Omreden dat het dizze weke Grunneger Weke is in de gemainte Westerwolde verschient onze blog in ons aigen toal. Vleden joar kreeg het Nedersaksisch, woar het Grunnegers ook tou heurt, erkennen as streektoal en dat betaikent dat ons Grunnegers nou een volweerdige toal is. Dat is wel wat om slim grootsk op te wezen. En zoas touzegd, de blog in het Grunnegers. Blog….doar hebben wie ja glad gain gooie omtoalen veur…  mor es even een zettje over prakkezaaiern. As ie wat bedenken den heuren wie dat groag!

Hou den ook, as gemainte willen wie ons ook staark moaken veur de Nedersaksische toal en doarom is d’r een baarg diverdoatsie in Westerwolde.  As het goud is hebben joe informoatsie in de braivenbusse kregen woar ie persies lezen kennen wat d’r aal te doun is.  Wie hopen dat wie onze inwoners doarmit een beetje aanpittjen kennen om ons Grunnegers in ere te holden.

Oflopen vrijdag hebben wie de Grunneger Weke opend mit een kenonschot in Bourtang. Kon ons begroten dat het weer nait mitzat; het miggelde en er ston een dikke poeste wind. Toch wazzen d’r poar deurzetters dei nait allennig bie het kenonschot wezen wollen, mor dei ook een dail van het Pronkjewailpad Zuud lopen hebben. Bourtang is een stempelpost in de 70 kilometer laange ofstand  dei deur onze gemainte gait en dei joe lopen kennen. Het het de gemainte wel een poar buutcenten kost, mor wie hopen dat d’r veul luu Westerwolde hiermit ontdekken goan.

D’r is dizze weke veur elk wel wat en veur wel nog gain Grunnegers proat, schrief joe mor in veur een broescursus. Het schrieven in het Grunnegers vinden veul luu nog slim stoer mor as ie joe d’r een beetje op touleggen den vaalt dat voak tou.

Dizze weke was d’r goud neis over de spoorliene tussen Veendam en Stadsknoal. Noa joaren van proaten komt d’r in 2025 het eerste dail van de Nedersaksenliene.  Doar binnen wie vanzulm slim bliede mit, mor dit is aiglieks nog mor het begun.  Op veul koartjes stait de spoorliene taikend van Knoal, via Emmen en den richting Enschede. Mor wie willen vanzulm ook dat de train Troapel aandut. As het neudig is mouten wie doar mit mekoar nog mor wat rebullie om moaken. Ken ja nait woar wezen dat Troapel, as asielhoofdstad van Nederland, nait mitnomen wordt. De tied zel het leren en wie blieven schaarp in Westerwolde.

Vanoet de potterfulie Economische Zoaken wer de aflopen weke een bezuik brocht aan Re-horeca in De Meet in Bennewolle. De wetholder wil geern waiten hou of het d’r heer gait bie de Westerwoldse zoakenluu en de bezuiken vanoet het college worden ook slim op pries steld. Re-horeca richt zug mit heur affeer op waarkprojecten en creatieve dagbesteden veur inwoners mit een bepaarken. Meroakel schier om te zain wat veur prachtige kunstwaarken hier moakt worden! Minsen binnen bliede dat ze hier wezen meugen.

As onze lezers nog een bedrief waiten dei de wetholder beslist bezuiken mout, loat ons dat even waiten.

Dunderdagoavend wazzen de wetholder Economische Zoaken en de börgmeester nuigd om as ‘figurant’ bie de oetboater van De Sultan in Vlagtwedde te komen, omreden dat d’r een ploug van RTL4   opnoames muik veur het televisieprogramma ‘Plezier en passie’. Wie hopen dat de ploatjes van Westerwolde op landelijke televisie goud bekeken worden en luu in de rest van het laand votdoadelijk op bezuik komen in Westerwolde.

Vanoet Economische Zoaken was d’r nog meer goud neis. In Vlagtwedde is een neie klaaierwinkel komen. Baide tweilingzusters hebben kozen veur de noam ‘Twinzz’ en wie binnen as gemainte bliede dat dit leegstoande paand weer zo’n nuuvere invullen kregen het. Wie hebben de baide zoakenvrouwluu den ook mit een bloumke veul succes winst.

Dunderdag het onze wetholder van Verkeer en Vervoer een bezuik brocht aan de weekmaarkt in Troapel.  In de joarvergoadern bleek dat d’r wat hikhakkerij was over het parkeren van auto’s op de maarkt. Maarktkoopluu kennen heur kroamen nait hinzetten woar ze willen omreden dat elk en aine zien auto hinter en twenter hinzet. Onze ambtenoaren van de boetendainst hebben al rode linten ploatst mit de bedoulen dat luu heur auto’s doar nait meer hinzetten. ’t Is mor even dat joe het waiten dat ie nait parkeren meugen op stee woar de maarkt holden wordt. Holden ie doar nou even rekenschop mit? Het is astmis levengevoarlijk om reden dat doar veul voutgangers lopen. Gemainte ken wel moatregelen nemen mor luu mouten zulf ook even naodenken veurdat ze de auto woaraargens parkeren. Wie reken op joe!

Aal kloar. Den goan wie de Grunneger Weke beleven in Westerwolde. Het college van börgemeester en wetholders doun dinsdagaovend mit aan de pubquiz (nog even omtoalen?) in de RSG Troapel. Mit vief man staark mout dat lukken al hebben wie doar nog wat twiefels over… Mor goud…het spel is belangrieker dan de knikkers en zo binnen wie mit mekoar bezig mit de Grunneger toal en cultuur. Een weke dei joe den toch weer aan het prakkezaaiern zet… wat binnen nou de schierste woorden in het Grunnegers?

Sikkom…fladderakje…ripschier…bezoentje…bloaze.. klaboesterbeeren (wel wait wat dat binnen???) bölken… bongel…dikdoun…doeknekt…aan de flotter… gobbe.. grienderg…handtammeg…ibbel…

Aal woorden dei wie (ik) nog broeken….en dei wie in ere holden mouten!

Wie sloeten onze blog (wel ken dat even omtoalen??) dit moal aans of.

Groutnis veur joe aalmoal… en… wie zellen het Hollands eren, mor het Grunnegers nooit verleren!

Giny en Harrie

Deze week meerdere vergaderingen inzake ‘Werk in zicht’. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

Betaald werk is belangrijk om onafhankelijk te zijn. Toch blijft het voor een grote groep mensen moeilijk om werk te vinden.  Kwetsbare werkzoekenden profiteren niet direct van de economische groei. De uitdaging om meer mensen in de regio aan werk te helpen vraagt om een goede samenwerking. Vanuit de gemeente Westerwolde ondersteunen wij deze samenwerking. Toch blijven we ook kritisch de resultaten volgen. Zo willen wij als Gemeentebelangen Westerwolde graag weten wat de resultaten zijn van werkfestival dat op 31 oktober in Groningen werd georganiseerd. We zijn erg benieuwd naar de daadwerkelijke cijfers van uitstroom. Voor ons is duurzame uitstroom uit de bijstand belangrijk. Wat ons betreft moeten werkzoekende inwoners in ieder geval drie maanden of langer aan het werk zijn geweest om te kunnen spreken van duurzame uitstroom.

Tijdens het portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein af van de VGG was er speciale aandacht voor de Arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe en werd door Werk in Zicht een presentatie gegeven waarbij werd gediscussieerd over de vraag ‘Voor welke opgaven staan de gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe de komende jaren? Welke thema’s spelen nu en in de toekomst en vragen om een (gezamenlijke) aanpak?’. Er is nog veel werk te doen!

Duurzaamheid in het openbaar vervoer was deze week ook een belangrijk onderwerp.

Het busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 voor een belangrijk deel Zero-Emissie.

Er werd een graag een ‘sneak-preview’ gegeven van de nieuwe duurzame bussen.  Groningers en Drenten krijgen de grootste schone busvloot. Negentig procent minder CO2 uitstoot. Het busvervoer in Groningen en Drenthe zetten met de verduurzaming in op het gebied van duurzaamheid in het openbaar vervoer, passen bij de ambitieuze energieagenda van het noorden. Afgelopen maandag werden er een aantal demobussen van verschillende leveranciers getoond om een indruk te geven met welk materieel Qbuzz in december gaat rijden. 164 bussen gaan volledig elektrisch rijden. Alle stadsbussen maar ook 60 streekbussen in de provincie Groningen en Drenthe gaan volledig elektrisch rijden.

Twee streekbussen rijden al op waterstof. In 2020 komen er 20 waterstofbussen bij.

Ook voor de inwoners van onze mooie groene gemeente Westerwolde betekent deze verduurzaming minder hinder voor de omgeving, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder geluid en op lange termijn een positieve bijdrage aan het klimaat.

Beide wethouders van GBW brachten, met ambtelijke ondersteuning, deze week een bezoek aan het Museumdorp Orvelte in Midden-Drenthe. De reden van dit bezoek was om te kijken of we van elkaar kunnen leren. Immers, Bourtange en Orvelte lijken in veel opzichten toch wel op elkaar. Beide toeristische dorpen lopen tegen soortgelijke problemen aan zoals bijvoorbeeld parkeerproblemen, bestemmingsverkeer, maar ook de inrichting van de openbare ruimte en de verhouding tussen ‘publiek’ en ‘private’ zaken was onderwerp van gesprek. Orvelte heeft inmiddels een Masterplan Orvelte gerealiseerd met als doel om de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp te verbeteren zodat er een prettig leefklimaat en meer begrip voor elkaar in Orvelte is ontstaan.

 

Het was een zeer zinvolle ochtend en we zijn enthousiast over de werkwijze van alle stakeholders in Orvelte. De ontvangst was zeer gastvrij en zo kunnen we elkaar inspireren. Dat deze ochtend een positief vervolg gaat krijgen is wat ons betreft zeker!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Het is maart en zoals ieder jaar ook nu weer ‘meertmoand..dialectmoand’. Vanzelfsprekend wordt in maart ook in de gemeente Westerwolde de ‘Grunneger Weke’ georganiseerd. Als het goed is hebben onze inwoners deze week de prachtige folder weer in de bus gekregen (tenzij u een ‘nee-nee sticker op uw brievenbus heeft geplakt) waarin tal van activiteiten keurig op een rij zijn gezet. Onze Grunneger Weke begint op 15 maart. We hopen vanzelfsprekend op heel veel belangstelling. Mocht u de folder niet hebben ontvangen, dan horen wij dat graag!

 

Zoals gebruikelijk zal de blog van Gemeentebelangen Westerwolde in de Grunneger Weke weer in ons eigen dialect geschreven worden. Er lijkt ook in de media gelukkig steeds meer aandacht te komen voor de Nedersaksische taal. Het is daarom belangrijk om hier ruimschoots aandacht aan te besteden. De jurering van de ingezonden verhalen en gedichten voor onze gemeentelijke ‘schriefwedstried’ is afgerond. De jury had er een hele klus aan… meer dan 60 verhalen en gedichten werden ingezonden. We zijn er uitgekomen en de keuze van de winnaars was unaniem.

 

Deze week ook de eerste evaluatie over de inzet van ‘Soza Expert’. Deze organisatie scant ons bestand van uitkeringsgerechtigden op ‘voorliggende voorzieningen’ en fraude. Duidelijk is geworden dat er toch veel van onze cliënten recht hebben toeslagen en andere uitkeringen van bijvoorbeeld het UWV.  Door de complexiteit van wet- en regelgeving is het voor veel  inwoners lastig om uit te zoeken of men recht heeft op toeslagen en andere voorzieningen.  Wij helpen daar graag bij en dat betekent voor een aantal cliënten dat zij uitstromen uit de bijstand. Tegelijkertijd zijn we ook zeer alert op fraudesignalen, hetgeen ook heeft geresulteerd in een aantal beëindigingen van uitkeringen.  Laat duidelijk zijn; iemand die recht heeft op een uitkering, krijgt een uitkering en hulp, maar fraude wordt in Westerwolde niet getolereerd. We zijn blij dat ook veel inwoners de bijstand hebben mogen verruilen voor een baan!

Vanuit de portefeuille ‘Vluchtelingen’ was er deze week een zeer constructief kennismakingsgesprek met de oprichtster van de Stichting Femina. Met Mastoora Sultani  werd van gedachten gewisseld over wat zij met haar stichting voor de inburgeraars van Westerwolde zou kunnen betekenen.

Femina maakt vrouwen bewust van hun rechten en plichten in Nederland. Dat doen zij onder meer door het geven van voorlichting in de vorm van trainingen, cursussen, workshops en bijeenkomsten. Femina is van mening dat, vanaf het moment van aankomst in Nederland, duidelijk moet worden gemaakt dat onderdrukking van en geweld tegen vrouwen niet wordt geaccepteerd. In Nederland hebben vrouwen gelijke rechten. In de inburgering en integratie moet plaats zijn voor bewustwording van de risicofactoren, versterking van de weerbaarheid en informatie over de strafbaarheid van misbruik en mishandeling. Indrukwekkend hoe Mastoora haar levensverhaal verwoordde en haar vaste overtuiging dat vrouwen niet alleen de vrijheid in Nederland krijgen, maar ook daarbij de plicht krijgen om goed in te burgeren.  We maken graag gebruik van haar kennis en ervaring om het leven van vrouwen uit andere culturen hier in Nederland rijker en onafhankelijker te maken! Binnenkort een vervolggesprek om haar visie in Westerwolde te effectueren in concrete stappen. Dank voor de wijze lessen!

Dinsdag avond was dan het lang verwachte symposium over de treinverbinding Groningen-Twente. Ondernemers uit Ter Apel en de gemeente Westerwolde organiseerden een avond in Hotel Boschhuis te Ter Apel. Deze spoorverbinding wordt ook wel de Nedersaksenlijn genoemd.

Er was een goede opkomst met ruim 250 personen. Joachim Berends, directeur van de Duitse Bentheimer Eisenbahn, ging deze avond in op de Nedersaksenlijn in een groter Europees verband. Aansluitend volgde er een forumdiscussie met de gedeputeerden Fleur Gräper (Groningen),Henk Brink(Drenthe) en Bert Boerman(Overijssel). Onder leiding van Marcel Nieuwenweg wisselen zij van gedachten over een aantal stellingen met de heren Friedrich Kethorn(Landrat van de Grafschaft Bentheim), Frans Zoetmulder (HUSA Transpotation) en Jan de Wit (rector van de RSG Ter Apel).

De Nedersaksenlijn is een rechtstreekse verbinding tussen de stadsregio Groningen -Assen en Twente, via de ontbrekende schakel tussen Emmen-Stadskanaal. Door het herstellen van de spoorlijn tussen Stadskanaal en Ter Apel en deze door te trekken naar Emmen ontstaat er een directe interregionale verbinding tussen de universiteitsstudenten Enschede en Groningen. Door deze verbinding komt er een goede bereikbaarheid in de gemeente Westerwolde en zal dit een geweldige boost geven voor ons gebied. Het is niet de krimp, maar de kracht waarmee we onze gemeente Westerwolde en de ondernemers kunnen ondersteunen met de bereikbaarheid van het gebied. Hopelijk krijgt dit een vervolg en kunnen we Europese subsidie aanboren en gaan grote projecten nu niet eens een keer naar de randstad.

Naast alle serieuze zaken ook tijd voor vermaak deze week! Het is immers onmogelijk om in onze blog de carnavalsoptocht in Ter Apel buiten beschouwing te laten. Het grootste carnaval van het noorden vindt plaats in de gemeente Westerwolde! Wat is er weer een werk verzet en wat was de optocht weer grandioos! Het lijkt wel of het ieder jaar professioneler wordt! Ontzettend leuk dat er ook aandacht wordt besteed aan de actuele zaken!

Het is een eer om als college de optocht te mogen bekijken vanaf de Prinsenwagen! Complimenten voor ieder die dit mogelijk heeft gemaakt! Maar ook zeker respect voor het feit dat ieder jaar de prins, vorst en een delegatie van C.V. Kloosterwiekers op bezoek gaan bij honderden zieken en hoogbejaarde Ter Apelers thuis of zij, die verblijven in de ziekenhuizen en verpleegtehuizen in de wijde omgeving. De weergoden waren de optocht goed gezind; het zonnetje brak door en zo was het aangenaam verpozen in Ter Apel.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

Groet!

Giny en Harrie

 

 

 

Week 7 was een week van bijeenkomsten op het gebied van Economische Zaken. Maandagavond was er een informatieavond in Westerwolde voor ondernemers. Deze avond was georganiseerd door de provincie Groningen en het MKB Noord. Insteek is het meer toekomstbestendig maken van de retail in onze provincie. Hiervoor is een programma ontwikkeld en deze voorlichtingsavond, met als titel ’Jouw Zaak – Jouw Toekomst’ maakt daarvan deel uit.

Tijdens deze avond werd ingegaan op diverse vragen. “Hoe zorg je ervoor dat de klant bij jou blijft komen? En dat hij je over tien jaar nog weet te vinden?”. Kortom, hoe blijf je aangehaakt bij de nieuwe tijd en weet je kansen te benutten? Op welke wijze kun je je fysieke winkel aantrekkelijk houden voor het publiek?

De detailhandel heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad door de toename van het internet winkelen en de economische crisis.

Deze avond sluit mooi aan bij de retail visie waar wij als gemeente de komende maanden aan gaan werken. Met deze visie willen wij de winkelkernen van Westerwolde versterken en willen we proberen te komen tot een toekomstbestendig winkelbestand dat bijdraagt aan de leefbaarheid van onze kernen.

De vraag en de discussie ging deze avond dan ook vooral over hoe de ondernemers in de retail kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen en waar de kansen liggen. Het online kopen is onomkeerbaar en hoe overleef je dan als ondernemer. Er werd deze avond volop gebrainstormd waarbij een aantal aanwezige ondernemers wel aangaf dat er behoefte was aan meer concrete adviezen.

Deze avond krijgt ongetwijfeld een vervolg met de retailvisie van de gemeente Westerwolde.

Vrijdagavond sloot de netwerkbijeenkomst van OOG (Ondernemerskring Oost Groningen) hier zeker bij aan. Er waren bijna 300 ondernemers aanwezig om inspiratie op te doen in het kader van ‘Kansen pakken..’. De lezing van Ben Woldring maakte veel indruk op de aanwezige ondernemers. Hij liet zien dat je als ondernemer af en toe moet bij schakelen en inventief moet kunnen zijn om succesvol te blijven. ‘Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan’.

 

Vanuit Westerwolde zijn wij dan natuurlijk trots dat het aanleggen van snel internet in Westerwolde als voorbeeld van kansen pakken werd genoemd tijdens de lezing van Ben Woldring.

Onderwerp van gesprek in de gemeente is op dit moment de overlast van jeugd in Vlagtwedde. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat het drugsgebruik onder jongeren hand over hand toeneemt, maar het feit dat het hier gaat om jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar, maakt het wel extra verontrustend. Naast de handhaving door de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren heeft de gemeente Westerwolde nu een aantal fysieke maatregelen getroffen om deze overlast tegen te gaan. Afgelopen week zijn er camera’s geplaatst en is de omgeving van MFA Het Aambeeld voorzien van extra verlichting.

De hekken die worden geplaatst rondom het schoolplein moeten de situatie voor ouders en kleine kinderen veiliger maken doordat er dan niet meer met brommers over het schoolplein wordt gereden.

Al deze maatregelen zullen moeten worden ondersteund door de inzet van jongerenwerk, het onderwijs, maar ook de dialoog met de ouders is belangrijk. Binnen de gemeente staat dit onderwerp dagelijks op de agenda en hopen we niet alleen de overlast te kunnen oplossen, maar ook de toekomst van onze jongeren staat hoog op de agenda. Laten we hopen dat deze problematiek met een constructieve en integrale aanpak snel tot het verleden zal behoren.

Het was ook een week waarin aandacht was voor de zorg.

Afgelopen donderdag (Valentijnsdag ) gingen in meer dan 100 Groninger dorpen de vlag wapperen met daarop het logo van het netwerk,  ‘Een zorgzaam hart’. Zo werd ook de vlag bij de huisartsenpraktijk van Hans Berg, de initiatiefnemer van ‘Wedde dat ’t lukt’,  gehesen. Op de vlag staat het logo van het netwerk “een zorgzaam hart”.  De Vereniging Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewoners initiatieven, faciliteert het netwerk,  de website en organiseert bijeenkomsten.

In het dorpshuis in Onderdendam werd de nieuwe website gelanceerd door een openingshandeling van de gedeputeerde Eelco Eikenaar en de voormalige burgemeester van Pekela, Meindert Schollema.

Het zorgproject ‘Wedde dat t’lukt’ is inmiddels een groot succes. De dorpsondersteuner, samen met vele vrijwilligers,  draagt zorg voor de mensen van Wedde, Veelerveen en Vriescheloo.

Mensen worden ook in ons mooie Westerwolde steeds ouder, de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders is 81 jaar. De mensen gaan steeds gezonder leven en ook zijn de medicijnen en behandeling betreffende ziektes stukken verbeterd. Als Gemeentebelangen Westerwolde ondersteunen wij graag zorgzame bewoners initiatieven waarbij de vraag naar formele en informele zorg meer met elkaar verbonden gaat worden.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

(In verband met de voorjaarsvakantie zal er komende week geen blog verschijnen.)

Giny en Harrie

De voorbereidingen van de Grunneger Weke in de gemeente Westerwolde zijn begonnen. Van vrijdag 15 maart t/m zondag 24 maart staat de Groninger taal en cultuur weer in de schijnwerpers.

In oktober 2018 hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regionale bestuurders van Noordoost Nederland  een convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland en kent 7 hoofdvarianten, waaronder het Twents, Sallands en Gronings, en heeft in Nederland naar schatting anderhalf miljoen sprekers.

Het Nedersaksisch is ontstaan uit het Nederduits dat in Westfalen en Nedersaksen werd gesproken. Het standaard Nederlands is voortgekomen uit Hollandse dialecten. Dat betekent dus dat het Nedersaksisch er eerder was (en dus ook ons Gronings) dan het Nederlands. We willen dat maar even gezegd hebben! Het hele Nedersaksische taalgebied loopt van Oost-Nederland via Noordoost-Duitsland tot aan Denemarken.

Het spreken van dialect wordt vaak geassocieerd met taalachterstand.  De meningen zij hierover erg verdeeld. Zo zijn er ook onderzoekers die ervan overtuigd zijn dat kinderen die in het dialect worden opgevoed en Nederlands op school leren, vaak makkelijker een vreemde taal leren.

De wethouders van Gemeentebelangen zijn opgevoed in het Gronings en we kunnen u melden dat we geen enkel probleem hebben met het schrijven of spreken van het ABN!

Hoe dan ook, in Westerwolde zijn we trots op onze taal en cultuur en dat dragen we in de Gunneger Weke maar ook daarbuiten, vanzelfsprekend dagelijks uit!

Op 15 maart start de Grunneger Weke in Bourtange met een kanonschot. In april wordt het ‘Pronkjewailpad Zuid’ pas officieel geopend, maar op de eerste dag van de Grunneger Weke kan iedereen alvast een gedeelte van deze nieuwe wandelroute in en om Bourtange gaan lopen.

Ook dit jaar hebben we als gemeente de ‘Schriefwedstried’ weer georganiseerd en mocht iedereen, die waar ook ter wereld, Gronings kan schrijven, een verhaal of een gedicht inzenden.  We hebben ons inmiddels door een behoorlijke stapel verhalen en gedichten heen geworsteld en deze beoordeeld, zonder te weten wie het heeft geschreven. Fijn dat er toch nog in het Gronings geschreven en gedicht wordt!

Binnenkort krijgen de inwoners van Westerwolde de folder met activiteiten in de bus. We hopen vanzelfsprekend op veel belangstelling, reserveer daarom alvast deze week in de agenda!

Dat de Grunneger taal en cultuur bij onze partij hoog in het vaandel staat bleek afgelopen vrijdag weer. Met een aantal fractie- en bestuursleden waren we aanwezig bij de toneelvoorstelling in Jipsinghuizen. Er werd een prachtig toneelstuk gespeeld en het aanwezige publiek genoot zichtbaar en hoorbaar van de komische situaties.

 

 

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. De campagne is inmiddels begonnen. Gemeentebelangen Westerwolde doet weliswaar niet mee, maar toch willen wij onze inwoners oproepen om hun stem niet verloren te laten gaan. Het algemeen kiesrecht is niet vanzelfsprekend in de wereld en daarom moeten we dit democratisch goed koesteren en stimuleren. Toch neemt de belangstelling voor de politiek met name onder jongeren af. Ook Gemeentebelangen Westerwolde merkt dit. We vinden het belangrijk om jongeren bij de gemeentepolitiek te betrekken, maar dat lijkt eenvoudiger dan het is. Daarom doen we graag een beroep op onze jonge inwoners om eens langs te komen op onze fractievergaderingen. Als lokale partij weten we wat er in de gemeente speelt en wat de inwoners willen. Geen uitgesproken politieke kleur, slechts één ding telt…wat is goed voor onze gemeente en haar inwoners?

Het lijkt nog ver… maar op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het zou fantastisch zijn als we dan ook een aantal jongeren op onze kieslijst kunnen plaatsen!  Zo kun je meebeslissen over wat er in je eigen gemeente gebeurt!

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Afgelopen week brachten de colleges van de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela een werkbezoek aan verschillende locaties van Afeer. De start was bij het ‘Werklab’ in Westerwolde.  Het Werklab was voorheen het Trainings- en Diagnose centrum.  Sinds de oprichting van Afeer hebben we in voornoemde drie gemeenten de beschikking over verschillende werklabs, waar inwoners worden begeleid op weg naar een activeringsplek of een betaalde baan.

Na het bezoek aan het Werklab in Westerwolde stond een bezoek aan de locaties aan de Romijnweg in Winschoten op het programma. Hier werden rondleidingen gegeven bij de afdelingen ‘Inpakken & Assemblage, Stoffeerderij en Verpakken’ en de afdeling ‘Druk en Print’.

Wat veel inwoners niet weten is dat bijvoorbeeld armaturen van lichtmasten door Afeer worden geassembleerd.  Zo worden in Blijham armaturen van lichtmasten vervangen door energiezuinige led-armaturen die de medewerkers van Afeer in elkaar zetten. Ontzettend leuk om als colleges zelf eens op de werkvloer te kijken en te zien hoe enthousiast en vakkundig deze medewerkers dit precisiewerk verrichten!

Afgelopen donderdag was wethouder Brunen namens het college aanwezig bij het tekenen van de  intentieverklaring Regionale Energie Strategie Groningen. De Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten en twee waterschappen spreken hier bij de intentie uit om gezamenlijk alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn voor het opstellen en vaststellen van de RES Groningen. RES staat voor ‘Regionale Energiestrategie’.  De Regionale Energie Strategie komt voort uit het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. Met het Klimaatakkoord wil Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen en voor 2050 met 95%.Er zal later een plan worden vastgesteld hoe onze woningen van het aardgas afgaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. De Groninger gemeenten en de provincie stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners.

De strategie wordt later voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de waterschappen. De overgang naar duurzame energie en warmte is een ingewikkeld vraagstuk. Of het Nationaal Klimaatakkoord er inderdaad komt moet de komende maanden blijken.

Op dit moment worden de voorstellen van de klimaattafels doorberekend. Het lijkt niet dat de 49% CO2 reductie gehaald zal worden. De technische ontwikkelingen betreffende duurzame energie zijn volop in ontwikkeling. En we zullen ons moeten realiseren dat het voor onze inwoners betaalbaar moet blijven. Over dat laatste zijn de meningen in Den Haag nogal verdeeld. De VVD zet grote vraagtekens bij het gepresenteerde klimaatakkoord. De standpunten van de regeringscoalitie liggen op dit moment behoorlijk ver uit elkaar.

Dat we met allemaal een verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft duurzaamheid is helder. Ook in het coalitieakkoord van de gemeente Westerwolde zijn we hier duidelijk over. Natuurlijk zijn we voorstander van duurzaamheid. Maar niet ten koste van alles. Het moet voor onze inwoners wel betaalbaar blijven en ook moeten we zuinig zijn op ons prachtige landschap!

Dat landschap kreeg in week 4 nog een winters staartje. Prachtig om te zien hoe in Westerwolde de één na de andere ijsbaan open ging. In Ter Apelkanaal is een nieuwe ijsbaan aangelegd. Ter Apelkanaal had altijd al een ijsbaan, maar dit stuk grond heeft de gemeente Westerwolde verkocht aan het plaatselijke garagebedrijf dat wilde uitbreiden. Als voorwaarde bij de verkoop was gesteld dat de eigenaar van de garage zou zorgen voor een nieuwe ijsbaan. En dat is gelukt. Naast OBS De Klimop is een prachtige nieuwe ijsbaan aangelegd en deze week kon de ijsbaan officieel worden geopend. Wethouder Brunen verrichtte de opening maar en maakte wat rondjes op deze prachtige ijsbaan.

(Met dank aan de foto’s van Johan de Boer en Geert Smit van Westerwolde Actueel.)

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie.

 

 

 

 

Deze week stond voor een belangrijk deel in het teken van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van Afeer. In januari 2018 heeft de gemeenteraad van Westerwolde besloten om de taken die te maken hebben met de re-integratie van werkzoekenden van trede 3 van de Participatieladder en hoger, over te hevelen naar het nieuwe werk in uitvoeringsbedrijf Afeer.

De Participatieladder is een instrument om helder in beeld te brengen hoe de re-integratie van de verschillenden werkzoekenden verloopt. De Participatieladder meet niet alleen hoeveel mensen er in slagen betaald werk te vinden, maar bijvoorbeeld ook welke cliënten werken met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk verrichten of deelnemen aan een cursus.

De participatieladder bestaat uit zes verschillende treden waarbij de mensen van trede 3 en hoger, al dan niet met coaching, in staat zijn om regulier te gaan werken.  Zij worden daarbij ondersteund door accountmanagers en werkcoaches.

De gemeente Westerwolde heeft ervoor gekozen om de werkcoaches en accountmanagers die de mensen in trede 3 of hoger begeleiden, in dienst te laten komen bij Afeer. Op deze wijze is er in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt een integraal team werkzaam dat de inwoners ondersteunt bij het vinden van een betaalde baan. Op deze wijze hopen we nog meer inwoners aan betaald werk te kunnen helpen. De intensieve samenwerking maakt de kans op succes groter.

De inwoners die op trede 1 of 2 van de Participatieladder staan en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden nog steeds begeleid door de werkcoaches van de gemeente Westerwolde. Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk dat deze inwoners de kans krijgen om een trede hoger op de Participatieladder te komen.

Afgelopen woensdagavond was er een extra raadsvergadering om voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling instemming van de raad te krijgen. De gemeenteraad heeft hier unaniem mee ingestemd.

Ook stond een bezoek aan de Stichting Armslag in Stadskanaal op de agenda. Stichting Armslag is een particuliere organisatie die ten doel heeft om op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen die, zonder extra steun, aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Mensen met een uitkering of een inkomen dat niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm kunnen hier terecht en hebben per kwartaal recht op 6 kledingstukken gratis per persoon per gezinslid. Ook vanuit de gemeente Westerwolde zijn er veel mensen die zich hier hebben aangemeld. De winkel ziet er keurig uit en deze stichting vraagt geen gemeentelijke subsidie. De winkel is toegankelijk voor iedereen, maar mensen met een modaal inkomen of hoger betalen de normale prijs. Hiermee worden de huur, gas, elektra en ander onkosten betaald. De winkel wordt gerund door een grote groep vrijwilligers die vol passie dagelijks vele klanten ontvangen. Een succesvolle formule!

Deze week werden in aanloop naar het Grunneger Laidjesfestival in maart op een aantal basisscholen in Westerwolde workshops gegeven. De leerlingen hebben samen met Olaf Vos, Jean Paul Mensing en Alex Vissering hun eigen gekozen liedje ingestudeerd. De volgende ronde workshops is op vrijdag 25 januari. Fantastisch om te zien en te horen hoe enthousiast de leerlingen met de Groninger taal bezig zijn.

OBS De Clockeslach in Vlagtwedde heeft gekozen voor een ‘cover’ van Come on Eileen, in het Gronings door Olaf Vos vertaald als ‘Tou eem Tammo..’. Er doen 12 scholen mee aan het Laidjesfestival dat op 22 maart plaatsvindt in de sporthal in Ter Apel. In 2020 zal het festival in De Meet in Bellingwolde worden georganiseerd.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste blog van 2019…

Om te beginnen wensen wij al onze lezers een fantastisch en bovenal gezond 2019 toe!

Het jaar is nog redelijk rustig begonnen. De agenda van de beide wethouders was deze week nog overzichtelijk.

De gemeente Westerwolde bestaat inmiddels meer dan een jaar en er is in 2018 al veel gedaan om onze prachtige gemeente vorm te geven. We zijn er echter nog lang niet. Er moeten nog tal van zaken worden geharmoniseerd en dat zal ook in 2019 de nodige tijd en energie gaan kosten.

Het college van B&W is weer ‘echt’ compleet. In december namen we afscheid van onze waarnemend burgemeester en werd de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde geïnstalleerd. We zijn daar blij mee. Gedurende de laatste maanden van 2018 waren er toch tal van onderwerpen waarbij we van mening waren dat we een beslissing nog even moesten uitstellen tot de nieuwe burgemeester was benoemd.

Toch zijn er al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo hebben we besloten niet uit de GR Wedeka te treden maar in goede samenwerking met Afeer te bouwen aan een optimale arbeidsmarktregio.

De visie Duurzaamheid is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld en 2019 is het jaar waarin de uitvoering van deze visie vorm dient te krijgen.

In het kader van duurzaamheid was er afgelopen weekend een theatervoorstelling “Save the Earth”, in Martini Plaza te Groningen. Een voorstelling waarin één van Nederlands inspirerende persoonlijkheden voorbijkwam; astronaut Wubbo Ockels. Vlak voor zijn overlijden schreef hij zijn missie over hoe de mensheid met de aarde en elkaar zou moeten omgaan. Hij wilde dat wij zuiniger met de aarde om zouden gaan.

In de ontvangstruimte van Martini Plaza vond een duurzaamheidsmarkt plaats waar verschillende onderwijsstellingen en het bedrijfsleven lieten zien wat er in de provincie Groningen zoal gebeurt op het gebied van de circulaire economie en energietransitie. In Westerwolde is dit ook een nieuw item, waaraan in de “Visie Duurzaamheid” aandacht wordt besteed. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we moeten beginnen hoe klein ook.

De afgelopen week ontstond terecht veel commotie over de ‘Nashvilleverklaring’.  In de gemeente Westerwolde willen wij een open en tolerante samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Door het hijsen van de regenboogvlag deze week bij onze beide gemeentehuizen nemen wij duidelijk afstand van deze omstreden verklaring.

Ook de gemeente Westerwolde heeft in oktober 2018 het Regenboogconvenant ondertekend. Het doel van het Regenboogconvenant is dat gemeenten zich inzetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’ers in onze provincie.

Inmiddels hebben wij een begin gemaakt met het schrijven van LHBT-beleid. Ook bij de totstandkoming van dit beleid zullen wij onze LBHT-inwoners betrekken.  We zullen in onze latere blogs hier zeker nog aandacht aan besteden.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Week 51 was een week van afscheid nemen en verwelkomen…. Zo op de drempel van 2018 naar 2019, passend bij de tijd van het jaar.

Dinsdagavond de laatste raadsvergadering van 2018. Een record… binnen 20 minuten waren de geagendeerde stukken afgehamerd door burgemeester Leendert Klaassen. Onze waarnemend burgemeester, die vanaf 2 januari tijdens de raadsvergaderingen strak de regie nam en vrijwel alle vergaderingen kort, daadkrachtig en effectief leidde, moest op dinsdag 18 december toch even de regie uit handen geven. Hij nam in deze raadsvergadering afscheid van zijn ambt als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde.

Wat volgde waren een tweetal toespraken namens de gemeenteraad en het college. Een terugblik op 2018…

Op 22 december 2017 werd Leendert Klaassens als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde beëdigd. Westerwolde kreeg de ervaren waarnemer die ze graag wilde hebben. Iemand die ons kon helpen onze nieuwe gemeente vorm te geven.

Het was een genoegen om met Leendert te mogen samenwerken. De natuurlijke autoriteit die hij uitstraalt, zorgde voor een prettige en rustige werksfeer binnen het college.

Onze waarnemend burgemeester heeft zich in het afgelopen jaar niet alleen beziggehouden met de ontwikkeling van Westerwolde, maar er kwamen ook tal van andere dringende zaken op hem af. De situatie rond de overlast in Ter Apel is daar één van. Een lastig dossier waarin hij, op zijn kenmerkende rustige, maar daadkrachtige wijze, wist te handelen. Hij zette hierbij zijn ruime landelijke netwerk in, waar we als heel Westerwolde bijzonder veel profijt van hadden.

Deze burgemeester hebben we ervaren als een open persoonlijkheid met wie het erg prettig was om contact te hebben. Dit kwam niet in de laatste plaats door zijn gevoel voor humor. Niet alleen in het college en op de werkvloer, maar ook in de raadszaal wist hij met zijn scherpe en gevatte opmerkingen de lachers op de hand te krijgen en zorgde zo voor een ontspannen sfeer waarbij hij tegelijkertijd ook de orde wist te bewaren.

Westerwolde heeft Leendert Klaassen in 2018 in haar hart gesloten en dat is wederzijds. We namen afscheid van een uitstekende burgemeester, maar we krijgen er een geweldige ambassadeur voor Westerwolde bij! Onze dank is groot! Met een Westerwoldse grenssteen en een vlag met het wapen van Westerwolde zal onze gemeente ook in de woonplaats van Leendert Klaassen goed op de kaart worden gezet!

De volgende dag stond de installatie en beëdiging van onze eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerwolde op de agenda. Jaap Velema komt als burgemeester terug in het gebied waar hij is geboren en een belangrijk deel van zijn jeugd heeft doorgebracht.

Jaap Velema kennen we vanuit zijn ambt als wethouder van de gemeente Veendam. Hij is een enthousiast, positief persoon en een bijzonder betrokken bestuurder. Hij is het voorbeeld van een verbinder, die op zijn geheel eigen toegankelijke manier van werken gezamenlijke doelen weet te realiseren, maar ook als iemand die weet wat hij wil en daar ook voor staat.

Hij is het boegbeeld dat we voor Westerwolde zochten. De daadkrachtige burgervader die de ervaring heeft om ook de ingewikkelde dossiers te beheersen.

Het éénjarig-bestaan van Westerwolde is aanstaande en we staan met Westerwolde voor de opgave om onze gemeente in de komende jaren verder vorm te geven. Wij zijn ervan overtuigd dat we met  Jaap Velema de aangewezen persoon hebben binnen gehaald om hierin het voortouw in te nemen.

In de profielschets die onze gemeenteraad samen met de inwoners heeft opgesteld stond letterlijk: “De raad van Westerwolde zoekt een burgemeester die past bij de aard van Westerwolde”

Wie kan die rol nou beter op zich nemen dan een authentieke Westerwolder… Iemand die de streek kent en de taal van de inwoners spreekt!

Na de installatie brachten een drietal leden van de ‘Giezelbaargbloazers’ een serenade aan de nieuwe burgemeester door de klanken ‘Hier is Veele’ ten gehore te brengen. Geweldig! Wat een mooi welkom vanuit Veele!

En zo sluiten we 2018 af. Het afscheid van een waarnemend burgemeester en een welkom voor de nieuwe burgemeester. We wensen onze nieuwe burgemeester heel veel succes en plezier in zijn ambt als burgemeester van onze prachtige gemeente en gaan vol vertrouwen op weg naar 2019!

Wij wensen al onze lezers hele fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2019 toe!

Giny en Harrie

(Met dank aan Johan de Boer voor de prachtige foto’s!)

De laatste weken voor het kerstreces zijn aangebroken. Inmiddels is er al veel gebeurd in de gemeente Westerwolde met betrekking tot de harmonisering. Maar er is nog veel werk te doen. Eén van de onderwerpen in het kader van de herindeling was de vraag of de gemeente Westerwolde in twee GR’s (Gemeenschappelijke Regelingen) van de SW-bedrijven wilde blijven. Het alom besproken ‘Akkoord van Westerlee’ werd uiteindelijk geen akkoord en Oldambt, Pekela, Menterwolde, Borger-Odoorn, Vlagtwedde en Bellingwedde gingen samen verder, zonder Stadskanaal en Veendam.  Gezamenlijk werd er gewerkt aan verdere invulling aan het Akkoord van Westerlee en ging men aan de slag met het nieuw in te richten Werk in Uitvoeringsbedrijf.

De oorspronkelijke opdracht aan de commissie Van Zijl voor het Akkoord van Westerlee luidde: “Stel een samenhangend en meerjarig plan van aanpak op, met als doel het verhogen van de participatiegraad op de arbeidsmarkt.” Daarbij moest de commissie adviseren over de positie en de toekomst van de sociale werkvoorzieningsschappen en de samenwerking met de gemeenten die aangesloten waren bij de gemeenschappelijk regeling van Wedeka en Synergon.

Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder. Er zijn herindelingen geweest. Menterwolde is nu Midden-Groningen, Vlagtwedde en Bellingwedde zijn nu samen de gemeente Westerwolde.

Aangezien de gemeente Westerwolde zich heeft verbonden aan het Akkoord van Westerlee, kwam al snel de vraag na de herindeling, of het wellicht een optie zou zijn om uit de GR Wedeka te treden. Er was zorg over de oplopende tekorten en de gewenste samenwerking met Veendam en Stadskanaal bleef uit, terwijl juist de samenwerking, zoals bedoeld in het Akkoord van Westerlee van groot belang is om de handen ineen te slaan om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen in de regio.

Het is 2018. Als gemeente Westerwolde hebben wij ons maximaal ingespannen om de samenwerking tussen Wedeka en Afeer te bewerkstelligen. Deze samenwerking is in vele vergadering onderwerp van gesprek geweest. Ook Wedeka is inmiddels begonnen aan de ombouw van SW-bedrijf naar leer-werkbedrijf. Er is een nieuwe ‘Koers Wedeka’ vastgesteld waarin ook de gemeente Westerwolde zich kan vinden, maar wel met de dringende oproep tot samenwerking tussen Afeer en Wedeka.

De herhaalde verzoeken van de gemeente Westerwolde zijn gehonoreerd en de samenwerking is nu geformaliseerd door de afspraak dat de directie van Wedeka de samenwerking met Afeer zoekt en schriftelijke intentieafspraken maakt over de onderlinge afstemming van bedrijfsactiviteiten en de leerwerktrajecten zodat er in de regio een breed en aanvullend aanbod is.

En dat was deze week voor het college van de gemeente Westerwolde voldoende om het besluit te nemen niet uit de GR Wedeka te treden. Door de huidige positieve bestuurlijke ontwikkelingen binnen Wedeka met betrekking tot de doorontwikkeling tot leerwerkbedrijf en de intensieve samenwerking met Afeer hebben wij vertrouwen in de positieve doorontwikkelingen van de GR Wedeka.

De oorspronkelijke opdracht die de Commissie van Zijl meekreeg over samenwerking wordt nu, weliswaar op een iets ander wijze, ingevuld en vanzelfsprekend zijn we zeer verheugd over dit ‘klein akkoord van Westerwolde’…

Een ander belangrijk onderwerp deze week was het bezoek dat staatssecretaris Mark Harbers bracht aan de gemeente Westerwolde.
Tijdens de begrotingsvergadering op 7 november heeft de fractie van Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend met een dringend verzoek aan het college om staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) uit te nodigen om te spreken over de overlast die in Ter Apel wordt veroorzaakt door de zogenaamde ‘veilige landers’.

Afgelopen woensdag bracht de staatssecretaris inderdaad een bezoek aan Ter Apel en ging hij in gesprek met het college, raadsleden, ondernemers, buschauffeurs van Qbuzz en inwoners van Ter Apel.

Namens de gemeenteraad werd een petitie, inclusief de 1773 handtekeningen overhandigd. Het draagvlak onder de inwoners van Ter Apel voor de echte asielzoekers is groot, maar dit draagvlak neemt af naarmate de problemen met de ‘veilige landers’ toenemen. Dat kan en mag niet gebeuren.

De staatssecretaris plaatste na het bezoek aan Ter Apel de volgende tweet: “Goed gesprek gehad over overlastgevers met burgemeester Leendert Klaassen en raad Westerwolde in Ter Apel. Ook met ondernemers en inwoners. Overlastgevend gedrag van asielzoekers is ontoelaatbaar.”

We hebben de indruk dat, door de gesprekken die de staatssecretaris in Ter Apel met diverse betrokkenen heeft gevoerd, hij er werkelijk van is doordrongen dat er nu echt iets moet gebeuren.

De eerste toezeggingen zijn gedaan. De landelijke overheid betaalt minimaal een half jaar mee aan de kosten van het meereizen van beveiliging op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel.  Voor ondernemers die schade ondervinden door winkeldiefstal wordt het eenvoudiger om deze schade te verhalen.

Het is een begin. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet nog veel worden gerealiseerd om te zorgen dat de inwoners en de ondernemers in Ter Apel krijgen waar ze recht op hebben; een veilige woon- en werkomgeving. We gaan er van uit dat de staatssecretaris zijn toezeggingen gestand zal doen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe.

Giny en Harrie