Standpunten GBW inzake begrotingsvoorstellen

Op 30 oktober was de financiële commissie ter voorbereiding op de begroting 2020.

In de conceptbegroting staan nogal wat bezuinigingen die de bevolking raken. Gelukkig geeft de septembercirculaire wat financiële ruimte.

Gemeentebelangen Westerwolde is absoluut tegen het afsluiten van het Ruiten Aa Kanaal voor de recreatievaart. Ook het afschaffen van de brugbediening op zondag vinden wij een bezuiniging die voor ons niet acceptabel is. We willen graag toerisme in Westerwolde en hiermee  bereiken we het tegenovergestelde. Dat wij hierin niet alleen staan is gebleken uit alle insprekers  in de commissie vergadering.

Gemeentebelangen wil ook niet dat er leges komen op de gehandicapten parkeerkaart en dat deze inwoners gaan bijdragen aan het medisch onderzoek voor deze kaart. Met deze bezuiniging treffen we wederom de zwakkeren in onze gemeente en dat vinden wij niet aanvaardbaar.

De OZB zou met 10% moeten stijgen volgens het college. Dit is voor Gemeentebelangen onbespreekbaar en we hebben gezegd dat wij niet meer dan 4 % zullen accepteren.

De bezuiniging op het hertenkamp  in Vriescheloo mag doorgaan op voorwaarde dat het TDC Westerwolde de werkzaamheden op de zelfde voet voortzet. Zo blijft het hertenkamp zoals het is; een plek waar inwoners uit Vriescheloo en omgeving van kunnen genieten.

Ook voorstellen van andere partijen die niet willen bezuinigingen op de Participatieregeling en het afstoten van de zes sportvelden steunen wij van harte.  De verkoop van de molens kunnen wij alleen maar steunen als de molens goed blijven onderhouden en hun kenmerkende eigenschappen in ons landschap niet verliezen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de verkoop van onze molens een onhaalbare zaak lijkt.

Al met al is Gemeentebelangen Westerwolde van mening dat de sociaal zwakkeren in onze gemeente beslist niet de dupe mogen worden van deze bezuinigingsronde die in feite te wijten is aan het falend regeringsbeleid.

Gemeentebelangen Westerwolde heeft in de commissievergadering gevraagd wat de totale kosten van Cittaslow zijn en wat de gemeente Westerwolde dit oplevert. We hebben vernomen dat Cittaslow de gemeenschap € 387.000 kost. Wij vragen ons of  dit bedrag in verhouding staat tot onze huidige financiële positie. Wat ons betreft kunnen we ook het Cittaslow keurmerk uitdragen zonder hier zoveel geld aan uit te geven. Als we hierop € 300.000 kunnen bezuinigen, is er meer ruimte voor andere, meer noodzakelijke zaken zoals het onderhoud van de wegen en de bruggen.

Alles bij elkaar zullen een groot aantal voorgestelde bezuinigingen niet doorgaan. Dat neemt niet weg dat Westerwolde niet veel kan realiseren volgend jaar. Het huidige kabinet is niet van plan om gemeenten, die allen in zwaar financieel weer zitten tegemoet te komen op zaken als jeugdzorg en WMO, iets dat Westerwolde heel veel geld kost. Het kan en mag niet waar zijn dat onze inwoners de dupe worden van het beleid dat men in Den Haag bedenkt.

Er wordt in de begroting geadviseerd geen budget vrij te maken voor het beleid ‘Diversiteit’ in verband met de bezuinigingen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om voor deze portefeuille wel een bedrag in de begroting op te nemen. Wij zullen dan ook een amendement indienen om structureel budget op te nemen in de begroting  zodat er uitvoering kan worden gegeven aan de startnotie ‘Kleurrijk Westerwolde” .

Op woensdag 13 november om 20.00 uur is de raadsvergadering waarin de begroting wordt behandeld en beslissingen worden genomen over de bezuinigingen en investeringen.