De afvalsoap analyse van Gemeentebelangen

Bijna twee jaar heeft de gemeenteraad van Westerwolde nodig gehad om een Grondstoffenplan vast te stellen. Dit plan heet grondstoffenplan maar gaat eigenlijk gewoon over ons afval.

Waarom is dit een soap geworden? In de Raad hebben we inmiddels 7 partijen en ook 7 meningen en/of overtuigingen. Dit is lastig maar ook goed. Zo houden we elkaar scherp en kunnen we discussiëren om tot het beste plan voor onze inwoners te komen. Dit betekent wel dat er altijd partijen en raadsleden zullen zijn die het uiteindelijke plan niet goed genoeg vinden. Dit is jammer maar onze democratie maakt dat de meerderheid uiteindelijk beslist. Dat dit pijnlijk is voor diegene die niet krijgt wat hij/zij zou willen is duidelijk.

Nu worden zowel de coalitiepartijen als ook de oppositiepartijen van alles verweten. Met name de volgende verwijten met betrekking tot de totstandkoming van dit grondstoffenplan komen van de oppositie:

  • Het plan is te duur
  • Het plan is niet duurzaam genoeg
  • Het plan is niet duidelijk en voldoende onderbouwd.
  • Het college en de coalitie heeft niets gedaan met de inbreng van de oppositiepartijen

Vanuit GemeenteBelangen Westerwolde willen we hier toch nog even op ingaan om mening te onderbouwen.

Het plan is te duur

Dit plan is inderdaad duurder dan dat ons lief is. Immers zijn ook wij inwoners van deze mooie gemeente en moeten ook wij dit betalen. Daarbij komt dat wij graag zouden willen dat iedereen zo weinig mogelijk betaald voor het afval.  Deze verhoging van kosten heeft echter wel een aantal redenen.

De eerste reden is dat wij ons te houden hebben aan de regels die we als voltallige Raad (zowel coalitie als oppositie) hebben vastgesteld in de Duurzaamheidsvisie. Dit betekent dat we niet als ons afval kunnen laten verbranden in een verbrandingsoven (wat het goedkoopste zou zijn), maar dat we ons afval zo goed  en efficiënt mogelijk moeten scheiden en hergebruiken.

De tweede reden is dat de tarieven bij alle afvalverwerkers telkens hoger worden. Met zekerheid kunnen we wel stellen dat het volgende afvalplan over een paar jaar weer duurder zal zijn. Wellicht was het minder duur geweest wanneer we dit plan eerder hadden kunnen vaststellen, maar dat weten we niet.

De derde reden is dat het eerlijk, transparant en verplicht is om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten zijn. Dit betekent dat alle kosten die de gemeente maakt voor het afvoeren en verwerken van ons afval betaald moeten worden uit de afvalstoffenheffing. Dit was niet verplicht, maar door strengere regels van de landelijke overheid (het huidige kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) is dit nu wel het geval. Daarnaast zijn wij van mening dat wanneer we dit niet doen, we onze inwoners voor de gek houden. Immers moeten deze kosten betaald worden en als dit niet met de afvalstoffenheffing volledig betaald kan worden moet er betaald worden uit OZB opbrengsten of bezuinigingen ergens anders. In het verleden was de afvalstoffenheffing niet voldoende om dit te betalen. Dit college en deze coalitie heeft er voor gekozen om zich te houden aan de landelijk opgelegde eisen en dit nu wel te doen.

Binnen de afgesproken regels kan het niet goedkoper. We hebben van de oppositie helaas ook geen minder dure alternatieven gekregen die passen binnen de afgesproken regels.

Het plan is niet duurzaam genoeg

Wij delen deze mening niet. Er is veel discussie over bron- en nascheiding. Bronscheiding heeft als voordeel dat er een “prikkel” bij de inwoners ligt om zo weinig mogelijk plastic verpakkingen te kopen in de winkel. Dit zal voor een groep mensen misschien zo zijn, echter de meeste van ons letten daar bij het boodschappen doen niet op. Het terugdringen van plastic verpakkingen ligt naar onze mening voornamelijk bij de producenten.

Uit de verschillende rapporten die er zijn is gebleken dat, bij nascheiding bij de afvalverwerker (de specialist), er meer plastic uit het afval gescheiden wordt en duurzaam verwerkt, dan bij voorscheiding. Dus waarom zouden we dit als gemeente niet doen? Het komt de duurzaamheid ten goede.

Ook blijkt een groot gedeelte (36%)  van ons PMD afval met meer dan 15% vervuilt te zijn met afval wat daar niet thuis hoort. Hierdoor krijgt de gemeente boetes (€ 250,– / ton) tot bijna € 150.000,– per jaar wat wij als inwoners ook moeten betalen uiteindelijk. Wist U bijvoorbeeld dat chips zakken, doordrukstrips van medicijnen, kitkokers, koffiecups, zwart en harde plastics niet in de PMD container mag? Dit wordt gezien als vervuiling van PMD afval en levert ons dus boetes op. De grens waarop het PMD afval vervuild mag zijn wordt binnen 5 jaar ook nog eens verlaagd van 15% naar 10% en dus zullen de boetes nog hoger worden.

Kortom is het jammer dat deze “prikkel” verdwijnt maar is dit naar onze overtuiging wel duurzamer en minder duur.

Het plan is niet duidelijk en voldoende onderbouwd

Enkele oppositie partijen vinden het voorstel van het college niet duidelijk genoeg en niet voldoende onderbouwd. Ook zijn naar hun mening niet alle alternatieven goed genoeg onderzocht. Tot 4 keer toe zijn alle alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Ook alle alternatieven die zijn aangedragen door de oppositie partijen zijn onderzocht. Tot 4 keer toe komt het college tot bijna dezelfde conclusie en dit is het huidige aangenomen voorstel.

Voor een aantal partijen is het voorstel wel duidelijk en goed genoeg onderbouwd. Voor een aantal ook niet. Dit zal altijd een discussie blijven.

Het college en de coalitie heeft niets gedaan met de inbreng van de oppositiepartijen

Dit is gewoonweg onzin. Zoals hierboven geschreven zijn alle aangedragen opties meegenomen in de overwegingen. Dat de uitkomsten niet voor iedereen zijn zoals gehoopt, is spijtig maar is gevolg van rationele afwegingen en het democratisch systeem.

Tot slot

Al jaren heeft deze Raad ondanks verschillen van inzicht, mening en overtuiging zeer respectvol met elkaar gestreden voor de belangen van al onze inwoners. De laatste tijd zien we de saamhorigheid en het samen inzetten voor onze gemeente minder worden en wij van Gemeentebelangen vinden dit ontzettend jammer. Beweegredenen zouden kunnen zijn dat partijen zich nu al extra willen profileren voor de gemeentelijke verkiezingen van maart 2022, persoonlijke rancune, onbegrip voor elkaars overtuigingen, enz. Wij als Gemeentebelangen Westerwolde zouden ons liever met college, coalitie EN oppositie gezamenlijk blijven inzetten voor het beste voor onze inwoners zoals we altijd hebben gedaan. Er komen nog heel wat lastige keuzes en dossiers waar deze raad het over eens moet worden.