Blog 2019 week 44

Maandag de hele dag interne overleggen. Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de financiële commissievergadering.  Ook de gemeente Westerwolde ontkomt niet aan een fors aantal bezuinigingen die hun oorzaak vooral vinden in de tekorten op de jeugdzorg en WMO. Onbegrijpelijk dat het kabinet niet eens wakker wordt in Den Haag. Inmiddels hebben de gemeenten in onze provincie bij monde van de VGG (Vereniging van Groninger Gemeenten) een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer over de tekorten in het sociaal domein. Maar het blijft vooralsnog stil daar…

De boodschap is duidelijk;  de gemeenten staat het water aan de lippen doordat ze veel meer dan verwacht moeten uitgeven aan jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en participatie. Het kan en mag niet waar zijn dat onze inwoners de rekening moeten betalen terwijl men in Den Haag miljarden overhoudt.  Schrale troost is dat uit de septembercirculaire blijkt dat er wat extra financiële ruimte komt zodat een paar ombuigingsvoorstellen wellicht terug kunnen worden gedraaid. Dat laat onverlet dat het zuur is voor college en gemeenteraad. Immers, lokale bestuurders kiezen voor dit ‘vak’ omdat ze iets willen betekenen voor hun inwoners.

Onze fractie heeft maandagavond aangegeven welke bezuiniging men absoluut niet wil. Eén daarvan is het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal en 10 % verhoging van de OZB, maar ook het vragen van leges voor een gehandicaptenparkeerkaart en een bijdrage voor een medisch onderzoek voor deze kaart is voor Gemeentebelangen Westerwolde niet acceptabel.  De minder draagkrachtige inwoners worden hierdoor getroffen en dat is strijdig met de visie van Gemeentebelangen.

Vanuit mijn portefeuille is er door de bezuinigingen geen budget voor marketing van Westerwolde en ook  ‘Diversiteit’ wordt slachtoffer van de ombuigingen en het niet realiseren van meerjaren investeringsplannen. Gelukkig heeft Gemeentebelangen Westerwolde besloten een amendement in te dienen tijdens de besluitvormende raadsvergadering om toch structureel budget vrij te maken voor diversiteit.

Op 13 november zal de gemeenteraad beslissen over de begroting 2020 en de voorgestelde bezuinigingen.

Dinsdag, zoals gebruikelijk, onze B&W vergadering en aansluitend brachten we als college een werkbezoek aan Camping De Bronzen Eik aan de Zevenmeersveenweg in Sellingen. Eigenaren Rolf en Joyce Brink hebben dit jaar hun derde seizoen gedraaid met de camping en kijken hier met een goed gevoel terug op. De camping is uniek om haar prachtige locatie.  Stilzitten doen Rolf en Joyce niet, de komende tijd zal de camping verder uitgebreid worden met nieuwe lodges die van alle gemakken voorzien zijn.  We waren onder de indruk van de lodges die er al staan en dat is pas luxe kamperen! Een aanrader voor de toeristen!

Woensdag een extra vergadering van het algemeen bestuur van Afeer in het kader van de begroting 2020 en de vaststelling van de nieuwe verdeelsleutel. Ook werd tijdens deze vergadering, in verband met het vertrek van de voormalig wethouder uit Oldambt, mijn college wethouder Laura Broekhuizen uit Oldambt benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur (en later in de vergadering als vice voorzitter) en werd ik benoemd als voorzitter van Afeer.

Woensdag een lange dag. De commissievergadering inzake de begroting 2020 duurde tot na middernacht.

Donderdag bezochten we als college De Stichting 5 mei in Bellingwolde. Wat een enthousiaste groep mensen die de rol van dorpsraad vervullen. We waren onder de indruk van alle activiteiten die door deze stichting worden georganiseerd. Bellingwolde is een langgerekt dorp en het is goed dat er uit alle delen van het dorp mensen zitting hebben in het bestuur van de Stichting 5 mei. Je ziet dat er daardoor maximale betrokkenheid is van de inwoners.

Vrijdag een dag van stukken lezen en ’s middags een extra collegevergadering in aanloop naar de raadsvergadering van 13 november.

En dan is het weer weekend.

Mede namens mijn college wethouder Henk wens ik alle lezers een fijne (werk)week toe!

Groet,

Giny Luth