Blog week 49

Week 49…. Onvoorstelbaar dat de gemeente Westerwolde alweer bijna haar eerste verjaardag viert…  Ook deze week een paar ‘highlights’ uit de agenda van de wethouders, zoals een overleg tussen de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) en het College van GS. De Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) zet zich in voor de belangen van alle gemeenten in de provincie Groningen.

De Groningse gemeenten en provincie zijn in 2016 begonnen met een onderzoek naar de taak- en rolverdeling tussen provincie en gemeenten.

De afgelopen jaren hebben de provincie Groningen, VGG en de Groninger gemeenten gezamenlijk gewerkt aan nieuwe werkwijze om de taak- en rolverdeling te verbeteren. Een goede samenwerking tussen gemeenten (VGG) en het provinciaal bestuur is belangrijk, zeker in het licht van de aanpak van de gezamenlijke maatschappelijke opgaven.  Maar een nieuwe rol- en taakverdeling betekent ook een andere manier van samenwerken, waarbij de gelijkwaardige gesprekken tussen provincie en gemeenten de basis vormen voor verandering.

Stapje voor stapje krijgt deze samenwerking een steeds betere vorm, maar er ligt nog een behoorlijke opgave.

Het belangrijkste onderwerp in de agenda van de afgelopen week van beide wethouders van Gemeentebelangen Westerwolde was de Werkconferentie Armoede en Eenzaamheid.

De gemeente Westerwolde heeft door CAB Groningen een antropologisch onderzoek laten doen naar eenzaamheid en armoede onder haar inwoners. Dit onderzoek was gericht op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop mensen met armoede en eenzaamheid omgaan en de invloed daarvan op het sociaal functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek waren mede aanleiding om samen met betrokken partijen een werkconferentie te organiseren.

Deze werkconferentie werd afgelopen donderdag georganiseerd in Vlagtwedde. Verenigingen, kerken, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en (actieve) inwoners kwamen samen om de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde te bespreken. Meer dan honderd mensen van zo’n veertig verschillende organisaties werkten op deze speciale werkconferentie samen aan een gezamenlijke visie op de aanpak van eenzaamheid en armoede.

Deze werkconferentie is een eerste stap in een reeks gezamenlijke vervolgstappen.

Als wethouders waren we blij met zo’n grote opkomst! Veertig organisaties die het belang inzien van de aanpak van armoede en eenzaamheid en zich daar sterk voor willen maken.

Door professionals, vrijwilligers en informele netwerken effectiever in te zetten, kunnen we armoede en eenzaamheid beter aanpakken. Dit werkt alleen als de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen goed is. Deze werkconferentie is daarin een mooie eerste stap, maar we zijn er nog lang niet. We hebben ook zeker niet de illusie dat wij de armoede en eenzaamheid in Westerwolde kunnen oplossen. Maar het op de agenda zetten en er aandacht voor blijven houden is belangrijk.

Het zijn schrijnende verhalen soms. Armoede en eenzaamheid raken elkaar erg vaak. Het ene lokt het andere uit. Zo maar een voorbeeld: een gezin met kinderen dat in armoede leeft en van een minimaal bedrag per week moet rondkomen. Als gemeente hebben wij voorzieningen vanuit het Participatiefonds, maar dat dekt zeker niet alle kosten. Het kind, dat op school wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van een klasgenoot, maar hier niet naar toe kan omdat er simpelweg geen geld is om een cadeautje te kopen….

Een alleenstaande oudere die zijn of haar partner verliest na een huwelijk van meer dan 50 jaar… de eerste tijd komen vrienden nog langs, maar wanneer er sprake is van vrienden die nog wel een partner hebben, nemen deze contacten zienderogen af. Hoe triest is het om te horen dat inwoners soms een aantal dagen geen echt menselijk contact hebben gehad… We kennen allemaal legio van dit soort voorbeelden.

De wereld waarin wij leven werkt ook niet echt mee… De ‘noaberplicht’ bestaat niet meer zoals vroeger… Een wereld van tweeverdieners waarbij er nauwelijks meer tijd is om echte aandacht voor de mensen om je heen te hebben.

Het is essentieel dat we met z’n allen in de spiegel kijken. Wat kunnen we als gemeentelijke overheid doen, hoe kunnen we als organisaties beter met elkaar samenwerken om slagvaardiger te kunnen zijn….

Hoe signaleren we sneller huurachterstand, hoe realiseren we dat bijvoorbeeld het CJIB (Het Centraal Justitieel Incasso Bureau) dat inning en incasso van verkeersboetes en andere geldboetes regelt, zich meer bewust wordt van deze problematiek. Op de website van het CJIB lezen we: “CJIB onderzoekt samen met een aantal partners hoe technologie ingezet kan worden om te voorkomen dat schulden van burgers blijven oplopen.” Met alle respect…. Daar merken we nog niet veel van….

Een simpel voorbeeld: Een echtpaar gaat scheiden.  De auto van het voormalig echtpaar staat op naam van één van beide partners. Bij de echtscheiding is het overschrijven van de auto op naam van degene die de auto daadwerkelijk in bezit heeft, niet het eerste dat wordt geregeld. De bekeuringen komen binnen en degene die de auto op naam heeft, maar niet daadwerkelijk meer als ‘houder’ beschikking heeft over de auto, betaalt de bekeuringen niet. Met alle kosten loopt een boete van 50 euro zomaar op naar een enorm bedrag…

Kortom; er is nog veel te doen! De eerste stap is om te komen tot een integrale samenwerking. ‘Integrale samenwerking’ is een veel gehoorde kreet. Laten we dat effectueren door bijvoorbeeld van al die veertig organisaties, die aanwezig waren op onze werkconferentie, één iemand af te vaardigen in een klankbordgroep om die samenwerking ook daadwerkelijk vorm te geven.

Tijdens de werkconferenties is de input vanuit al deze organisaties verzameld en nu is het tijd om daarmee aan de slag te gaan! We delen graag een aantal op- en aanmerkingen vanuit de verschillende werkgroepen…

Bij de afsluiting van deze werkconferentie hebben alle deelnemers een ‘Bewijs van aandeel in beleidsvorming tegen armoede en eenzaamheid’ ontvangen. Het aandeelhouderschap is niet vrijblijvend, met dit aandeel zijn de aanwezigen voor een stukje mede eigenaar van deze problematiek geworden.

Tips en suggesties van onze lezers zijn welkom!

We gaan langzaam op weg naar 2019! Er is nog veel werk te doen in de gemeente Westerwolde.

Volgende week staat het bezoek van de staatssecretaris aan Ter Apel op de agenda.  Hij gaat in gesprek met college, raadsleden, inwoners en ondernemers. We gaan ervan uit dat het niet alleen bij het voeren van gesprekken blijft, maar dat de staatssecretaris ook in Den Haag daadwerkelijk iets doet met dat wat hij hier heeft gehoord en gezien!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie