Blog week 45

Nog zes weken tot aan de kerst…. Waar zijn de maanden gebleven?

Ook deze week weer een drukke agenda voor de wethouders.  Zo waren er op dinsdag en woensdag de promotiedagen in Martiniplaza Groningen, waar ook de gemeente Westerwolde aanwezig was met 9 ondernemers uit Westerwolde. Goed voor de naamsbekendheid van Westerwolde. Toch zie je jaarlijks de promotiedagen iets kleiner worden. Dat roept bij de wethouder van Economische Zaken de vraag op of deze promotiedagen nog wel dat brengen wat we ervan verwachtten. We zijn dan ook heel benieuwd hoe onze ondernemers deze dagen hebben ervaren en vooral wat voor hen het resultaat is geweest.  Natuurlijk is dat lastig te meten, maar zeker de moeite waard om binnenkort een evaluatie met de ondernemers, die aanwezig waren op de beurs, te hebben. Het is goed, om zeker in deze tijd, kritisch te zijn op onze uitgaven.

Woensdagmiddag was de officiële opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Onze Koning kwam daarvoor speciaal naar Scheemda. Samen met 30 geselecteerde inwoners uit de hele regio en van alle leeftijden, werd de opening op toch wel redelijk sobere wijze verricht. Wij zijn natuurlijk blij dat we in deze regio zo’n prachtig ziekenhuis hebben gekregen, zeker in het licht van de faillissementen van ziekenhuizen elders in Nederland.

Woensdag was een drukke dag. ’s Middags vond bij het gemeentehuis in Wedde de start van het project Automaatje plaats. Daarmee is de gemeente Westerwolde in Groningen de eerste Groningse gemeente die hiermee begint. Het project wordt door de ANWB en de Stichting Opstap Bus uitgevoerd in onze gemeente.

Met AutoMaatje willen wij samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.  Het is een vorm van carpoolen waarbij mensen die geen beschikking hebben over een auto worden gekoppeld aan vrijwilligers die dit wel hebben.  Automaatje heeft daarmee nog een groot voordeel: je reist namelijk nooit alleen! Dat voorkomt heel veel eenzaamheid, waar we in onze gemeente ook helaas mee te maken hebben. AutoMaatje is dus geen reguliere vervoersservice, maar bedoeld om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en elkaar op vrijwillige basis te helpen. Er is dus uitdrukkelijk geen sprake van arbeidsmarktverdringing!

Woensdagavond was de raadsvergadering waarin de bestuursrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 op de agenda stonden. Hoewel de bestuursrapportage als hamerstuk op de agenda stond, werd deze op verzoek van een aantal raadsleden toch weer als bespreekstuk geagendeerd. Twee uur lang werd er over gedebatteerd en zo werd uiteindelijk pas rond 22.00 uur begonnen aan de programmabegroting.

Middels een amendement van GBW en de PvdA werd de ombuiging ‘Participatie’ van € 40.000,00 geschrapt. Deze ombuiging had te maken met het stoppen van de dienstverlening voor trede 1 en 2. Trede 1 en 2 zijn tredes op de zogenaamde participatieladder, waarbij vanaf trede 3 mensen klaar zijn voor werk. Trede 1 en 2 betekent dat mensen nog veel begeleiding moeten hebben om de juiste stappen te zetten richting werk of activering. De PvdA had in de raadscommissie waarin de begroting werd besproken een punt. Deze ‘ombuiging’ zou in strijd zijn met het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat iedereen mee doet. Daarnaast verwachten we met alle maatregelen in 2019 te kunnen uitkomen met het geld (BUIG) dat we vanuit het Rijk jaarlijks krijgen om de uitkeringen te kunnen betalen.

Het voert te ver om in onze blog alle amendementen en moties nogmaals te bespreken, maar met het amendement dat door Gemeentebelangen werd ingediend inzake de ombuiging van €50.000,00 dat gerealiseerd zou moeten worden door een vergoeding te vragen voor de Invalide Parkeerkaarten, werd ook deze bezuiniging van tafel gehaald.

Met twaalf amendementen en vier moties werd het een lange avond. Aan het einde van de avond kwam Gemeentebelangen Westerwolde nog met een motie om het college op te dragen de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het asielbeleid, zeer dringend te verzoeken om te verschijnen op een (ingelaste) openbare raadsvergadering voor 10 december 2018, om in deze vergadering de situatie op en rondom het asielcomplex en in het dorp Ter Apel en de gevolgen van het (wan)gedrag van de zogenaamde ‘veilige landers’ te bespreken. Deze motie werd unaniem aangenomen en we hopen dat ook dat de staatssecretaris gehoor zal geven aan de uitdrukkelijke uitnodiging.

Donderdagavond was er in het gemeentehuis in Wedde een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Westerwolde. Vorige week was eenzelfde avond georganiseerd in het gemeentehuis in Sellingen. Ook in Wedde was de opkomst groot met bijna 90 nieuwe inwoners.

Het is een mooie manier om kennis te maken met het college van B&W. Er waren ook een aantal raadsleden aanwezig. Nadat het college zich aan de inwoners had voorgesteld en had uitgelegd wie wat in portefeuille heeft was er na de pauze gelegenheid voor een rondleiding door het gemeentehuis. Op beide avonden konden de nieuwe inwoners een enquêteformulier invullen. De uitkomst hiervan zal ook door het college worden gedeeld.

Vrijdag tijd om de collegestukken voor de volgende week te lezen en kijkend naar volgende week laat de agenda van de wethouders weinig lege plekken zien.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie