Veiligheid !

In de commissievergadering van 14 maart 2017 van de gemeenteraad van Vlagtwedde kwam o.a. het agendapunt Veiligheid aan de orde. Voor ons als Gemeentebelangen  Westerwolde een hot item. Al sinds de raadsvergadering van 1 juli 2014 (bijna 3 jaar geleden) hameren wij als Gemeentebelangen  op een betere veiligheid in en om ons dorp Ter Apel. Toen werd door de burgemeester en enkele andere fracties gezegd dat de onveiligheid en het stijgende aantal winkeldiefstallen niet bleek uit de cijfers. Ook werd er openlijk getwijfeld of het wel waar was dat het niet veilig genoeg was in Ter Apel.

In de vergadering van 14 maart 2017 kwam de nieuwste politierapportage aan de orde. Uit deze rapportage blijkt dat het aantal woninginbraken is gestegen, het aantal prio 1 meldingen is gestegen, het aantal overlast jeugd is gestegen, het aantal bedreigingen zijn gestegen, enz. Uit de stukken die wij kregen aangeleverd kregen wij het idee dat de men van plan was de politie-inzet af te schalen. Daarop hebben wij het volgende gezegd:

Met stijgende verbazing hebben we de rapportage gelezen.

We zien op pagina 3 nogal wat aanpassingen ten aanzien van de huidige politie inzet. Deze aanpassingen zijn echt geen verbetering maar een duidelijke afschaling van de politie inzet. Voorzitter dit is volstrekt in afwijking van de door ons ingediende motie om te komen tot een volwaardig politiebureau. De bevolking in Ter Apel wordt met deze aanpassingen opnieuw door de portefeuillehouder in de steek gelaten, juist nu het redelijk rustig is in Ter Apel. Het verbaast ons ten zeerste, dat de portefeuillehouder al akkoord is gegaan met de aanpassingen. Was het niet wijs geweest dit eerst met de raad te bespreken? Zeker gezien de door ons ingediende de motie en de gevoeligheid van dit onderwerp bij onze burgers?

Voorzitter GB Westerwolde wil geen gedonder meer in Ter Apel, en als deze aanpassingen worden doorgevoerd kunnen we er op wachten dat de zaak opnieuw escaleert.

Ook zijn wij verbaasd dat, de politie inzet niet heeft bijgedragen aan de veiligheid, maar wel heeft bijgedragen aan de aantal aangiften en het aantal opsporingen. De pakkans was dus groter, dus de inzet van politie was efficiënt. Het is nu dus heel duidelijk, dat de aanwezigheid van een politiebureau in Ter Apel minimaal gecontinueerd dient te worden.

Verder hebben wij gezegd:

Wij van Gemeentebelangen  Westerwolde kunnen ons best voorstellen dat politieregio Noord moeite heeft met het invullen van al deze opgaven. Zij zullen dus ook bij Den Haag moeten aankloppen voor extra mankracht en financiën.

Voorzitter, als er inderdaad wordt afgeschaald en als doekje voor het bloeden een preventie onderzoek wordt ingezet, zien wij ons genoodzaakt opnieuw een motie in te dienen om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen.

Voorzitter, laat helder zijn dat Gemeentebelangen  Westerwolde voorstander was en is van het COA centrum zoals het gerealiseerd is. Echter als keer op keer de veiligheid van onze inwoners op het spel wordt gezet zoals nu ook weer lijkt te gebeuren, is het voor ons klaar en moet hoe jammer ook er maar afgeschaald worden wat het centrum betreft. Het COA, de politie en IND hebben in het convenant de veiligheid gegarandeerd. Wij zullen niet schromen de ondertekenaars hier aan te houden. En zo nodig zelf stappen te ondernemen.

Conclusie: Duidelijk is dat de openstelling van het politiebureau veel eerder had gemoeten. Wat ons betreft zijn er te lang feiten onder de pet gehouden en zijn signalen vanuit het publiek en vanuit de raad (vanaf juli 2014) genegeerd. Dit is wat ons betreft een sterk staaltje minachting van de signalen. Het past de verantwoordelijk portefeuillehouder dit te erkennen.

Dat er plotseling veel kon in 2016 is niet de verdienste van de portefeuillehouder of de chef Ommelanden maar is een verdienste van het Haagse departement. Heel duidelijk is dat de aanwezigheid van een politiebureau in Ter Apel gecontinueerd dient te worden, van een afbouw willen wij niets weten. Sterker nog: zonder volwaardig politiebureau geen asielcomplex. Afschaling van de politie inzet betekent voor GBW afschaling van het COA complex.

Ook het cameratoezicht dient wat ons betreft te blijven.

Artikel in het VNG blad met de titel “Het is weer rustig in Ter Apel” !

In dit artikel worden wat ons betreft dingen geschreven die niet waar zijn. Wij hebben in deze raadsvergadering dit aan de orde gesteld. Onze inbreng daarover was als volgt:

Dan voorzitter, wil ik nog even terugkomen op het VNG magazine nr. 2 van 10 februari.

Voorzitter, wat we daar in hebben gelezen, daar viel ons de mond van open van verbazing. Blijkbaar hebben we een portefeuillehouder in ons midden die de hele problematiek van het asielbeleid en veiligheid heeft opgelost.

Er wordt daar gesproken dat we naar verhouding niet zoveel problemen hadden. Alles was pas van de laatste tijd. Wij hebben al gewaarschuwd in 2014, en ook deze raad heeft steeds gewaarschuwd. Maar nee we moesten blijven praten.

Er staat; sinds dat ik ben aangetreden hebben 7 bewindspersonen met het dossier te maken gehad. Ook haar voorgangers hadden met dit dossier te maken en hun problemen gehad. Maar door doortastend op te treden zijn deze altijd in de kiem gesmoord en waren tot aan nu nog nooit zover uit de hand gelopen.

Er wordt in het artikel geschreven, dat we al ruim 20 jaar een asielcomplex hebben.

Dit heeft nooit tot onveilige gevoelens geleid bij de inwoners. Nu ineens wel en Ik trok onmiddellijk aan de bel in Den Haag. Dit durven wij tegen te spreken.

Voorzitter, alleen omdat wij het breed gesteunde amendement hebben ingediend om het politiebureau weer volwaardig te openen en gedreigd hebben met het sluiten van het asielcomplex, heeft geleid tot de stappen die zijn genomen. Deze raad samen met de bevolking heeft dit gedaan. En zeker niet de portefeuillehouder. De rol van deze portefeuillehouder heeft eerder vertragend gewerkt.

Dan staat er onder het kopje Wat levert de ‘proeftuin” Ter Apel op?

“de maatregelen rond de jaarwisseling bijvoorbeeld zijn hier gestart en uitgerold als landelijk model. Ook m.b.t. de instroom van alleenstaande jongeren deden we ervaring.

Voorzitter het kan niet zo zijn dat de portefeuillehouder Ter Apel gebruikt als proeftuin. Wij van Gemeentebelangen  Westerwolde hier absoluut op tegen. Het is geen proeftuin, maar een gemeenschap die een veilige woonomgeving verdiend!

Dit enkele voorbeelden zijn uit dit artikel. In het hele artikel wordt alleen maar gesproken over, ik heb dit en ik dat gedaan. Voorzitter, wij als raad samen met de bevolking hebben dit gedaan. De gemeente Vlagtwedde in het algemeen. Niet ik, de burgemeester.

Wij van Gemeentebelangen  Westerwolde, zijn van mening dat de verantwoordelijke portefeuillehouder dit hoort te erkennen.

Wat ons betreft lijkt dit artikel op een propagandapraatje van onze burgemeester.

In het artikel staat: “We hebben hier al ruim twintig jaar een asielcomplex en dat leidde nooit tot onveilige gevoelens bij de inwoners. Dat gebeurde nu ineens wel. Ik trok toen onmiddellijk aan de bel in Den Haag en de staatssecretaris heeft daar snel op gereageerd.”

Dit is natuurlijk niet waar! Pas ruim twee jaar nadat wij als gemeentebelangen deze problematiek aan de orde hebben gesteld zijn er na bijval van andere fracties, maatregelen genomen. Dit noemen wij zeker niet onmiddellijk. Dit heeft veel te lang geduurd.

Wanneer wij dit artikel lezen lijkt het erop dat onze burgemeester fantastisch werk heeft geleverd en dat zij eigenhandig alle veiligheidsproblemen heeft opgelost. Wat ons betreft heeft zij echter te lang de problemen genegeerd en gebagatelliseerd. Wie herinnerd zich nog de eerste veiligheidsbijeenkomst in het Boschhuis? Dat was een echte aanfluiting toch? Pas na stevige druk van de raad is er uiteindelijk actie ondernomen.

Wat ons betreft heeft de houding en de werkwijze van de burgemeester meer vertragend gewerkt dan dat ze snel en adequaat problemen heeft aangepakt. Uiteindelijk gaat het de goede kant op en wij als Gemeentebelangen  Westerwolde blijven hier bovenop zitten.