Blog week 40

Blog Giny

Maandag begon de week met een voorbereidend ambtelijk overleg over cultuur. Deze week stond een portefeuillehoudersoverleg van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gepland waarin een gezamenlijke strategische koers kan worden uitgezet op het gebied van cultuur. Cultuur binnen de verschillende gemeenten maar ook richting provincie en provinciale steuninstellingen zoals Libau, Vrijdag en K&C.In 2015 heeft Provinciale Staten van Groningen het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld. Toen is ook een motie aangenomen om een evaluatie te doen of het beleidskader Cultuur doeltreffend en doelmatig is en of stakeholders vinden dat er aanpassingen nodig zijn.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en werd deze week in de VGG vergadering besproken en konden bestuurders kennis nemen van de verbeterpunten die er nog nodig zijn. Alle bestuurders die Cultuur in portefeuille hebben zijn de afgelopen weken in gesprek geweest met de gedeputeerde om imput te leveren voor het nieuwe provinciale cultuurbeleid na 2020. Mooi dat we als gemeenten worden meegenomen in de planvorming van de provincie!

De rest van de dag ambtelijke overleggen over participatie en economische zaken.

Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag. Omdat er maar enkele bespreekstukken waren duurde deze vergadering niet zo lang.

Dinsdag de gebruikelijke B&W vergadering waarin natuurlijk ook weer de begroting 2019 aan de orde kwam alsmede de noodzakelijke bezuinigingen voor 2019.

Inmiddels is wel duidelijk dat veel gemeenten na een herindeling een flinke investering moeten plegen. Er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden, met onder andere aanpassingen in de huisvesting en een goed werkende ICT-infrastructuur en er moet veel geharmoniseerd worden.  Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er  in de gemeente Westerwolde uiteindelijk door de herindeling een kwaliteitsverbetering gaat komen en dat dit  op den duur tot lagere kosten leidt. We zijn een prachtige gemeente die positief vooruit kijkt!

Dinsdagmiddag al weer de eerste vergadering over de Grunneger Weke 2019 in Westerwolde.  We gaan het programma op een aantal punten aanpassen, maar het laidjesfestival zal toch weer het hoogtepunt van de week zijn. De locatie van dit prachtige evenement voor de kinderen willen we in de toekomst jaarlijks wisselen tussen het noorden en het zuiden van Westerwolde. Zo blijven we op alle fronten harmoniseren.  We wonen in een grote gemeente qua oppervlakte (280 vierkante kilometers!) en dan is het goed om alle inwoners in de gelegenheid te stellen evenementen te bezoeken.

Woensdag een aantal vergaderingen en ’s avonds natuurlijk onze raadsvergadering. Met maar een paar bespreekstukken werd de vergadering rond 21.30 uur afgehamerd door de voorzitter. Het Pronkewailpad Zuid gaat er komen in het voorjaar van 2019 en hiermee hopen we heel veel nieuwe wandelaars in Westerwolde te kunnen verwelkomen!

Donderdag hadden we ’s avonds een prima bijeenkomst met dorpsvereniging De Maten. In de blog van Harrie kunt u daar meer over lezen.

Vrijdag een dagje vrij gepland. Dat bleek een goede keuze want ik stond ’s morgens al om 08.30 uur op de stoep van de dierenarts omdat onze zeer bejaarde kat behoorlijke gezondheidsproblemen had. Gelukkig lijkt dit goed te komen en hopen we hem nog een tijdje in ons gezin te kunnen houden.

Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat we inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris hebben gevonden in de persoon van Ali Flikkema. We wensen haar heel veel succes in de gemeente Westerwolde en ik ben ervan overtuigd dat we met haar een daadkrachtige en empathische gemeentesecretaris hebben binnen gehaald die de klus in Westerwolde zeker kan klaren! Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Zaterdag hadden we een prima dag met Gemeentebelangen Westerwolde. Even elders vergaderen en terugblikken op wat is geweest en wat we in de toekomst willen.

En dan is het weer zaterdagavond. Tijd om de blog te schrijven.

Blog Harrie

Deze week had ik vele interne overleggen en waren de avonden ook meest bezet.

We hadden deze week fractieoverleg. Hier vinden de voorbereiding plaats voor de raadsvergadering, die de woensdag daarop zal plaatsvinden. De agendapunten worden één voor één behandeld en iedereen kan zijn inbreng naar voren brengen. Op de raadsvergadering stond voor mij het agendapunt “Bestemmingsreserve Beschermd wonen vrijval van middelen”. In 2015 stelden de Groninger colleges het meerjarenprogramma van Beschermd Wonen naar wonen met begeleiding op maat vast. Centraal in het meerjarenprogramma staat de decentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen en Opvang. Het meerjarenprogramma eindigt op 31 december 2019. Dat is het moment waarop de financiële middelen voor Beschermd Wonen en Opvang overgaan van centrum Gemeente Groningen naar de Groninger Gemeenten. Zo is ook voor 2020 de Gemeente Westerwolde verantwoordelijk voor het maatwerk in de eigen woning en de toegang Beschermd Wonen. De uitgekeerde bedragen(vrijval) worden gestort in een bestemmingsreserve zodat het geld geoormerkt is.

Donderdag had ik een bestuurlijk overleg met de stuurgroep Publiek Vervoer en met het Verkeer en Vervoersberaad Groningen in het prachtige provinciehuis in Groningen.

In beide overleggen heb ik nogmaals de kosten van de Hubtaxi ingebracht. Juist in onze gemeente waar vooral de jongeren gebruik maken van de belbus speelt dit een rol. Men krijgt nu een compensatie tot 2019. Ik heb gevraagd hoe het vervolg is na 2019, men gaat zich hier over beraden.

Ook een punt wat aan de orde kwam is: de vrachtwagenheffing. Het kabinet heeft het voornemen om een vrachtwagenheffing in te stellen. Eén van de risico’s van een vrachtwagenheffing is de verschuiving van vrachtverkeer van de snelwegen naar het onderliggend wegennet.

Een verschuiving is ongewenst vanwege de consequenties voor o.a. verkeersveiligheid, doorstroming, onderhoud en leefomgeving. Ook is men bezig vanuit de overheid om een kentekenregistratie en een jaarlijkse APK in te voeren voor landbouwvoertuigen. De tractoren mogen dan 40 km per uur gaan rijden en mogen dan ook gebruik maken van meerder provinciale wegen waarbij de dorpen meer ontzien kunnen worden. Er is nog overleg tussen de LTO, ministerie en andere belangenverenigingen.

Donderdagavond brachten we als college een bezoek aan het bestuur van de Dorpsbelangen de Maten, in de Maten. Er waren verschillende gespreksonderwerpen die door de gebiedsregisseur op de kaart waren gezet. Aan de orde kwamen o.a subsidieregeling, energiebesparing maar ook het onderhoud van wegen, fietspaden en sloten. Men was positief over het meldpunt van de gemeente Westerwolde. Met een mooie power point presentatie werden alle activiteiten die plaats vinden in het dorpshuis getoond.

Ook mocht ik deze week namens het college de eerste Happy & Healty bag uitdelen op het COA terrein in Ter Apel.

Het RIVM had een innovatieprijs 2017 bedacht en twee verpleegkundigen vanuit het praktijkveld van de GGD zijn toen aan het brainstormen gaan. Het werkveld signaleerde dat er sinds de verhoogde toestroom van asielzoekers vanuit de asielzoekerscentra meer ondersteuning nodig was vanuit de GGD. Met name het vergrote risico op infectieziekten hielden de gemoederen bezig. Zodoende is de Happy & Healty bag bedacht. Er is gekozen voor de Eritrese doelgroep, omdat uit onderzoek gebleken is dat er een groot kennistekort is op verschillende gebieden. De bag is een duurzame rugtas met o.a een magazine in Tigrynia, hierin krijgen ze veel informatie in hun eigen taal over hygiëne, infectieziekten, soa ’s en tbc. Tevens zit er een wegwijzer over de Nederlandse gezondheidszorg bij en een rijksvaccinatieprogramma.

Ook in de Happy & Healty bag aanwezig waren o.a papieren zakdoekjes en een kaart van Nederland/regio, inclusie een sociale kaart. Dit werkt tevens mee om deel te kunnen zijn van de maatschappij. Een droom voor de toekomst is om de Happy & Healty bag in verschillende talen uit te brengen.

Na de uitreiking konden we genieten van een Iritrese warme maaltijd.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!