Blog week 38

Blog Giny

En dan wil je je blog voor deze afgelopen week schrijven maar ben je in gedachten in het zuiden van ons land…. De afgelopen dagen roepen bij mij verdriet en rouw op.  Families in Oss waar nu zoveel mensen nooit meer het leven kunnen leiden dat ze zich hadden voorgesteld. Zoals altijd breng je je kinderen naar de opvang om te gaan werken en dan… dan is je leven nooit meer hetzelfde en is alle vreugde die je met de kinderen had kunnen hebben voorgoed voorbij. In seconden verandert je leven in een hel.

In gedachten bij alle betrokkenen en nabestaanden van dit afschuwelijke ongeval. Hier zijn geen woorden voor… Namens onze partij wil ik ons diepe medeleven betuigen aan alle betrokkenen van dit drama.

Maandag begon de week met de volgende ronde van de selectiegesprekken voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Westerwolde. We hopen dat er spoedig een nieuwe secretaris kan worden benoemd.

Aansluitend ambtelijk overleg inzake allerlei onderwerpen die de Participatiewet raken zoals de te verwachten plaatsingen maar ook de vorderingen van Afeer.  Op dit moment lijkt de extra ingezette capaciteit om meer uitstroom te realiseren vruchten af te werpen. Daar zijn we blij mee en de insteek is om de komende jaren nog veel meer mensen te kunnen bemiddelen naar regulier werk. Dat geeft hoop en zekerheid voor de toekomst.

Dinsdag onze gebruikelijke collegevergadering met aansluitend wederom overleg met het managementteam over de begroting voor 2019. Omdat we strak in de tijdsplanning zitten moet er stevig worden doorgewerkt.

’s Middags een overleg met de beleidsmedewerker economische zaken en de oprichter van ‘Noorder Yurts’. Dit bedrijf verhuurt nu al een aantal prachtige Yurts op een camping in Sellingen maar wil graag uitbreiden naar een grotere plek. We denken als gemeente graag mee.  Een Yurt is een bijzondere ronde steppetent die van de ene kant een eeuwenoude traditie laat ervaren en van de andere kant een buitenvakantie van luxe en comfort voorziet. Gezien de bezetting van de huidige Yurts is daar in Westerwolde zeker markt voor! Als portefeuillehouder recreatie en toerisme hoop ik dan ook dat deze nieuwe vorm van ‘kamperen’ veel toeristen naar Westerwolde mag brengen!

Dinsdagavond brachten we als college een bezoek aan de vereniging dorpsbelangen in Vlagtwedde. Het is goed om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en aandacht te geven aan verbeterpunten.

Woensdag mocht ik als loco burgemeester in het kader van  officiële aftrap van ‘Oktobermaand Kindermaand’ een verhaal voorlezen bij  basisschool ‘Op d’Esch’ in Sellingen.  ‘Oktobermaand Kindermaand’ wordt jaarlijks in onze provincie georganiseerd en heeft als doel kinderen van 4 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met cultuur en erfgoed.  Dit jaar was er een prachtig volksverhaal over de dolle jonker van Nienoord. De kinderen genoten van het verhaal. Wat mij opviel is dat de kinderen enorm welbespraakt zijn, nieuwsgierig en hele goede vragen stelden na het verhaal. Vol vertrouwen dat deze kinderen een goede toekomst krijgen!

’s Middags vergadering van het DB van Wedeka waarin gesproken werd over de  nieuwe koers die Wedeka wil gaan volgen. De gemeenteraden hebben nog de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen en in de raad van 3 oktober zal dit wederom in de gemeente Westerwolde aan de orde komen. Het is belangrijk dat het fundament van Wedeka op orde is en dat er gebouwd wordt aan de toekomst van dit mooie bedrijf waarbij een nauwe samenwerking met Afeer natuurlijk heel goed is voor de gezamenlijke regionale arbeidsmarkt. De slogan ‘Samen sterk’ die ik ken vanuit mijn tijd als vakbondsbestuurder bij de Nederlandse Politiebond is ook in dit verband belangrijk!

Donderdagochtend naar het Provinciehuis voor een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde over cultuur. Mooi om zo even met elkaar te kunnen spreken over de visie van de gemeente Westerwolde op cultuur in het algemeen.

Donderdagavond het vervolg van de selectiegesprekken voor de functie van gemeentesecretaris. Binnenkort hierover meer.

Nog even het nieuws checken…en dan lees je over de brand in Musselkanaal.  Een ramp voor deze ondernemers en voor de inwoners van Musselkanaal. In één nacht zien deze ondernemers hun zaak, waaraan ze jaren hebben gewerkt, in rook opgaan.  We wensen iedereen veel sterkte en vooral kracht om door te gaan.

Vrijdag tijd om alvast wat stukken te lezen. En dan de week al weer voorbij. Bij hoge uitzondering dit weekend geen zakelijke activiteiten. Dat is maar goed ook; er liggen naast de begroting 2019 toch nog een aantal andere dossiers op tafel die de nodige aandacht vragen!

 

Blog Harrie

Deze week was er weer  een druk programma  met veel vergaderingen. Ook werd deze week binnen het college de begroting  2019  samen met het MT team besproken. Het is een hele klus en het vergt vele werkuren van de ambtenaren.

Dinsdagavond was er  een kennismakingsavond met de Dorpsbelangen van Vlagtwedde. Hier waren tevens bij aanwezig de gebiedsregisseur en het voltallig college. Veel uiteenlopende zaken kwamen aan de orde zoals verkeerssnelheid, snelheidsmetingen Wollinghuizerweg, schoolzone Wilhelminastraat, conditie voetpaden en  de overlast van de hangjongeren. Dorpsbelangen is bezig om een dorpsvisie te schrijven. Het was een constructieve avond.

Woensdag avond was er een informatieve raadsbijeenkomst  in Wedde. De onderwerpen waren ‘duurzaamheid en openbare verlichting’.

Er was een goede opkomst. In het eerste deel werd een toelichting gegeven op het visie traject duurzaamheid en werden de inloopbijeenkomsten geëvalueerd. Met deze visie willen wij de kaders opstellen waarbinnen wij het mogelijk willen maken dat de komende generaties op een duurzame wijze kunnen wonen, werken en leven in het mooie Westerwolde.

In het tweede deel werd de beleidsvormingsproces openbare verlichting toegelicht en de keuzemogelijkheden, uitgangspunten en beleidskaders besproken.

Donderdag had ik een bijeenkomst van het algemeen bestuur van SOZOG. Dit is een gemeenschappelijke regeling die in 1970 is opgericht. Het samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen verzorgt de contracten voor de afzet en verwerking van restafval en GFT. Het is destijds opgericht vanwege de wettelijke verplichting voor gemeenten om middels een gemeenschappelijke regeling zorg te dragen voor de verwezenlijking  van afvalstoffen van de provincie Groningen voor het samenwerkingsgebied Oost- en Zuidoost- Groningen. Door de recente ontwikkelingen met de aanbesteding van het restafval is bij de gemeente Westerwolde de vraag gerezen of samenwerking binnen het Sozog nog wel van deze tijd is. De restafval wordt verbrand zonder na scheiding.

Ook was ik deze dag aanwezig bij de start van de plaatsing van de abri’s (bushokjes0. De gedeputeerde Fleur Gräper droeg een monumentale abri over aan de directeur van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. De oude abri wordt vervangen omdat deze geen comfort meer biedt aan de reizigers. Deze heeft nu in het Busmuseum een nieuwe bestemming gekregen en blijft zo bewaard als cultureel erfgoed.

Zaterdag mocht ik namens het college,  “Westerwolde op Wielen”  openen op de mooie locatie de ‘Polderputten’ in Ter Apel. Men kon kennis maken met de elektrische fiets  er werden tips en tricks gegeven over het gebruik van de elektrische fiets en ook werd er gewezen op de veiligheid. Er was er een parcours  opgezet voor de beginnende autobestuurder en  bureau Rij & Verkeersveiligheid was er met verschillende simulatoren. Ook was de regiopolitie vertegenwoordigd. Stichting R-Zijn en de politie hadden deze dag georganiseerd. Het was  leerzame middag voor  jong en oud.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!