur afgehamerd door de voorzitter. Het Pronkewailpad Zuid gaat er komen in het voorjaar van 2019 en hiermee hopen we heel veel nieuwe wandelaars in Westerwolde te kunnen verwelkomen!

Donderdag hadden we ’s avonds een prima bijeenkomst met dorpsvereniging De Maten. In de blog van Harrie kunt u daar meer over lezen.

Vrijdag een dagje vrij gepland. Dat bleek een goede keuze want ik stond ’s morgens al om 08.30 uur op de stoep van de dierenarts omdat onze zeer bejaarde kat behoorlijke gezondheidsproblemen had. Gelukkig lijkt dit goed te komen en hopen we hem nog een tijdje in ons gezin te kunnen houden.

Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat we inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris hebben gevonden in de persoon van Ali Flikkema. We wensen haar heel veel succes in de gemeente Westerwolde en ik ben ervan overtuigd dat we met haar een daadkrachtige en empathische gemeentesecretaris hebben binnen gehaald die de klus in Westerwolde zeker kan klaren! Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Zaterdag hadden we een prima dag met Gemeentebelangen Westerwolde. Even elders vergaderen en terugblikken op wat is geweest en wat we in de toekomst willen.

En dan is het weer zaterdagavond. Tijd om de blog te schrijven.

Blog Harrie

Deze week had ik vele interne overleggen en waren de avonden ook meest bezet.

We hadden deze week fractieoverleg. Hier vinden de voorbereiding plaats voor de raadsvergadering, die de woensdag daarop zal plaatsvinden. De agendapunten worden één voor één behandeld en iedereen kan zijn inbreng naar voren brengen. Op de raadsvergadering stond voor mij het agendapunt “Bestemmingsreserve Beschermd wonen vrijval van middelen”. In 2015 stelden de Groninger colleges het meerjarenprogramma van Beschermd Wonen naar wonen met begeleiding op maat vast. Centraal in het meerjarenprogramma staat de decentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen en Opvang. Het meerjarenprogramma eindigt op 31 december 2019. Dat is het moment waarop de financiële middelen voor Beschermd Wonen en Opvang overgaan van centrum Gemeente Groningen naar de Groninger Gemeenten. Zo is ook voor 2020 de Gemeente Westerwolde verantwoordelijk voor het maatwerk in de eigen woning en de toegang Beschermd Wonen. De uitgekeerde bedragen(vrijval) worden gestort in een bestemmingsreserve zodat het geld geoormerkt is.

Donderdag had ik een bestuurlijk overleg met de stuurgroep Publiek Vervoer en met het Verkeer en Vervoersberaad Groningen in het prachtige provinciehuis in Groningen.

In beide overleggen heb ik nogmaals de kosten van de Hubtaxi ingebracht. Juist in onze gemeente waar vooral de jongeren gebruik maken van de belbus speelt dit een rol. Men krijgt nu een compensatie tot 2019. Ik heb gevraagd hoe het vervolg is na 2019, men gaat zich hier over beraden.

Ook een punt wat aan de orde kwam is: de vrachtwagenheffing. Het kabinet heeft het voornemen om een vrachtwagenheffing in te stellen. Eén van de risico’s van een vrachtwagenheffing is de verschuiving van vrachtverkeer van de snelwegen naar het onderliggend wegennet.

Een verschuiving is ongewenst vanwege de consequenties voor o.a. verkeersveiligheid, doorstroming, onderhoud en leefomgeving. Ook is men bezig vanuit de overheid om een kentekenregistratie en een jaarlijkse APK in te voeren voor landbouwvoertuigen. De tractoren mogen dan 40 km per uur gaan rijden en mogen dan ook gebruik maken van meerder provinciale wegen waarbij de dorpen meer ontzien kunnen worden. Er is nog overleg tussen de LTO, ministerie en andere belangenverenigingen.

Donderdagavond brachten we als college een bezoek aan het bestuur van de Dorpsbelangen de Maten, in de Maten. Er waren verschillende gespreksonderwerpen die door de gebiedsregisseur op de kaart waren gezet. Aan de orde kwamen o.a subsidieregeling, energiebesparing maar ook het onderhoud van wegen, fietspaden en sloten. Men was positief over het meldpunt van de gemeente Westerwolde. Met een mooie power point presentatie werden alle activiteiten die plaats vinden in het dorpshuis getoond.

Ook mocht ik deze week namens het college de eerste Happy & Healty bag uitdelen op het COA terrein in Ter Apel.

Het RIVM had een innovatieprijs 2017 bedacht en twee verpleegkundigen vanuit het praktijkveld van de GGD zijn toen aan het brainstormen gaan. Het werkveld signaleerde dat er sinds de verhoogde toestroom van asielzoekers vanuit de asielzoekerscentra meer ondersteuning nodig was vanuit de GGD. Met name het vergrote risico op infectieziekten hielden de gemoederen bezig. Zodoende is de Happy & Healty bag bedacht. Er is gekozen voor de Eritrese doelgroep, omdat uit onderzoek gebleken is dat er een groot kennistekort is op verschillende gebieden. De bag is een duurzame rugtas met o.a een magazine in Tigrynia, hierin krijgen ze veel informatie in hun eigen taal over hygiëne, infectieziekten, soa ’s en tbc. Tevens zit er een wegwijzer over de Nederlandse gezondheidszorg bij en een rijksvaccinatieprogramma.

Ook in de Happy & Healty bag aanwezig waren o.a papieren zakdoekjes en een kaart van Nederland/regio, inclusie een sociale kaart. Dit werkt tevens mee om deel te kunnen zijn van de maatschappij. Een droom voor de toekomst is om de Happy & Healty bag in verschillende talen uit te brengen.

Na de uitreiking konden we genieten van een Iritrese warme maaltijd.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!