Week 51 was een week van afscheid nemen en verwelkomen…. Zo op de drempel van 2018 naar 2019, passend bij de tijd van het jaar.

Dinsdagavond de laatste raadsvergadering van 2018. Een record… binnen 20 minuten waren de geagendeerde stukken afgehamerd door burgemeester Leendert Klaassen. Onze waarnemend burgemeester, die vanaf 2 januari tijdens de raadsvergaderingen strak de regie nam en vrijwel alle vergaderingen kort, daadkrachtig en effectief leidde, moest op dinsdag 18 december toch even de regie uit handen geven. Hij nam in deze raadsvergadering afscheid van zijn ambt als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde.

Wat volgde waren een tweetal toespraken namens de gemeenteraad en het college. Een terugblik op 2018…

Op 22 december 2017 werd Leendert Klaassens als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde beëdigd. Westerwolde kreeg de ervaren waarnemer die ze graag wilde hebben. Iemand die ons kon helpen onze nieuwe gemeente vorm te geven.

Het was een genoegen om met Leendert te mogen samenwerken. De natuurlijke autoriteit die hij uitstraalt, zorgde voor een prettige en rustige werksfeer binnen het college.

Onze waarnemend burgemeester heeft zich in het afgelopen jaar niet alleen beziggehouden met de ontwikkeling van Westerwolde, maar er kwamen ook tal van andere dringende zaken op hem af. De situatie rond de overlast in Ter Apel is daar één van. Een lastig dossier waarin hij, op zijn kenmerkende rustige, maar daadkrachtige wijze, wist te handelen. Hij zette hierbij zijn ruime landelijke netwerk in, waar we als heel Westerwolde bijzonder veel profijt van hadden.

Deze burgemeester hebben we ervaren als een open persoonlijkheid met wie het erg prettig was om contact te hebben. Dit kwam niet in de laatste plaats door zijn gevoel voor humor. Niet alleen in het college en op de werkvloer, maar ook in de raadszaal wist hij met zijn scherpe en gevatte opmerkingen de lachers op de hand te krijgen en zorgde zo voor een ontspannen sfeer waarbij hij tegelijkertijd ook de orde wist te bewaren.

Westerwolde heeft Leendert Klaassen in 2018 in haar hart gesloten en dat is wederzijds. We namen afscheid van een uitstekende burgemeester, maar we krijgen er een geweldige ambassadeur voor Westerwolde bij! Onze dank is groot! Met een Westerwoldse grenssteen en een vlag met het wapen van Westerwolde zal onze gemeente ook in de woonplaats van Leendert Klaassen goed op de kaart worden gezet!

De volgende dag stond de installatie en beëdiging van onze eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde op de agenda. Jaap Velema komt als burgemeester terug in het gebied waar hij is geboren en een belangrijk deel van zijn jeugd heeft doorgebracht.

Jaap Velema kennen we vanuit zijn ambt als wethouder van de gemeente Veendam. Hij is een enthousiast, positief persoon en een bijzonder betrokken bestuurder. Hij is het voorbeeld van een verbinder, die op zijn geheel eigen toegankelijke manier van werken gezamenlijke doelen weet te realiseren, maar ook als iemand die weet wat hij wil en daar ook voor staat.

Hij is het boegbeeld dat we voor Westerwolde zochten. De daadkrachtige burgervader die de ervaring heeft om ook de ingewikkelde dossiers te beheersen.

Het éénjarig-bestaan van Westerwolde is aanstaande en we staan met Westerwolde voor de opgave om onze gemeente in de komende jaren verder vorm te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat we met  Jaap Velema de aangewezen persoon hebben binnen gehaald om hierin het voortouw in te nemen.

In de profielschets die onze gemeenteraad samen met de inwoners heeft opgesteld stond letterlijk: “De raad van Westerwolde zoekt een burgemeester die past bij de aard van Westerwolde”

Wie kan die rol nou beter op zich nemen dan een authentieke Westerwolder… Iemand die de streek kent en de taal van de inwoners spreekt!

Na de installatie brachten een drietal leden van de ‘Giezelbaargbloazers’ een serenade aan de nieuwe burgemeester door de klanken ‘Hier is Veele’ ten gehore te brengen. Geweldig! Wat een mooi welkom vanuit Veele!

En zo sluiten we 2018 af. Het afscheid van een waarnemend burgemeester en een welkom voor de nieuwe burgemeester. We wensen onze nieuwe burgemeester heel veel succes en plezier in zijn ambt als burgemeester van onze prachtige gemeente en gaan vol vertrouwen op weg naar 2019!

Wij wensen al onze lezers hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Johan de Boer voor de prachtige foto’s!)

De laatste weken voor het kerstreces zijn aangebroken. Inmiddels is er al veel gebeurd in de gemeente Westerwolde met betrekking tot de harmonisering. Maar er is nog veel werk te doen. Eén van de onderwerpen in het kader van de herindeling was de vraag of de gemeente Westerwolde in twee GR’s (Gemeenschappelijke Regelingen) van de SW-bedrijven wilde blijven. Het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ werd uiteindelijk geen akkoord en Oldambt, Pekela, Menterwolde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde en Bellingwedde gingen samen verder, zonder Stadskanaal en Veendam.  Gezamenlijk werd er gewerkt aan verdere invulling aan het Akkoord van Westerlee en ging men aan de slag met het nieuw in te richten Werk in Uitvoeringsbedrijf.

De oorspronkelijke opdracht aan de commissie Van Zijl voor het Akkoord van Westerlee luidde: “Stel een samenhangend en meerjarig plan van aanpak op, met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt.” Daarbij moest de commissie adviseren over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten die aangesloten waren bij de gemeenschappelijk regeling van Wedeka en Synergon.

Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder. Er zijn herindelingen geweest. Menterwolde is nu Midden-Groningen, Vlagtwedde en Bellingwedde zijn nu samen de gemeente Westerwolde.

Aangezien de gemeente Westerwolde zich heeft verbonden aan het Akkoord van Westerlee, kwam al snel de vraag na de herindeling, of het wellicht een optie zou zijn om uit de GR Wedeka te treden. Er was zorg over de oplopende tekorten en de gewenste samenwerking met Veendam en Stadskanaal bleef uit, terwijl juist de samenwerking, zoals bedoeld in het Akkoord van Westerlee van groot belang is om de handen ineen te slaan om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen in de regio.

Het is 2018. Als gemeente Westerwolde hebben wij ons maximaal ingespannen om de samenwerking tussen Wedeka en Afeer te bewerkstelligen. Deze samenwerking is in vele vergadering onderwerp van gesprek geweest. Ook Wedeka is inmiddels begonnen aan de ombouw van SW-bedrijf naar leer-werkbedrijf. Er is een nieuwe ‘Koers Wedeka’ vastgesteld waarin ook de gemeente Westerwolde zich kan vinden, maar wel met de dringende oproep tot samenwerking tussen Afeer en Wedeka.

De herhaalde verzoeken van de gemeente Westerwolde zijn gehonoreerd en de samenwerking is nu geformaliseerd door de afspraak dat de directie van Wedeka de samenwerking met Afeer zoekt en schriftelijke intentieafspraken maakt over de onderlinge afstemming van bedrijfsactiviteiten en de leerwerktrajecten zodat er in de regio een breed en aanvullend aanbod is.

En dat was deze week voor het college van de gemeente Westerwolde voldoende om het besluit te nemen niet uit de GR Wedeka te treden. Door de huidige positieve bestuurlijke ontwikkelingen binnen Wedeka met betrekking tot de doorontwikkeling tot leerwerkbedrijf en de intensieve samenwerking met Afeer hebben wij vertrouwen in de positieve doorontwikkelingen van de GR Wedeka.

De oorspronkelijke opdracht die de Commissie van Zijl meekreeg over samenwerking wordt nu, weliswaar op een iets ander wijze, ingevuld en vanzelfsprekend zijn we zeer verheugd over dit ‘klein akkoord van Westerwolde’…

Een ander belangrijk onderwerp deze week was het bezoek dat staatssecretaris Mark Harbers bracht aan de gemeente Westerwolde.
Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend met een dringend verzoek aan het college om staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) uit te nodigen om te spreken over de overlast die in Ter Apel wordt veroorzaakt door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Afgelopen woensdag bracht de staatssecretaris inderdaad een bezoek aan Ter Apel en ging hij in gesprek met het college, raadsleden, ondernemers, buschauffeurs van Qbuzz en inwoners van Ter Apel.

Namens de gemeenteraad werd een petitie, inclusief de 1773 handtekeningen overhandigd. Het draagvlak onder de inwoners van Ter Apel voor de echte asielzoekers is groot, maar dit draagvlak neemt af naarmate de problemen met de ‘veilige landers’ toenemen. Dat kan en mag niet gebeuren.

De staatssecretaris plaatste na het bezoek aan Ter Apel de volgende tweet: “Goed gesprek gehad over overlastgevers met burgemeester Leendert Klaassen en raad Westerwolde in Ter Apel. Ook met ondernemers en inwoners. Overlastgevend gedrag van asielzoekers is ontoelaatbaar.”

We hebben de indruk dat, door de gesprekken die de staatssecretaris in Ter Apel met diverse betrokkenen heeft gevoerd, hij er werkelijk van is doordrongen dat er nu echt iets moet gebeuren.

De eerste toezeggingen zijn gedaan. De landelijke overheid betaalt minimaal een half jaar mee aan de kosten van het meereizen van beveiliging op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.  Voor ondernemers die schade ondervinden door winkeldiefstal wordt het eenvoudiger om deze schade te verhalen.

Het is een begin. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog veel worden gerealiseerd om te zorgen dat de inwoners en de ondernemers in Ter Apel krijgen waar ze recht op hebben; een veilige woon- en werkomgeving. We gaan er van uit dat de staatssecretaris zijn toezeggingen gestand zal doen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe.

Giny en Harrie

Week 49…. Onvoorstelbaar dat de gemeente Westerwolde alweer bijna haar eerste verjaardag viert…  Ook deze week een paar ‘highlights’ uit de agenda van de wethouders, zoals een overleg tussen de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) en het College van GS. De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) zet zich in voor de belangen van alle gemeenten in de provincie Groningen.

De Groningse gemeenten en provincie zijn in 2016 begonnen met een onderzoek naar de taak- en rolverdeling tussen provincie en gemeenten.

De afgelopen jaren hebben de provincie Groningen, VGG en de Groninger gemeenten gezamenlijk gewerkt aan nieuwe werkwijze om de taak- en rolverdeling te verbeteren. Een goede samenwerking tussen gemeenten (VGG) en het provinciaal bestuur is belangrijk, zeker in het licht van de aanpak van de gezamenlijke maatschappelijke opgaven.  Maar een nieuwe rol- en taakverdeling betekent ook een andere manier van samenwerken, waarbij de gelijkwaardige gesprekken tussen provincie en gemeenten de basis vormen voor verandering.

Stapje voor stapje krijgt deze samenwerking een steeds betere vorm, maar er ligt nog een behoorlijke opgave.

Het belangrijkste onderwerp in de agenda van de afgelopen week van beide wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde was de Werkconferentie Armoede en Eenzaamheid.

De gemeente Westerwolde heeft door CAB Groningen een antropologisch onderzoek laten doen naar eenzaamheid en armoede onder haar inwoners. Dit onderzoek was gericht op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop mensen met armoede en eenzaamheid omgaan en de invloed daarvan op het sociaal functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek waren mede aanleiding om samen met betrokken partijen een werkconferentie te organiseren.

Deze werkconferentie werd afgelopen donderdag georganiseerd in Vlagtwedde. Verenigingen, kerken, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en (actieve) inwoners kwamen samen om de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde te bespreken. Meer dan honderd mensen van zo’n veertig verschillende organisaties werkten op deze speciale werkconferentie samen aan een gezamenlijke visie op de aanpak van eenzaamheid en armoede.

Deze werkconferentie is een eerste stap in een reeks gezamenlijke vervolgstappen.

Als wethouders waren we blij met zo’n grote opkomst! Veertig organisaties die het belang inzien van de aanpak van armoede en eenzaamheid en zich daar sterk voor willen maken.

Door professionals, vrijwilligers en informele netwerken effectiever in te zetten, kunnen we armoede en eenzaamheid beter aanpakken. Dit werkt alleen als de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen goed is. Deze werkconferentie is daarin een mooie eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. We hebben ook zeker niet de illusie dat wij de armoede en eenzaamheid in Westerwolde kunnen oplossen. Maar het op de agenda zetten en er aandacht voor blijven houden is belangrijk.

Het zijn schrijnende verhalen soms. Armoede en eenzaamheid raken elkaar erg vaak. Het ene lokt het andere uit. Zo maar een voorbeeld: een gezin met kinderen dat in armoede leeft en van een minimaal bedrag per week moet rondkomen. Als gemeente hebben wij voorzieningen vanuit het Participatiefonds, maar dat dekt zeker niet alle kosten. Het kind, dat op school wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van een klasgenoot, maar hier niet naar toe kan omdat er simpelweg geen geld is om een cadeautje te kopen….

Een alleenstaande oudere die zijn of haar partner verliest na een huwelijk van meer dan 50 jaar… de eerste tijd komen vrienden nog langs, maar wanneer er sprake is van vrienden die nog wel een partner hebben, nemen deze contacten zienderogen af. Hoe triest is het om te horen dat inwoners soms een aantal dagen geen echt menselijk contact hebben gehad… We kennen allemaal legio van dit soort voorbeelden.

De wereld waarin wij leven werkt ook niet echt mee… De ‘noaberplicht’ bestaat niet meer zoals vroeger… Een wereld van tweeverdieners waarbij er nauwelijks meer tijd is om echte aandacht voor de mensen om je heen te hebben.

Het is essentieel dat we met z’n allen in de spiegel kijken. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen, hoe kunnen we als organisaties beter met elkaar samenwerken om slagvaardiger te kunnen zijn….

Hoe signaleren we sneller huurachterstand, hoe realiseren we dat bijvoorbeeld het CJIB (Het Centraal Justitieel Incasso Bureau) dat inning en incasso van verkeersboetes en andere geldboetes regelt, zich meer bewust wordt van deze problematiek. Op de website van het CJIB lezen we: “CJIB onderzoekt samen met een aantal partners hoe technologie ingezet kan worden om te voorkomen dat schulden van burgers blijven oplopen.” Met alle respect…. Daar merken we nog niet veel van….

Een simpel voorbeeld: Een echtpaar gaat scheiden.  De auto van het voormalig echtpaar staat op naam van één van beide partners. Bij de echtscheiding is het overschrijven van de auto op naam van degene die de auto daadwerkelijk in bezit heeft, niet het eerste dat wordt geregeld. De bekeuringen komen binnen en degene die de auto op naam heeft, maar niet daadwerkelijk meer als ‘houder’ beschikking heeft over de auto, betaalt de bekeuringen niet. Met alle kosten loopt een boete van 50 euro zomaar op naar een enorm bedrag…

Kortom; er is nog veel te doen! De eerste stap is om te komen tot een integrale samenwerking. ‘Integrale samenwerking’ is een veel gehoorde kreet. Laten we dat effectueren door bijvoorbeeld van al die veertig organisaties, die aanwezig waren op onze werkconferentie, één iemand af te vaardigen in een klankbordgroep om die samenwerking ook daadwerkelijk vorm te geven.

Tijdens de werkconferenties is de input vanuit al deze organisaties verzameld en nu is het tijd om daarmee aan de slag te gaan! We delen graag een aantal op- en aanmerkingen vanuit de verschillende werkgroepen…

Bij de afsluiting van deze werkconferentie hebben alle deelnemers een ‘Bewijs van aandeel in beleidsvorming tegen armoede en eenzaamheid’ ontvangen. Het aandeelhouderschap is niet vrijblijvend, met dit aandeel zijn de aanwezigen voor een stukje mede eigenaar van deze problematiek geworden.

Tips en suggesties van onze lezers zijn welkom!

We gaan langzaam op weg naar 2019! Er is nog veel werk te doen in de gemeente Westerwolde.

Volgende week staat het bezoek van de staatssecretaris aan Ter Apel op de agenda.  Hij gaat in gesprek met college, raadsleden, inwoners en ondernemers. We gaan ervan uit dat het niet alleen bij het voeren van gesprekken blijft, maar dat de staatssecretaris ook in Den Haag daadwerkelijk iets doet met dat wat hij hier heeft gehoord en gezien!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Deze week was het MT en het Dagelijks Bestuur van Wedeka uitgenodigd door de OR van Wedeka om een middag mee te werken in het bedrijf. Een prachtig initiatief! Het is goed om als bestuursleden eens zelf te ervaren hoe er binnen het bedrijf wordt gewerkt. De aanwezige wethouders waren ingedeeld bij diverse afdelingen van Wedeka zoals de Kringloopwinkel, productie, de elektra afdeling en groen- en infra. Onze wethouder mocht meewerken in het groenonderhoud. De hele middag werd in de openbare ruimte gewerkt aan het verwijderen van gras en het afsnijden en opruimen van de graskanten.

Gedurende het werk kwam het gesprek tijdens een korte pauze op de vooroordelen die er helaas nog bestaan. Het feit dat medewerkers in het groen af en toe even pauze nemen wil nog niet zeggen dat er niet hard wordt gewerkt. Het is goed om toch stil te staan bij het feit dat in dit bedrijf ook veel mensen werken met een fysieke beperking en die extra momentjes gewoon even nodig hebben om het fysiek vol te kunnen houden.  We willen het maar even gezegd hebben…

Inmiddels is Wedeka druk bezig met de ombouw van SW-bedrijf naar een leer-werkbedrijf. De gemeente Westerwolde heeft zich, in relatie tot het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ verbonden aan het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf Afeer.  Dat laat onverlet dat we nog steeds van mening zijn dat Afeer en Wedeka een intensieve samenwerking zouden moeten hebben om de werkzaamheden van beide bedrijven goed op elkaar af te kunnen stemmen en zodoende elkaar niet als concurrent maar als partner te zien. Inmiddels is die wens van de gemeente Westerwolde tot samenwerking nu bekrachtigd door het Algemeen Bestuur van Wedeka en zullen beide directeuren binnenkort met elkaar om tafel gaan om deze afspraken ook daadwerkelijk te effectueren.  Ook het Dagelijks Bestuur van Afeer is enthousiast over deze afspraken. Op deze wijze kunnen we met z’n allen doen wat goed voor onze arbeidsmarktregio is. Elkaar versterken in de moeilijke opgave die we hebben op dit gebied.

Deze week stond ook de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Westerwolde op de agenda. We kunnen ons nog steeds verheugen in een goede opkomst van onze leden.  Nu we als gemeente Westerwolde toch behoorlijk groot zijn geworden hebben we ervoor gekozen om onze ledenvergaderingen op diverse locaties in de gemeente te organiseren. Deze keer kozen we voor Bourtange, waar de kerstsfeer ons al tegemoet kwam.

De volgende ledenvergadering zal plaatsvinden in Wedde.

Omdat wij geloven in lokale democratie is het belangrijk dat onze leden mee kunnen beslissen over hun eigen woonomgeving. Luisteren naar onze inwoners en onze leden is voor ons het belangrijkste. Dat wij een stabiele lokale partij zijn wordt bewezen door het feit dat we al 37 jaar bestaan!

Verder stond er een overleg drie Ter Apeler ondernemersverenigingen. Er werd over tal van onderwerpen gesproken waaronder natuurlijk de wens van de spoorlijn in Ter Apel. De openbaar vervoerverbinding tussen Ter Apel en de stad Groningen voldoet niet.  Inmiddels heeft ook de regio Twente van zich laten horen. De mogelijkheid om een directe spoorlijn van Twente, via Drenthe, naar Groningen te leggen, wordt opnieuw onderzocht. Dat plan is inmiddels goedgekeurd door Provinciale Staten van Overijssel.  Langs de grensregio lijkt men elkaar steeds beter te vinden. En mocht de gewenste spoorlijn er komen, dan zal, als het aan de ondernemersverenigingen in Ter Apel ligt, deze lijn langs Ter Apel gaan.  Vanuit het college wordt deze wens ondersteund.  De trein is belangrijk voor het ontsluiten van het gebied en de werkgelegenheid. Maar ook de jongeren die studeren in Groningen moeten de keuze kunnen hebben om in Westerwolde te blijven wonen.  En niet in de laatste plaats; Ter Apel is asielhoofdstad van Nederland. Vanuit de hele wereld wordt naar Ter Apel gereisd en een goede en snelle verbinding met het openbaar vervoer is dan een must!

In het kader van de herijking van het museale beleid van de gemeente Westerwolde, werd deze week gesproken met het bestuur van Museum Klooster in Ter Apel. We hebben nog één museum te gaan; in december bezoeken we nog ‘De Oude Wolden’ in Bellingwolde.

Tot nu toe zijn de besturen van alle musea enthousiast over samenwerking. Zo zal een betere afstemming in openingstijden het bezoeken van de musea in Westerwolde voor de toerist aantrekkelijker maken.  In juni van dit jaar hebben het Museum Klooster Ter Apel en de Vesting Bourtange al een gecombineerde toegangskaart geïntroduceerd. Beide cultuurhistorische plaatsen kunnen met korting worden bezocht.

Het zou goed zijn om te onderzoeken of een gecombineerde entreekaart voor alle musea in Westerwolde tot de mogelijkheden behoort.

De agenda voor de komende weken is iets minder druk geworden. De laatste maand van 2018 is inmiddels aangebroken en met alle feestdagen is dit een korte maand. Hoogtepunt van deze maand is ongetwijfeld de installatie van onze nieuwe burgemeester op 19 december. Deze installatievergadering is openbaar en we hopen vanzelfsprekend op veel belangstelling van onze inwoners.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) toe!

Giny en Harrie