Blog week 42

Blog Giny

Maandag begon de week met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in Zicht’ (subregio Oost-Groningen) in Pekela. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

’s Middags een aantal interne vergaderingen en aansluitend had ik een zeer constructief overleg met de voorzitter van Wedeka waarbij we nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken dat er een nauwe samenwerking tot stand gaat komen tussen Wedeka en Afeer. Als gemeente Westerwolde hadden wij aangegeven dat we voorlopig ons niet konden vinden in de nieuwe koers van Wedeka. Met deze voorgenomen samenwerking kunnen we elkaar versterken en zal dit voor de inwoners in onze regio een breder aanbod liggen waardoor onze werkzoekenden nog meer ‘op maat’ kunnen worden geholpen. We kunnen nu de leer- en werktrajecten meer op elkaar afstemmen. Ik ben erg blij met deze voorgenomen samenwerking!

’s Avonds was er een vergadering van de marktcommissie in Sellingen. Helaas kon ik niet de hele vergadering aanwezig zij omdat we op hetzelfde tijdstip ook de fractievergadering van GBW hadden ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Woensdagochtend overleg over economische zaken. We moeten nog meer de verbinding zoeken tussen economische zaken en sociale zaken. Er wordt al goed samen gewerkt, maar het mag nog wel iets meer zijn.

Woensdagavond de commissievergadering waarin Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 stonden geagendeerd. In Kadernota is al een bezuiniging aangekondigd van één miljoen euro.  Over deze bezuinigingen zal op 7 november, tijdens de begrotingsvergadering, nog volop gedebatteerd worden.

Donderdagochtend had ik, vanuit mijn portefeuille Cultuur, een goed overleg met de Stichting Vesting Bourtange. Onderwerp van gesprek was de harmonisatie van het museumbeleid in de gemeente Westerwolde. Hiertoe zullen we alle musea gaan bezoeken om input op te halen voor de harmonisatie.

Vrijdag een administratieve dag en ’s avonds coalitieoverleg.

Blog Harrie.

Deze week stond de raadscommissievergadering op de agenda. De bespreekstukken waren de Bestuursrapportage 2018, de Programmabegroting 2019  met het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en het ombuigingsplan 2019-2022.

In het ombuigingsplan staat ook de opheffing van de bestemmingsreserve voor de railverbinding Emmen via Ter Apel. Deze bestemmingsreserve gaat nu in de algemene reserve en zal dus niet verdwijnen. Ik blijf dan ook achter het plan staan om een goede spoorverbinding in komende tijd te realiseren en er zullen dan ook t.z.t. eventuele  financiële middelen beschikbaar kunnen worden. Dit zal een raadsbesluit zijn.

Betreffende mijn portefeuille WMO en afval is er een behoorlijk tekort. De belangrijkste oorzaak van het tekort is te wijten aan het toepassen van de CAO 2018 voor huishoudelijke hulp. Dit brengt circa 300.000 euro hoger lasten met zich mee.

Het tekort op de afval wordt veroorzaakt door hogere kosten voor verwerking van de PMD. Er is een slechte afzetmarkt en de verwerkingskosten zijn sterk gestegen. Ook worden er veel partijen PMD afgekeurd vanwege vervuiling. Het blijkt nu dat de vervuiling groter is dan verwacht. Ook zijn er hogere kosten voor de verwerking van grofvuil en wordt er meer aangeleverd. Dit komt dat er weer meer ge- en verbouwd wordt door de aantrekkende economie en er wordt veel bedrijfsafval en grofvuil van inwoners buiten onze gemeente gebracht. Daarom zal het invoeren van een pasjessysteem een betere controle geven betreffende de aanvoer van grofvuil.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn in het provinciehuis in Groningen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Shared service bis Groningen. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van de provincie en gemeenten waarin het gebruik en beheer van het gemeenschappelijk bodeminformatiesysteem Nazca is vastgelegd. Het doel van het systeem is een gezamenlijk, eenduidig systeem voor de registratie, beheer en de ontsluiting van de bodeminformatie binnen de provincie Groningen

Het was een originele ondertekening waarbij men van elke gemeente een potje grond (aarde) had verzameld.  Dit werd door de aanwezige wethouders in een grote kom gedaan en daarna werd de aarde flink geroerd door de gedupeerde Nienke Homan.  Daarna konden de wethouders weer een klein potje vullen. Dit als symbolisch gebaar; vele gemeenten samen!

Ook had ik deze week een kennismaking  met onze nieuwe adviesraad sociaal domein. De raad is nu bijna compleet en een belangrijke wijziging is dat deze nieuwe adviesraad specifiek de adviesraad voor de gemeenteraad van gemeente Westerwolde is en daarmee het bevoegde orgaan voor de vaststelling van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke verordeningen is. Een directe vertegenwoordiging middels cliënten /cliëntvertegenwoordigers in de cliëntenraad is een goede zaak en dit standpunt wordt ook ondersteund door de Landelijke cliëntenraad.

Vrijdag hebben we met een delegatie van de Raad een bezoek gebracht bij  afvalverwerkingsfabriek Omrin in Heerenveen. Het was bedoeling om meer inzicht krijgen over het scheiden van afval.

In de begroting is naar voren gekomen dat er een groot financieel te kort is op de kosten van het afval. Ook belangrijk is de vraag hoe we het afvalbeleid gaan harmoniseren binnen nieuwe gemeente.

Het scheiden is belangrijk voor het milieu en we willen kosten zo laag mogelijk houden voor onze inwoners.  In de praktijk blijkt dat bronscheiding van PMD niet goed gebeurt mede omdat het niet goed duidelijk is voor de inwoners.

Zoals het nu binnen gemeente is, doen we voorscheiding van GFT, PMD en glas en papier. Doordat er vervuiling zit in PMD en dit alsnog gecontroleerd moet worden door het afvalbedrijf worden de kosten hoger (afgekeurd PMD).

Tijdens het bezoek bij Omrin werd duidelijk dat nascheiding van PMD, metaal en drankkartons goedkoper en efficiënter is.  Men haalt bij na-scheiding nog 70 % bruikbaar materiaal uit het afval. Het bezoek heeft ons veel duidelijk gemaakt en we hopen deze kennis mee te kunnen nemen naar de volgende commissievergadering.

Onderstaande reportage van ‘Eén Vandaag’ laat zien dat het laten scheiden van plastic afval  duur en niet efficiënt is. Zeker de moeite waard om dit te bekijken!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe.

In verband met de herfstvakantie zal er volgende GEEN blog van de wethouders zijn.