In 2017 is door de voormalige gemeenteraden van de oude gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de Cultuurvisie vastgesteld. Eén van de onderwerpen in deze visie is het harmoniseren en herijken van het museale beleid in de gemeente Westerwolde.

Naar aanleiding hiervan bezoeken we nu alle musea in Westerwolde om input te vragen voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. We hebben in Westerwolde veel musea en de samenwerking tussen de diverse organisaties is belangrijk voor deze harmonisatie.

Er is veel verschil in de werkwijze van de verschillende musea, zoals bijvoorbeeld de openingstijden, maar ook de subsidies die de gemeente Westerwolde verstrekt aan de musea zijn heel ongelijk.

Inmiddels hebben we gesproken met De Stichting Vesting Bourtange, De Oude Stelmakerij in Sellingen, Kamp de Beetse en Vestingmuseum Oudeschans.  De komende weken volgen de andere musea.

We zien 2019 dan ook als het jaar waarin we helder moeten krijgen hoe we de toekomst ingaan met onze musea.

Maar voor alles: Musea zijn plekken waar we even in een andere wereld stappen en het zijn plekken die ons kunnen ontroeren. Ze verbinden ons met het verleden en met het nu, maar ook met de toekomst en wie we werkelijk zijn.  Een belangrijk aspect van onze cultuur dat we moeten koesteren. In de gemeente Westerwolde werken heel veel vrijwilligers in de diverse musea waar wij veel respect voor hebben. Met veel passie zorgen deze mensen dat dit cultuuraspect binnen de gemeente mede Westerwolde op de kaart zet en daarmee is er ook een directe links naar het bevorderen van toerisme in onze regio.

Maar er was meer deze week.

Als college bezochten deze week weer een vertegenwoordiging van een dorp…  Maandagavond werden we gastvrij ontvangen door Plaatselijk Belang Sellingen en hadden we een zeer constructief overleg.  Er gebeurt veel in Sellingen en de saamhorigheid is hier groot. Ieder bezoek aan een dorpsvereniging verbaast ons steeds in positieve zin. De conclusie dat ‘noaberplicht’ nog hoog in het vaandel staat in Westerwolde stemt ons zeer hoopvol en positief voor de toekomst.  De voorzieningen in de dorpen worden door al deze vrijwilligers mede in stand gehouden en daar kunnen we alleen maar heel trots op zijn!

Ook deze week volop overleg over de werkconferentie ‘Armoede en Eenzaamheid’ die op 6 december wordt georganiseerd naar aanleiding van het onderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden. De uitnodigingen zijn de deur uit en we willen dit onderwerp ook breed met alle ‘aandeelhouders’ bespreken.   Aandeelhouders van armoede en eenzaamheid zijn alle organisaties, instellingen en vertegenwoordigers van doelgroepen die op een of andere manier in hun (vrijwilligers)werk met armoede en eenzaamheid in aanraking komen. Als bestuurders en ambtenaren zijn wij niet alwetend en dus is het belangrijk om ook hier met onze inwoners en organisaties in gesprek te gaan.  Natuurlijk hebben wij vanuit de gemeente allerlei voorzieningen om iets te doen aan armoede, maar daar is ook nog steeds de ‘stille armoede’, de armoede die wij niet kennen en waar wij, als overheid oog voor moeten hebben.

Eenzaamheid is een serieus probleem in onze samenleving. Eenzaamheid komt niet alleen voor bij ouderen, zoals vaak wordt gedacht. Wij kunnen ons amper voorstellen wat het betekent als je simpelweg dagenlang geen menselijke stem hoort, als je het gevoel hebt dat er niemand op je zit te wachten…. Ook daar hebben wij een verantwoordelijkheid.  In onze gemeente wordt daar door initiatieven als “Wedde dat ’t lukt’” als een belangrijke stap gezet.  Maar eenzaamheid bestaat ook bij jongeren, bij mensen met een autistische stoornis en vele anderen. Kortom; het is voorwaar niet eenvoudig om dit in beeld te krijgen en daar actie op te zetten…  Suggesties zijn welkom!

We hebben geprobeerd om de uitnodiging voor deze werkconferentie zo breed te versturen. Mocht u voor een organisatie werken die met deze onderwerpen vaak in aanraking komt en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de gemeente Westerwolde.

Woensdagavond was er door de gemeente wederom een inwonersavond georganiseerd in Ter Apel inzake de problematiek rondom de zogenaamde ‘veilige landers’. Een goede opkomst en dat geeft aan dat dit een serieus probleem is waarbij iedereen het gevoel heeft machteloos te zijn. De verhalen van inwoners en ondernemers zijn schrijnend en het is de hoogste tijd dat er landelijk en Europees wordt gekeken naar aanpassing van wet- en regelgeving. De overlast en het gevoel van onveiligheid heeft zich inmiddels verder uitgebreid naar het openbaar vervoer. Beveiliging in de bus helpt wel iets, maar lost het probleem niet op. In de raadsvergadering van vorige week heeft Gemeentebelangen Westerwolde een motie ingediend om het college dringend te verzoeken de verantwoordelijk staatssecretaris uit te nodigen om persoonlijk de verhalen van Ter Apel aan te horen en vervolgens ook daadwerkelijk met oplossingen te komen. Deze motie werd vervolgens raadsbreed aangenomen. Inmiddels is deze week bekend geworden dat de staatsecretaris binnenkort naar Westerwolde komt.

De staatssecretaris heeft op 15 november 2018 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd inzake de overlast van de ‘veilige landers’.

Deze brief is te lezen via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mark-harbers/documenten/kamerstukken/2018/11/15/tk-aanpak-overlastgevers-en-voortgang-ebtl

Wij hopen dat Den Haag nu inziet dat het 5 voor 12 is en dat er daadwerkelijk een oplossing moet gaan komen.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk)week toe!

Giny en Harrie

Nog zes weken tot aan de kerst…. Waar zijn de maanden gebleven?

Ook deze week weer een drukke agenda voor de wethouders.  Zo waren er op dinsdag en woensdag de promotiedagen in Martiniplaza Groningen, waar ook de gemeente Westerwolde aanwezig was met 9 ondernemers uit Westerwolde. Goed voor de naamsbekendheid van Westerwolde. Toch zie je jaarlijks de promotiedagen iets kleiner worden. Dat roept bij de wethouder van Economische Zaken de vraag op of deze promotiedagen nog wel dat brengen wat we ervan verwachtten. We zijn dan ook heel benieuwd hoe onze ondernemers deze dagen hebben ervaren en vooral wat voor hen het resultaat is geweest.  Natuurlijk is dat lastig te meten, maar zeker de moeite waard om binnenkort een evaluatie met de ondernemers, die aanwezig waren op de beurs, te hebben. Het is goed, om zeker in deze tijd, kritisch te zijn op onze uitgaven.

Woensdagmiddag was de officiële opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Onze Koning kwam daarvoor speciaal naar Scheemda. Samen met 30 geselecteerde inwoners uit de hele regio en van alle leeftijden, werd de opening op toch wel redelijk sobere wijze verricht. Wij zijn natuurlijk blij dat we in deze regio zo’n prachtig ziekenhuis hebben gekregen, zeker in het licht van de faillissementen van ziekenhuizen elders in Nederland.

Woensdag was een drukke dag. ’s Middags vond bij het gemeentehuis in Wedde de start van het project Automaatje plaats. Daarmee is de gemeente Westerwolde in Groningen de eerste Groningse gemeente die hiermee begint. Het project wordt door de ANWB en de Stichting Opstap Bus uitgevoerd in onze gemeente.

Met AutoMaatje willen wij samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te blijven.  Het is een vorm van carpoolen waarbij mensen die geen beschikking hebben over een auto worden gekoppeld aan vrijwilligers die dit wel hebben.  Automaatje heeft daarmee nog een groot voordeel: je reist namelijk nooit alleen! Dat voorkomt heel veel eenzaamheid, waar we in onze gemeente ook helaas mee te maken hebben. AutoMaatje is dus geen reguliere vervoersservice, maar bedoeld om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en elkaar op vrijwillige basis te helpen. Er is dus uitdrukkelijk geen sprake van arbeidsmarktverdringing!

Woensdagavond was de raadsvergadering waarin de bestuursrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 op de agenda stonden. Hoewel de bestuursrapportage als hamerstuk op de agenda stond, werd deze op verzoek van een aantal raadsleden toch weer als bespreekstuk geagendeerd. Twee uur lang werd er over gedebatteerd en zo werd uiteindelijk pas rond 22.00 uur begonnen aan de programmabegroting.

Middels een amendement van GBW en de PvdA werd de ombuiging ‘Participatie’ van € 40.000,00 geschrapt. Deze ombuiging had te maken met het stoppen van de dienstverlening voor trede 1 en 2. Trede 1 en 2 zijn tredes op de zogenaamde participatieladder, waarbij vanaf trede 3 mensen klaar zijn voor werk. Trede 1 en 2 betekent dat mensen nog veel begeleiding moeten hebben om de juiste stappen te zetten richting werk of activering. De PvdA had in de raadscommissie waarin de begroting werd besproken een punt. Deze ‘ombuiging’ zou in strijd zijn met het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat iedereen mee doet. Daarnaast verwachten we met alle maatregelen in 2019 te kunnen uitkomen met het geld (BUIG) dat we vanuit het Rijk jaarlijks krijgen om de uitkeringen te kunnen betalen.

Het voert te ver om in onze blog alle amendementen en moties nogmaals te bespreken, maar met het amendement dat door Gemeentebelangen werd ingediend inzake de ombuiging van €50.000,00 dat gerealiseerd zou moeten worden door een vergoeding te vragen voor de Invalide Parkeerkaarten, werd ook deze bezuiniging van tafel gehaald.

Met twaalf amendementen en vier moties werd het een lange avond. Aan het einde van de avond kwam Gemeentebelangen Westerwolde nog met een motie om het college op te dragen de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het asielbeleid, zeer dringend te verzoeken om te verschijnen op een (ingelaste) openbare raadsvergadering voor 10 december 2018, om in deze vergadering de situatie op en rondom het asielcomplex en in het dorp Ter Apel en de gevolgen van het (wan)gedrag van de zogenaamde ‘veilige landers’ te bespreken. Deze motie werd unaniem aangenomen en we hopen dat ook dat de staatssecretaris gehoor zal geven aan de uitdrukkelijke uitnodiging.

Donderdagavond was er in het gemeentehuis in Wedde een bijeenkomst voor nieuwe inwoners van de gemeente Westerwolde. Vorige week was eenzelfde avond georganiseerd in het gemeentehuis in Sellingen. Ook in Wedde was de opkomst groot met bijna 90 nieuwe inwoners.

Het is een mooie manier om kennis te maken met het college van B&W. Er waren ook een aantal raadsleden aanwezig. Nadat het college zich aan de inwoners had voorgesteld en had uitgelegd wie wat in portefeuille heeft was er na de pauze gelegenheid voor een rondleiding door het gemeentehuis. Op beide avonden konden de nieuwe inwoners een enquêteformulier invullen. De uitkomst hiervan zal ook door het college worden gedeeld.

Vrijdag tijd om de collegestukken voor de volgende week te lezen en kijkend naar volgende week laat de agenda van de wethouders weinig lege plekken zien.

Wij wensen onze lezers een fijne (werk) week toe!

Giny en Harrie

Beste lezers,

Inmiddels zijn we 10 maanden op weg in de gemeente Westerwolde! De tijd vliegt! Na deze maanden hebben wij als wethouders ook het schrijven van onze blog eens stevig onder de loep genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat twee afzonderlijke blogs wellicht minder leesbaar is. Terugkijkend op de blogs die we schreven vanaf januari dit jaar, zien we vaak een aantal onderwerpen die in beide blogs worden benoemd. Dat maakt het voor onze lezers wat minder aantrekkelijk. Om die reden hebben we besloten dat u voortaan één blog te lezen krijgt namens beide wethouders waarin uit de diverse portefeuilles de verschillende zaken worden belicht. Immers, twee keer lezen dat we een collegevergadering hebben gehad, voegt niet echt iets toe.

Zoals de harmonisatie van de voormalige gemeenten naar de gemeente Westerwolde nog niet helemaal ‘Westerwolde proof’ is, zo geldt dat ook voor onze wekelijkse blog.

We gaan het de komende maanden anders doen en evalueren dan over enige tijd of dit het juiste ‘format’ is.  Tenslotte leren we iedere dag in het leven en dat geldt zeker ook voor wethouders en politieke partijen.

Dat betekent dat we niet meer de gehele agenda gaan doornemen, maar dat we een aantal onderwerpen van de afgelopen week op een beschouwende manier willen beschrijven.

De ‘higlights’ van deze week zijn er een aantal die u wellicht zullen interesseren.

Vanuit de portefeuille Cultuur wordt er gewerkt aan de harmonisatie van onder andere ons museale beleid. In Westerwolde hebben we diverse musea, die ieder op hun eigen wijze proberen het maximale rendement te behalen. Middels het herijken van dit museale beleid willen we proberen de samenwerking tussen de musea te versterken. Het gaat daarbij niet direct over de financiën en het subsidiebeleid. Dat is iets wat in de uitvoering van het museaal beleid op een later tijdstip aan de orde komt.

He is belangrijk dat we voor onze musea in de gemeente Westerwolde elkaar kunnen vinden en versterken. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het delen van kennis en het nadenken hoe we onze musea meer bekendheid door samenwerking kunnen geven. We zouden ons zomaar voor kunnen stellen dat de directeur van museum De Oude Wolden de werkgroep van Kamp de Beetse kan helpen met het inrichten van een expositie…  Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde en dat is goed om te delen met elkaar. Wellicht is het ook een optie om na te denken over ‘Westerwoldse museumkaart’. Kortom; er is nog veel werk te doen!

Vanuit de portefeuille ‘Vastgoed en gemeentelijke gebouwen’ houdt de vraag over de huisvesting van beide gemeentehuizen ons natuurlijk bezig. Er heeft inmiddels een onderzoek plaatsgevonden over de vraag hoe we de dienstverlening willen gaan inrichten en of we in één of twee gemeentehuizen willen gaan werken.  Uiteindelijk ligt de beslissing hierover bij de gemeenteraad en kunnen wij als college slechts met een advies komen. Het rapport dat voorligt wordt binnenkort in het college besproken en één ding is zeker… er zal volop discussie zijn! Maar voor alles is leidend dat we dichtbij onze inwoners willen blijven. U zult daar binnenkort zeker meer over horen!

Een hoogtepunt deze week was vanzelfsprekend de bekendmaking van voordracht van onze nieuwe burgemeester. Onze echte kroonbenoemde burgemeester die de komende jaren het boegbeeld van onze gemeente zal zijn.  Afgelopen dinsdagavond werd bekend gemaakt wie er wordt voorgedragen voor dit belangrijke ambt.

Na alle speculaties en namen die werden genoemd kwam dinsdagavond in een extra raadsvergadering het verlossende woord. Jaap Velema, nu nog wethouder in Veendam, wordt de eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde en deze bekendmaking zal zeker de geschiedenisboeken ingaan! Hij kwam na de bekendmaking naar het gemeentehuis in Sellingen om alvast kennis te maken met de raadsleden. (foto Jacob Musch)

Onze nieuwe burgemeester voldoet aan de door de gemeenteraad opgestelde profielschets. We zijn erg blij met deze voordracht en gaan in vol vertrouwen met ‘beoogd’ burgemeester Velema de toekomst tegemoet. Er zal een zware taak op zijn schouders rusten.  Westerwolde is een prachtige gemeente waar heel veel mensen rust en ruimte vinden. Maar ook een gemeente waarin de schrijnende problematiek van onze inwoners in Ter Apel deze week weer eens nadrukkelijk aan het licht kwam.

We maken ons zorgen over de veiligheid van onze inwoners en ondernemers in Ter Apel.  In de raadscommissie van afgelopen woensdag werd deze zorg door het college en de raad uitgesproken.  Wat ons heeft geraakt is dat de raadsleden aangaven dat de gemeenteraad van Westerwolde en vanzelfsprekend ook wij als college, ons machteloos voelen.

Wat we zien in Ter Apel is dat er nog steeds draagvlak is voor de echte asielzoekers. Maar de zogenaamde ‘veilige landers’ zorgen voor onrust en ondermijnen daarmee het draagvlak voor de asielzoekers die werkelijk onze hulp nodig zijn.  We kunnen er uren over discussiëren, maar er is maar één optie: Den Haag moet ingrijpen en deze overlast op welke manier dan ook een halt toeroepen.

Wanneer deze overlast in Amsterdam of Den Haag op deze schaal zou plaatsvinden, zou de verantwoordelijke minister en staatssecretaris zeker daadkrachtiger optreden. Het kan en mag niet zo zijn dat onze inwoners, die al die jaren de echte asielzoekers een warm hart toedragen, nu de dupe worden van de ‘veilige landers’, die hier helemaal niets te zoeken hebben en de veiligheid van de inwoners bedreigen.

Deze week stond ook de visie duurzaamheid op de agenda van de raadscommissie. Duurzaamheid is een behoorlijk dossier en er kwamen dan ook heel veel vragen uit de raad.  Maar laten we niet vergeten dat onze raadsleden ook positief gestemd waren over het feit dat er nu volop gewerkt wordt aan het onderwerp duurzaamheid. Onze inwoners zijn volop meegenomen in het realiseren van de visie duurzaamheid middels verschillende inloopavonden. De opkomst was op sommige momenten helaas teleurstellend.  Dit onderwerp komt nog weer terug op de agenda en ook dan zal er volop discussie plaatsvinden. Dat is goed, het is immers een belangrijk onderwerp.

Gezien de overvolle agenda van de raad is in de raadscommissie besloten het onderwerp ‘afval’ door te schuiven naar de volgende vergadering. Een goede beslissing, want ook afval is een item dat te belangrijk is om onvoldoende aandacht te krijgen.  De discussie over voor of na scheiding moet nog plaats vinden en voor beide opties is wel iets te zeggen. Duidelijk is wel dat in de verpakkingsindustrie nog heel wat te verbeteren valt. Een bezoek aan de supermarkt levert bij thuiskomst een onvoorstelbare hoeveelheid plastic verpakkingen op. Minder plastic en beter recyclebaar verpakkingsmateriaal is daarom belangrijk.

Deze week hadden we, na anderhalf jaar, voor de eerste keer de ‘nieuwe inwonersavond’. In Sellingen kwamen ongeveer 85 nieuwe inwoners kennis maken met het college. Het was een mooie avond en het werd erg op prijs gesteld door de aanwezigen.  De conclusie dat de meeste inwoners in Westerwolde kwamen wonen voor de rust en de ruimte is gerechtvaardigd. We spraken met een wat jonger echtpaar, afkomstig uit Den Haag, met jongere kinderen die nu naar OBS De Plaggenborg gaan. Vol lof werd er over deze school gesproken en dat is fijn om te horen!  Maar ook het contact met de gemeente werd als zeer positief beoordeeld. Daar worden wij dan weer heel blij van! Komende week zal er een tweede bijeenkomst voor nieuwe inwoners zijn in het gemeentehuis in Wedde.

Zaterdagmiddag en -avond was er in het Noabershoes in Veelerveen het eerste ‘Neie Westerwolde Streektoalfestival.’ Wat een ontzettend leuk initiatief van Plaatselijk Belangen Veelerveen samen met het beheerdersechtpaar van het Noabershoes. Fantastisch dat ook de kinderen van OBS De Driesprong hier in het Gronings een lied kwamen zingen. Ook de ‘broescursus’ kon zich verheugen in goede belangstelling. Verder waren er optredens van een aantal Groningstalige verhalenvertellers en zangers.

 

 

 

 

 

 

 

 

De wethouder van Cultuur mocht de opening doen en memoreerde even aan het feit dat in oktober het ministerie van Binnenlandse Zaken met de bestuurders van Noord Oost Nederland de afspraak heeft gemaakt dat we met elkaar de Nedersaksische taal, waar het Gronings een variant op is, moeten behouden en als taal zal worden erkend.  Dat is goed nieuws waar we als Westerwolders ‘grootsk’ op zijn! ‘Wie doun nait meer onder veur Fraisland!’

En dan is het weer weekend. Tijd om onze collegestukken te lezen en ons voor te bereiden op de zaken die de komende week op de agenda staan. Die agenda laat geen witte plekken meer zien. Ook de avonden zijn allemaal ruimschoots gevuld.  We gaan vol enthousiasme weer aan de slag om dat te doen wat voor de gemeente Westerwolde goed is. En daar gaat het toch om?

Wij wensen al onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

Maandag begon de week met een bestuurlijk overleg van ‘Werk in Zicht’ (subregio Oost-Groningen) in Pekela. Werk in Zicht is een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe.

’s Middags een aantal interne vergaderingen en aansluitend had ik een zeer constructief overleg met de voorzitter van Wedeka waarbij we nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken dat er een nauwe samenwerking tot stand gaat komen tussen Wedeka en Afeer. Als gemeente Westerwolde hadden wij aangegeven dat we voorlopig ons niet konden vinden in de nieuwe koers van Wedeka. Met deze voorgenomen samenwerking kunnen we elkaar versterken en zal dit voor de inwoners in onze regio een breder aanbod liggen waardoor onze werkzoekenden nog meer ‘op maat’ kunnen worden geholpen. We kunnen nu de leer- en werktrajecten meer op elkaar afstemmen. Ik ben erg blij met deze voorgenomen samenwerking!

’s Avonds was er een vergadering van de marktcommissie in Sellingen. Helaas kon ik niet de hele vergadering aanwezig zij omdat we op hetzelfde tijdstip ook de fractievergadering van GBW hadden ter voorbereiding op de commissievergadering van woensdag.

Woensdagochtend overleg over economische zaken. We moeten nog meer de verbinding zoeken tussen economische zaken en sociale zaken. Er wordt al goed samen gewerkt, maar het mag nog wel iets meer zijn.

Woensdagavond de commissievergadering waarin Bestuursrapportage 2018 en de Programmabegroting 2019 stonden geagendeerd. In Kadernota is al een bezuiniging aangekondigd van één miljoen euro.  Over deze bezuinigingen zal op 7 november, tijdens de begrotingsvergadering, nog volop gedebatteerd worden.

Donderdagochtend had ik, vanuit mijn portefeuille Cultuur, een goed overleg met de Stichting Vesting Bourtange. Onderwerp van gesprek was de harmonisatie van het museumbeleid in de gemeente Westerwolde. Hiertoe zullen we alle musea gaan bezoeken om input op te halen voor de harmonisatie.

Vrijdag een administratieve dag en ’s avonds coalitieoverleg.

Blog Harrie.

Deze week stond de raadscommissievergadering op de agenda. De bespreekstukken waren de Bestuursrapportage 2018, de Programmabegroting 2019  met het meerjareninvesteringsplan 2019-2022 en het ombuigingsplan 2019-2022.

In het ombuigingsplan staat ook de opheffing van de bestemmingsreserve voor de railverbinding Emmen via Ter Apel. Deze bestemmingsreserve gaat nu in de algemene reserve en zal dus niet verdwijnen. Ik blijf dan ook achter het plan staan om een goede spoorverbinding in komende tijd te realiseren en er zullen dan ook t.z.t. eventuele  financiële middelen beschikbaar kunnen worden. Dit zal een raadsbesluit zijn.

Betreffende mijn portefeuille WMO en afval is er een behoorlijk tekort. De belangrijkste oorzaak van het tekort is te wijten aan het toepassen van de CAO 2018 voor huishoudelijke hulp. Dit brengt circa 300.000 euro hoger lasten met zich mee.

Het tekort op de afval wordt veroorzaakt door hogere kosten voor verwerking van de PMD. Er is een slechte afzetmarkt en de verwerkingskosten zijn sterk gestegen. Ook worden er veel partijen PMD afgekeurd vanwege vervuiling. Het blijkt nu dat de vervuiling groter is dan verwacht. Ook zijn er hogere kosten voor de verwerking van grofvuil en wordt er meer aangeleverd. Dit komt dat er weer meer ge- en verbouwd wordt door de aantrekkende economie en er wordt veel bedrijfsafval en grofvuil van inwoners buiten onze gemeente gebracht. Daarom zal het invoeren van een pasjessysteem een betere controle geven betreffende de aanvoer van grofvuil.

Afgelopen woensdag mocht ik aanwezig zijn in het provinciehuis in Groningen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Shared service bis Groningen. Dit is een samenwerkingsovereenkomst van de provincie en gemeenten waarin het gebruik en beheer van het gemeenschappelijk bodeminformatiesysteem Nazca is vastgelegd. Het doel van het systeem is een gezamenlijk, eenduidig systeem voor de registratie, beheer en de ontsluiting van de bodeminformatie binnen de provincie Groningen

Het was een originele ondertekening waarbij men van elke gemeente een potje grond (aarde) had verzameld.  Dit werd door de aanwezige wethouders in een grote kom gedaan en daarna werd de aarde flink geroerd door de gedupeerde Nienke Homan.  Daarna konden de wethouders weer een klein potje vullen. Dit als symbolisch gebaar; vele gemeenten samen!

Ook had ik deze week een kennismaking  met onze nieuwe adviesraad sociaal domein. De raad is nu bijna compleet en een belangrijke wijziging is dat deze nieuwe adviesraad specifiek de adviesraad voor de gemeenteraad van gemeente Westerwolde is en daarmee het bevoegde orgaan voor de vaststelling van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke verordeningen is. Een directe vertegenwoordiging middels cliënten /cliëntvertegenwoordigers in de cliëntenraad is een goede zaak en dit standpunt wordt ook ondersteund door de Landelijke cliëntenraad.

Vrijdag hebben we met een delegatie van de Raad een bezoek gebracht bij  afvalverwerkingsfabriek Omrin in Heerenveen. Het was bedoeling om meer inzicht krijgen over het scheiden van afval.

In de begroting is naar voren gekomen dat er een groot financieel te kort is op de kosten van het afval. Ook belangrijk is de vraag hoe we het afvalbeleid gaan harmoniseren binnen nieuwe gemeente.

Het scheiden is belangrijk voor het milieu en we willen kosten zo laag mogelijk houden voor onze inwoners.  In de praktijk blijkt dat bronscheiding van PMD niet goed gebeurt mede omdat het niet goed duidelijk is voor de inwoners.

Zoals het nu binnen gemeente is, doen we voorscheiding van GFT, PMD en glas en papier. Doordat er vervuiling zit in PMD en dit alsnog gecontroleerd moet worden door het afvalbedrijf worden de kosten hoger (afgekeurd PMD).

Tijdens het bezoek bij Omrin werd duidelijk dat nascheiding van PMD, metaal en drankkartons goedkoper en efficiënter is.  Men haalt bij na-scheiding nog 70 % bruikbaar materiaal uit het afval. Het bezoek heeft ons veel duidelijk gemaakt en we hopen deze kennis mee te kunnen nemen naar de volgende commissievergadering.

Onderstaande reportage van ‘Eén Vandaag’ laat zien dat het laten scheiden van plastic afval  duur en niet efficiënt is. Zeker de moeite waard om dit te bekijken!

Voor nu wensen wij u een fijne (werk) week toe.

In verband met de herfstvakantie zal er volgende GEEN blog van de wethouders zijn.

Blog Giny

Maandag begon de week met een overleg over sociale zaken.  Er spelen tal van dingen zoals de overgang van een aantal van onze medewerkers (werkcoaches) naar Afeer, het onderzoek naar armoede en eenzaamheid en de VKB. Voor wat betreft de VKB (Volkskrediet Bank); het algemeen bestuur heeft besloten het rentetarief op persoonlijke leningen met ingang van 1 januari 2019 te verlagen naar 6,4 procent. Een wijze beslissing wat mij betreft. Het tarief is nu rond de 11 procent. Dit was een wens die bij veel bestuurders leefde. Mensen die minder dan 130 procent van het minimumloon verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of boven de 65 jaar oud zijn, kunnen geld lenen van de VKB. Daarnaast helpt de VKB bij het oplossen van schulden en geeft de VKB voorlichting over hoe om te gaan met geldzaken.

Maandagmiddag vergadering van het DB van Afeer en een aantal andere overleggen.

Na onze gebruikelijke B&W-vergadering op dinsdag was ik uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek aan Bedrijvenpark MB aan de Nomdenweg in Ter Apel.

In het eerste gedeelte van het bedrijfsbezoek werd eerst garage Renault Herbers in Ter Apelkanaal bezocht. Björn en Justin Herbers runnen het bedrijf dat hun vader in 1976 heeft opgezet. Per jaar verkoopt Herbers zo’n 800 auto’s, waarvan ongeveer de helft via internet.

In het tweede gedeelte werd Bedrijvenpark MB in Ter Apel bezocht. Herbers heeft deze voormalige puzzelfabriek van Milton Bradley vorig jaar gekocht van een investeerder. Sindsdien hebben de gebroeders Herbers het pand opgeknapt, het pand van het gas afgehaald en allerlei andere duurzaamheidsmaatregelen genomen. Binnenkort worden er zonnepanelen op het dak gelegd. Beheerder Bas Daamen van Bedrijvenpark MB heeft zelf ook zijn bedrijf Daamen Car Cleaning gevestigd in het pand. Daarnaast is er onder andere een verzekeringskantoor, een meubelmaker, een aannemer, een buigcentrale en een grote fietsenzaak van ongeveer 2.400 vierkante meter in het pand gevestigd.

Ik was erg onder de indruk van wat er in korte tijd in de voormalige puzzelfabriek is gerealiseerd. Complimenten voor deze jonge ondernemers!

Woensdagochtend, na ons wekelijkse persuur, ambtelijk overleg ter voorbereiding op de informatieve raadsbijeenkomst van woensdagavond inzake het rapport armoede en eenzaamheid.

Een prima opkomst ’s avonds en de raad kon kennisnemen en meepraten over de uitkomsten van het rapport. Dat is de eerste stap. In november zal een werkconferentie worden georganiseerd waarin de zogenaamde aandeelhouders (welzijnsorganisaties, Humanitas, huisartsen, thuiszorg en alle organisaties die direct of indirect klantencontact hebben met deze doelgroep) worden uitgenodigd om uiteindelijk gezamenlijk de schouders er onder gaan zetten en te komen tot een goede en effectieve samenwerking op dit gebied.

Donderdag de algemene ledenvergadering van Afeer waar ik samen met collega-wethouder Brunen aanwezig was.  Vervolgens reed ik door naar het Provinciehuis om aanwezig te zijn bij het ‘Regenboogsymposium’.  Dit werd georganiseerd door provincie en COC Groningen en Drenthe, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Discriminatie Meldpunt Groningen.

We hadden in onze gemeente ’s morgens al de regenboogvlag bij beide gemeentehuizen gehesen en deze regenboogvlag wapperde ook aan de Martinitoren.

Aan het einde van de middag werd het ‘regenboogconvenant’ getekend door de (loco)burgemeesters van 20 gemeenten.

Het doel van het convenant is om de gemeenten te stimuleren zich in te zetten voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen), zodat iedereen zichzelf kan zijn. Het regenboogconvenant is opgesteld naar aanleiding van een motie die is aangenomen door Provinciale Staten.

Tijdens dit symposium sprak ik een aantal mensen met een zeer persoonlijk verhaal zoals Bea, die tot voor kort als Ben door het leven ging terwijl zij zich al haar hele leven vrouw voelde in een mannenlijf. Pas na goedkeuring van haar zoon begon dit voorjaar de transitie. Een zeer indrukwekkend verhaal dat alleen maar respect kan afdwingen.  Het verhaal van een 19-jarige lesbienne zette de aanwezigen aan het denken en ik vond het bijzonder dapper dat zij voor een volle zaal aangaf dat het realiseren van een regenboog zebrapad en het hijsen van de vlag slechts het begin is van acceptatie. Een symposium als dit zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar er is nog een lange weg te gaan.

Aansluitend namen we als DB van Afeer afscheid van de voormalige MT leden van Synergon. Mooi om nog even in kleine kring bij elkaar te kunnen zijn.

Vrijdag afspraken buiten de deur van het gemeentehuis en dan is het weekend.  Zaterdag heerlijk genoten van de uitzonderlijk warme dag in oktober.

En dan is het zondag. Niet alleen tijd inruimen om mijn blog te schrijven, maar een groot gedeelte van de zondag gaat op aan de voorbereiding van de commissievergadering (waarin de begroting van Westerwolde voor 2019 op de agenda staat) van komende woensdag en de vergadering van maandagochtend van ‘Werk in zicht’.

Blog Harrie

Op deze onnatuurlijke warme, zonnige, prachtige zondagmorgen schrijf ik deze blog over de afgelopen week.

Maandag had ik samen met onze beleidsmedewerker een gesprek met de gedeputeerde Nienke Homan. We hebben even bijgepraat over de stand van zaken betreffende de verduurzaming in Westerwolde.

De gemeente Westerwolde heeft de afgelopen maanden samen met de inwoners een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze komt eind oktober in de raad. Na akkoord van de gemeenteraad gaat de gemeente verder in gesprek met de inwoners, over onder andere duurzame en energie.

Dinsdagmiddag is er door het college de afgelopen periode geëvalueerd. Het was een constructief overleg en we zien uit naar de toekomst, met een nieuwe gemeentesecretaris en burgemeester. Op 19 november zal Ali Flikkema aan het werk gaan als gemeentesecretaris/algemeen directeur binnen de gemeente.

Het was weer een week met veel activiteiten en overleggen binnen en buiten onze gemeentegrenzen.

Woensdag 10 Oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Op deze landelijke dag organiseren duizenden particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden duurzame activiteiten. Zo werd er ook voor mij enkele activiteiten georganiseerd. Deze dag zou ik op de fiets mijn afspraken bezoeken.  Zo deed ik mee met de landelijke voorleesactie en bracht ik een bezoek aan de H. Gerardusschool in Ter Apel. De kinderen luisterden naar een verhaal uit het boek “De kracht van de nieuwe Energie”.

Ook tijdens het gesprek met de leerlingen merkte ik dat zelf de jongsten al wel op de hoogte zijn wat duurzame energie zoal inhoudt. Veel ouders hebben al zonnepanelen op het dak. Ook de kinderen zelf hadden deze dag nagedacht over energie, licht en warmte. Ze hadden een extra warme trui aangetrokken zodat de verwarming wat lager kon en ook was er, ondanks dat de lampen niet aan waren, genoeg licht en zo helpen alle kleine beetjes voor een beter en schonere wereld.

Daarna vertrok ik richting Sellingen, naar de  CBS Het Gebint op de fiets, gelukkig trof ik het met het prachtig herfstweer. Ook hier mocht ik weer een prachtig verhaal lezen uit het mooie verhalenboek.

Voor onze medewerkers van de gemeentehuizen werd een “Energiemarkt” georganiseerd. Er was veel eigen input door de medewerkers, zoals taarten bakken, duurzame proeverij, scheiden van afval op de werkvloer, proefritten op e-bikes etc. Iedereen was erg enthousiast.

In de middag mocht ik samen met twee medewerkers van de buitendienst een verkeersbord plaatsen dat gemaakt is van biocomposiet. Dit bord kan na einde van zijn levensduur opnieuw voor nieuwe biocomposiet producten worden gebruikt.

Woensdagavond was ik samen met mijn collega wethouder Giny Luth aanwezigen op de informatiebijeenkomst Armoedebeleid in de raadzaal in Wedde. Hier werd het rapport “Armoede en Eenzaamheid ” besproken.

Er zal een werkconferentie worden georganiseerd samen met stakeholders, o.a organisaties die betrokken bij deze onderwerpen.

Een opsteker voor onze gemeente is dat we gaan starten met het vervoerssysteem het AutoMaatje. Dit houdt in dat mensen zonder auto een coördinator kunnen bellen als ze b.v. naar de kapper of de huisarts moeten. De coördinator schakelt dan een vrijwilliger in, die dan als chauffeur optreedt en daarvoor een kleine vergoeding vraagt. Het systeem werd bijna 2 jaar geleden bedacht en opgezet door de ANWB. Het is een vorm van burenhulp, maar dan met de auto. Dit is een mooie aanvulling op het bestaande vervoersnetwerk binnen onze gemeente. Op 7 november gaat dit officieel van start. Vanaf die dag kunnen Westerwolders een  speciaal nummer bellen : 085-0710402.

Op donderdag en vrijdag waren er verschillende overleggen en was er tijd voor het lezen van stukken en de mail.

En dan is het weer weekend. Tijd voor onze blog. Wij wensen onze lezers een fijne (werk)week toe!

 

Blog Giny

Maandag begon de week met een voorbereidend ambtelijk overleg over cultuur. Deze week stond een portefeuillehoudersoverleg van de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) gepland waarin een gezamenlijke strategische koers kan worden uitgezet op het gebied van cultuur. Cultuur binnen de verschillende gemeenten maar ook richting provincie en provinciale steuninstellingen zoals Libau, Vrijdag en K&C.In 2015 heeft Provinciale Staten van Groningen het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 vastgesteld. Toen is ook een motie aangenomen om een evaluatie te doen of het beleidskader Cultuur doeltreffend en doelmatig is en of stakeholders vinden dat er aanpassingen nodig zijn.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond en werd deze week in de VGG vergadering besproken en konden bestuurders kennis nemen van de verbeterpunten die er nog nodig zijn. Alle bestuurders die Cultuur in portefeuille hebben zijn de afgelopen weken in gesprek geweest met de gedeputeerde om imput te leveren voor het nieuwe provinciale cultuurbeleid na 2020. Mooi dat we als gemeenten worden meegenomen in de planvorming van de provincie!

De rest van de dag ambtelijke overleggen over participatie en economische zaken.

Maandagavond fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van woensdag. Omdat er maar enkele bespreekstukken waren duurde deze vergadering niet zo lang.

Dinsdag de gebruikelijke B&W vergadering waarin natuurlijk ook weer de begroting 2019 aan de orde kwam alsmede de noodzakelijke bezuinigingen voor 2019.

Inmiddels is wel duidelijk dat veel gemeenten na een herindeling een flinke investering moeten plegen. Er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden, met onder andere aanpassingen in de huisvesting en een goed werkende ICT-infrastructuur en er moet veel geharmoniseerd worden.  Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat er  in de gemeente Westerwolde uiteindelijk door de herindeling een kwaliteitsverbetering gaat komen en dat dit  op den duur tot lagere kosten leidt. We zijn een prachtige gemeente die positief vooruit kijkt!

Dinsdagmiddag al weer de eerste vergadering over de Grunneger Weke 2019 in Westerwolde.  We gaan het programma op een aantal punten aanpassen, maar het laidjesfestival zal toch weer het hoogtepunt van de week zijn. De locatie van dit prachtige evenement voor de kinderen willen we in de toekomst jaarlijks wisselen tussen het noorden en het zuiden van Westerwolde. Zo blijven we op alle fronten harmoniseren.  We wonen in een grote gemeente qua oppervlakte (280 vierkante kilometers!) en dan is het goed om alle inwoners in de gelegenheid te stellen evenementen te bezoeken.

Woensdag een aantal vergaderingen en ’s avonds natuurlijk onze raadsvergadering. Met maar een paar bespreekstukken werd de vergadering rond 21.30 uur afgehamerd door de voorzitter. Het Pronkewailpad Zuid gaat er komen in het voorjaar van 2019 en hiermee hopen we heel veel nieuwe wandelaars in Westerwolde te kunnen verwelkomen!

Donderdag hadden we ’s avonds een prima bijeenkomst met dorpsvereniging De Maten. In de blog van Harrie kunt u daar meer over lezen.

Vrijdag een dagje vrij gepland. Dat bleek een goede keuze want ik stond ’s morgens al om 08.30 uur op de stoep van de dierenarts omdat onze zeer bejaarde kat behoorlijke gezondheidsproblemen had. Gelukkig lijkt dit goed te komen en hopen we hem nog een tijdje in ons gezin te kunnen houden.

Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat we inmiddels een nieuwe gemeentesecretaris hebben gevonden in de persoon van Ali Flikkema. We wensen haar heel veel succes in de gemeente Westerwolde en ik ben ervan overtuigd dat we met haar een daadkrachtige en empathische gemeentesecretaris hebben binnen gehaald die de klus in Westerwolde zeker kan klaren! Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Zaterdag hadden we een prima dag met Gemeentebelangen Westerwolde. Even elders vergaderen en terugblikken op wat is geweest en wat we in de toekomst willen.

En dan is het weer zaterdagavond. Tijd om de blog te schrijven.

Blog Harrie

Deze week had ik vele interne overleggen en waren de avonden ook meest bezet.

We hadden deze week fractieoverleg. Hier vinden de voorbereiding plaats voor de raadsvergadering, die de woensdag daarop zal plaatsvinden. De agendapunten worden één voor één behandeld en iedereen kan zijn inbreng naar voren brengen. Op de raadsvergadering stond voor mij het agendapunt “Bestemmingsreserve Beschermd wonen vrijval van middelen”. In 2015 stelden de Groninger colleges het meerjarenprogramma van Beschermd Wonen naar wonen met begeleiding op maat vast. Centraal in het meerjarenprogramma staat de decentralisatie en transformatie van Beschermd Wonen en Opvang. Het meerjarenprogramma eindigt op 31 december 2019. Dat is het moment waarop de financiële middelen voor Beschermd Wonen en Opvang overgaan van centrum Gemeente Groningen naar de Groninger Gemeenten. Zo is ook voor 2020 de Gemeente Westerwolde verantwoordelijk voor het maatwerk in de eigen woning en de toegang Beschermd Wonen. De uitgekeerde bedragen(vrijval) worden gestort in een bestemmingsreserve zodat het geld geoormerkt is.

Donderdag had ik een bestuurlijk overleg met de stuurgroep Publiek Vervoer en met het Verkeer en Vervoersberaad Groningen in het prachtige provinciehuis in Groningen.

In beide overleggen heb ik nogmaals de kosten van de Hubtaxi ingebracht. Juist in onze gemeente waar vooral de jongeren gebruik maken van de belbus speelt dit een rol. Men krijgt nu een compensatie tot 2019. Ik heb gevraagd hoe het vervolg is na 2019, men gaat zich hier over beraden.

Ook een punt wat aan de orde kwam is: de vrachtwagenheffing. Het kabinet heeft het voornemen om een vrachtwagenheffing in te stellen. Eén van de risico’s van een vrachtwagenheffing is de verschuiving van vrachtverkeer van de snelwegen naar het onderliggend wegennet.

Een verschuiving is ongewenst vanwege de consequenties voor o.a. verkeersveiligheid, doorstroming, onderhoud en leefomgeving. Ook is men bezig vanuit de overheid om een kentekenregistratie en een jaarlijkse APK in te voeren voor landbouwvoertuigen. De tractoren mogen dan 40 km per uur gaan rijden en mogen dan ook gebruik maken van meerder provinciale wegen waarbij de dorpen meer ontzien kunnen worden. Er is nog overleg tussen de LTO, ministerie en andere belangenverenigingen.

Donderdagavond brachten we als college een bezoek aan het bestuur van de Dorpsbelangen de Maten, in de Maten. Er waren verschillende gespreksonderwerpen die door de gebiedsregisseur op de kaart waren gezet. Aan de orde kwamen o.a subsidieregeling, energiebesparing maar ook het onderhoud van wegen, fietspaden en sloten. Men was positief over het meldpunt van de gemeente Westerwolde. Met een mooie power point presentatie werden alle activiteiten die plaats vinden in het dorpshuis getoond.

Ook mocht ik deze week namens het college de eerste Happy & Healty bag uitdelen op het COA terrein in Ter Apel.

Het RIVM had een innovatieprijs 2017 bedacht en twee verpleegkundigen vanuit het praktijkveld van de GGD zijn toen aan het brainstormen gaan. Het werkveld signaleerde dat er sinds de verhoogde toestroom van asielzoekers vanuit de asielzoekerscentra meer ondersteuning nodig was vanuit de GGD. Met name het vergrote risico op infectieziekten hielden de gemoederen bezig. Zodoende is de Happy & Healty bag bedacht. Er is gekozen voor de Eritrese doelgroep, omdat uit onderzoek gebleken is dat er een groot kennistekort is op verschillende gebieden. De bag is een duurzame rugtas met o.a een magazine in Tigrynia, hierin krijgen ze veel informatie in hun eigen taal over hygiëne, infectieziekten, soa ’s en tbc. Tevens zit er een wegwijzer over de Nederlandse gezondheidszorg bij en een rijksvaccinatieprogramma.

Ook in de Happy & Healty bag aanwezig waren o.a papieren zakdoekjes en een kaart van Nederland/regio, inclusie een sociale kaart. Dit werkt tevens mee om deel te kunnen zijn van de maatschappij. Een droom voor de toekomst is om de Happy & Healty bag in verschillende talen uit te brengen.

Na de uitreiking konden we genieten van een Iritrese warme maaltijd.

Voor nu wensen wij al onze lezers een fijne (werk) week toe!

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Giny

Maandag begon de week met een aantal ambtelijke overleggen over de Participatiewet en Cultuur.

’s Middags stond er een vergadering op de agenda van de stuurgroep Werk in Uitvoering. Nu de transitie van Synergon en de gemeentelijke afdelingen werk naar Afeer een feit is, is het project Werk in Uitvoering afgerond. Het was dus de laatste stuurgroep vergadering. Vanaf nu wordt er vergaderd door het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Afeer.

Inmiddels is bekend geworden dat Johan van Dam per 1 oktober de nieuwe directeur van Afeer wordt. Johan was de laatste jaren als manager Samenleving bij de voormalige gemeente Vlagtwedde intensief betrokken bij alle zaken rondom ‘Het Akkoord van Westerlee’.  Vanaf 1 januari was Johan interim-directeur bij Synergon en in die rol ook nauw betrokken bij de totstandkoming van Afeer. Er is dus voldoende kennis en ervaring aanwezig om deze rol goed te kunnen vervullen. Wij zijn blij dat er op deze manier continuïteit is binnen Afeer en wensen Johan vanzelfsprekend veel succes toe in deze prachtige functie!

Dinsdag zoals gebruikelijk onze B&W vergadering waarbij de laatste hand werd gelegd aan de begroting 2019.

Zoals Harrie al heeft verwoord in zijn blog hadden we dinsdagavond een brede bijeenkomst met de inwoners van de vesting Bourtange. At er behoefte was aan deze avond bleek wel uit de grote opkomst. Prima om op deze wijze met elkaar in gesprek te zijn. De meningen van de inwoners over de geagendeerde onderwerpen lopen nog wat uiteen, maar de wil om er met elkaar uit te komen is zeker aanwezig.

Woensdagavond de bijeenkomst met de dorpsraad van Blijham.

Donderdagochtend vergadering van het AB van de VKB. De agendering voor het wel of niet uittreden uit deze GR staat geagendeerd voor onze gemeenteraad in december van dit jaar, want uiteindelijk neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Volgende week een redelijk gevulde agenda met op woensdag 3 oktober de raadsvergadering waarin vanuit mijn portefeuille een zestal onderwerpen op de agenda staan. Zoals het er nu uitziet, is alleen de zienswijze op de Koers van Wedeka nog een bespreekstuk.

Blog Harrie

Terwijl ik deze blog schrijf en naar buiten kijk is het nog steeds prachtig weer. De afgelopen nacht 30 september was de koudste nacht met vorst aan de grond sinds 1971. We hebben al een prachtige (droge) zomer gehad en nu genieten we alweer enige tijd van een zonnige herfstperiode. Zo rollen we mooi de winter tegemoet.

Deze week stond mijn agenda weer bol met afspraken en waren de meeste avonden bezet. Zo hadden we deze week een brede bijeenkomst in Bourtange over het afvalbeleid en de verkeerssituatie in de Vesting. Er was een goede opkomst en zowel inwoners als ondernemers en een afgevaardigde van het stichting bestuur waren aanwezig. Afgevaardigde van het college was wethouder Luth. Ook de gebiedsregisseur de ambtelijke ondersteuning waren aanwezig bij deze bijeenkomst.

Enkel onderwerpen die ingebracht werden door de aanwezigen waren o.a.:

  • De vesting meer autoluw maken, ook door de inwoners zelf.
  • Het elektrische vervoermiddel, die bij de vesting staat zal meer inzetbaar moeten zijn.
  • De vesting wordt nog te veel gebruikt als sluiproute.
  • Motoren geven veel overlast.
  • Te veel auto’s op het marktplein
  • Bourtange is een toeristisch dorp en dit moet ook zo blijven.
  • Parkeren buiten de vesting.
  • Niet te vele afvalbakken bij de woningen, men heeft maar beperkte ruimte.
  • De PMD bak met oranje deksel is erg storend en past niet bij het karakter van de Vesting.

Al deze zaken zullen worden onderzocht en we blijven hierover met de inwoners in gesprek.

Ook was er deze week nog een bijeenkomst met de Dorpsraad Blijham. In het kader van dat we een nieuwe gemeente zijn bezoeken wij als college dit jaar alle dorpsraden/verenigingen in onze gemeente Westerwolde . Ook hier was de gebiedsregisseur aanwezig, zij is het eerste aanspreekpunt voor de Dorpsraden. Er kwamen veel punten betreffende openbare ruimte aan de orde. Ook hier nogmaals uitleg gegeven over het meldpunt waar men allerlei meldingen betreffende openbare ruimte kan door geven.

Donderdag was ik aanwezig op de informatiemarkt inkoop WMO in de Meet In Bellingwolde. Het was de tweede keer dat we dit organiseerden. De opkomst was groot. Wij doen de inkoop WMO via een Open House model waarbij ieder kwartaal zorgaanbieders zich kunnen inschrijven, dan wel uittreden. De zorgaanbieders kregen een pitch van een minuut. Ook waren de WMO-consulenten en de Participatieraad aanwezig. Het was een middag van kennis maken met elkaar, weten wie we zijn, en welke producten er zoal op de markt zijn.

Vrijdag bracht ik een werkbezoek op de gemeentelijke werf In Ter Apel, we hebben daar samen met enkel mensen van de gemeente de gebouwen en de opslagruimte bekeken. Vanuit hier werken 9 enthousiaste medewerkers die het gebied rondom Ter Apel in goede conditie houden.

Zaterdag mocht ik de 29e Boeskoolmarkt openen. Ik werd enthousiast ontvangen door een delegatie van het bestuur en de voorzitter van handelsvereniging Mercurius. Het zijn vele vrijwilligers die zich inzetten om deze Boeskoolmarkt dan tot stand te brengen. Tijdens mijn toespraak heb ik nog even gememoreerd aan de verschrikkelijke brand in de buurtschap Musselkanaal en wil dan ook de ondernemers in Musselkanaal een hart onder de riem steken. Ik hoopt dat ze desondanks een goed feestweek hebben. Het weer en de sfeer was prima op de Boeskoolmarkt, waar ondernemers en marktlui hun waren kunnen verkopen maar ook het sociale karakter heeft een enorme waarde voor deze markt. Men komt van heinde en ver en mensen die elkaar jaren niet hebben gezien komen elkaar hier weer tegen. Het elkaar persoonlijk ontmoeten geeft toch altijd nog meerwaarde dan het contact via sociale media.

De officiële opening zou gebeuren met het afschieten van een kanon, onder de deskundige begeleiding van de Bourtanger Schutters. Maar helaas het kanon weigerde twee keer en moesten we het doen met een rookwolk zonder schot. Volgend jaar maar weer proberen.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

En dan wil je je blog voor deze afgelopen week schrijven maar ben je in gedachten in het zuiden van ons land…. De afgelopen dagen roepen bij mij verdriet en rouw op.  Families in Oss waar nu zoveel mensen nooit meer het leven kunnen leiden dat ze zich hadden voorgesteld. Zoals altijd breng je je kinderen naar de opvang om te gaan werken en dan… dan is je leven nooit meer hetzelfde en is alle vreugde die je met de kinderen had kunnen hebben voorgoed voorbij. In seconden verandert je leven in een hel.

In gedachten bij alle betrokkenen en nabestaanden van dit afschuwelijke ongeval. Hier zijn geen woorden voor… Namens onze partij wil ik ons diepe medeleven betuigen aan alle betrokkenen van dit drama.

Maandag begon de week met de volgende ronde van de selectiegesprekken voor de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Westerwolde. We hopen dat er spoedig een nieuwe secretaris kan worden benoemd.

Aansluitend ambtelijk overleg inzake allerlei onderwerpen die de Participatiewet raken zoals de te verwachten plaatsingen maar ook de vorderingen van Afeer.  Op dit moment lijkt de extra ingezette capaciteit om meer uitstroom te realiseren vruchten af te werpen. Daar zijn we blij mee en de insteek is om de komende jaren nog veel meer mensen te kunnen bemiddelen naar regulier werk. Dat geeft hoop en zekerheid voor de toekomst.

Dinsdag onze gebruikelijke collegevergadering met aansluitend wederom overleg met het managementteam over de begroting voor 2019. Omdat we strak in de tijdsplanning zitten moet er stevig worden doorgewerkt.

’s Middags een overleg met de beleidsmedewerker economische zaken en de oprichter van ‘Noorder Yurts’. Dit bedrijf verhuurt nu al een aantal prachtige Yurts op een camping in Sellingen maar wil graag uitbreiden naar een grotere plek. We denken als gemeente graag mee.  Een Yurt is een bijzondere ronde steppetent die van de ene kant een eeuwenoude traditie laat ervaren en van de andere kant een buitenvakantie van luxe en comfort voorziet. Gezien de bezetting van de huidige Yurts is daar in Westerwolde zeker markt voor! Als portefeuillehouder recreatie en toerisme hoop ik dan ook dat deze nieuwe vorm van ‘kamperen’ veel toeristen naar Westerwolde mag brengen!

Dinsdagavond brachten we als college een bezoek aan de vereniging dorpsbelangen in Vlagtwedde. Het is goed om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan en aandacht te geven aan verbeterpunten.

Woensdag mocht ik als loco burgemeester in het kader van  officiële aftrap van ‘Oktobermaand Kindermaand’ een verhaal voorlezen bij  basisschool ‘Op d’Esch’ in Sellingen.  ‘Oktobermaand Kindermaand’ wordt jaarlijks in onze provincie georganiseerd en heeft als doel kinderen van 4 tot en met 12 jaar op een laagdrempelige manier in aanraking te brengen met cultuur en erfgoed.  Dit jaar was er een prachtig volksverhaal over de dolle jonker van Nienoord. De kinderen genoten van het verhaal. Wat mij opviel is dat de kinderen enorm welbespraakt zijn, nieuwsgierig en hele goede vragen stelden na het verhaal. Vol vertrouwen dat deze kinderen een goede toekomst krijgen!

’s Middags vergadering van het DB van Wedeka waarin gesproken werd over de  nieuwe koers die Wedeka wil gaan volgen. De gemeenteraden hebben nog de gelegenheid hierover een zienswijze in te dienen en in de raad van 3 oktober zal dit wederom in de gemeente Westerwolde aan de orde komen. Het is belangrijk dat het fundament van Wedeka op orde is en dat er gebouwd wordt aan de toekomst van dit mooie bedrijf waarbij een nauwe samenwerking met Afeer natuurlijk heel goed is voor de gezamenlijke regionale arbeidsmarkt. De slogan ‘Samen sterk’ die ik ken vanuit mijn tijd als vakbondsbestuurder bij de Nederlandse Politiebond is ook in dit verband belangrijk!

Donderdagochtend naar het Provinciehuis voor een bestuurlijk overleg met de gedeputeerde over cultuur. Mooi om zo even met elkaar te kunnen spreken over de visie van de gemeente Westerwolde op cultuur in het algemeen.

Donderdagavond het vervolg van de selectiegesprekken voor de functie van gemeentesecretaris. Binnenkort hierover meer.

Nog even het nieuws checken…en dan lees je over de brand in Musselkanaal.  Een ramp voor deze ondernemers en voor de inwoners van Musselkanaal. In één nacht zien deze ondernemers hun zaak, waaraan ze jaren hebben gewerkt, in rook opgaan.  We wensen iedereen veel sterkte en vooral kracht om door te gaan.

Vrijdag tijd om alvast wat stukken te lezen. En dan de week al weer voorbij. Bij hoge uitzondering dit weekend geen zakelijke activiteiten. Dat is maar goed ook; er liggen naast de begroting 2019 toch nog een aantal andere dossiers op tafel die de nodige aandacht vragen!

 

Blog Harrie

Deze week was er weer  een druk programma  met veel vergaderingen. Ook werd deze week binnen het college de begroting  2019  samen met het MT team besproken. Het is een hele klus en het vergt vele werkuren van de ambtenaren.

Dinsdagavond was er  een kennismakingsavond met de Dorpsbelangen van Vlagtwedde. Hier waren tevens bij aanwezig de gebiedsregisseur en het voltallig college. Veel uiteenlopende zaken kwamen aan de orde zoals verkeerssnelheid, snelheidsmetingen Wollinghuizerweg, schoolzone Wilhelminastraat, conditie voetpaden en  de overlast van de hangjongeren. Dorpsbelangen is bezig om een dorpsvisie te schrijven. Het was een constructieve avond.

Woensdag avond was er een informatieve raadsbijeenkomst  in Wedde. De onderwerpen waren ‘duurzaamheid en openbare verlichting’.

Er was een goede opkomst. In het eerste deel werd een toelichting gegeven op het visie traject duurzaamheid en werden de inloopbijeenkomsten geëvalueerd. Met deze visie willen wij de kaders opstellen waarbinnen wij het mogelijk willen maken dat de komende generaties op een duurzame wijze kunnen wonen, werken en leven in het mooie Westerwolde.

In het tweede deel werd de beleidsvormingsproces openbare verlichting toegelicht en de keuzemogelijkheden, uitgangspunten en beleidskaders besproken.

Donderdag had ik een bijeenkomst van het algemeen bestuur van SOZOG. Dit is een gemeenschappelijke regeling die in 1970 is opgericht. Het samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen verzorgt de contracten voor de afzet en verwerking van restafval en GFT. Het is destijds opgericht vanwege de wettelijke verplichting voor gemeenten om middels een gemeenschappelijke regeling zorg te dragen voor de verwezenlijking  van afvalstoffen van de provincie Groningen voor het samenwerkingsgebied Oost- en Zuidoost- Groningen. Door de recente ontwikkelingen met de aanbesteding van het restafval is bij de gemeente Westerwolde de vraag gerezen of samenwerking binnen het Sozog nog wel van deze tijd is. De restafval wordt verbrand zonder na scheiding.

Ook was ik deze dag aanwezig bij de start van de plaatsing van de abri’s (bushokjes0. De gedeputeerde Fleur Gräper droeg een monumentale abri over aan de directeur van het Nationaal Bus Museum in Hoogezand. De oude abri wordt vervangen omdat deze geen comfort meer biedt aan de reizigers. Deze heeft nu in het Busmuseum een nieuwe bestemming gekregen en blijft zo bewaard als cultureel erfgoed.

Zaterdag mocht ik namens het college,  “Westerwolde op Wielen”  openen op de mooie locatie de ‘Polderputten’ in Ter Apel. Men kon kennis maken met de elektrische fiets  er werden tips en tricks gegeven over het gebruik van de elektrische fiets en ook werd er gewezen op de veiligheid. Er was er een parcours  opgezet voor de beginnende autobestuurder en  bureau Rij & Verkeersveiligheid was er met verschillende simulatoren. Ook was de regiopolitie vertegenwoordigd. Stichting R-Zijn en de politie hadden deze dag georganiseerd. Het was  leerzame middag voor  jong en oud.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk) week toe!

Blog Giny

In mijn agenda stond gepland dat ik op maandag 10 september  weer zou beginnen. Echter, tijdens mijn vakantie kwam het verzoek binnen om op zondag 9 september aanwezig te zijn bij de presentatie van de tentoonstellingsbrochure van de Witte Olifanten in de smederij naast SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen. Dieke Venema  exposeert hier met haar keramische beelden. Vanzelfsprekend gaf ik graag gehoor aan deze uitnodiging.

Maandag, na bijna vier weken zomerreces, eerst maar eens de mailbox en de agenda doornemen. ’s Middags vergadering van het DB van Afeer en ’s avonds de fractievergadering.

Dinsdagochtend was het college weer compleet na het zomerreces. Na onze collegevergadering aansluitend samen met het MT vergaderen over de begroting 2019.

Woensdag interne overleggen en de voorbereiding voor de commissievergadering. Een volle agenda waarin vanuit mijn portefeuille diverse stukken aan de orde kwamen. Mooi dat de raadsleden op zich positief zijn over het ‘Pronkjewailpad’ dat in 2019 in het zuiden van onze provincie operationeel zal worden, waarbij 70 kilometer van de wandelroute door Westerwolde gaat. We hopen daarmee nog meer toeristen naar ons gebied te krijgen.

Het voorstel voor de zienswijze in relatie tot de nieuwe koers van Wedeka leverde nogal vragen en discussie op.  Dit voorstel gaat dan ook als bespreekstuk door naar de raadsvergadering.

De Winkeltijdenverordening zal ook in de volgende raadsvergadering worden vastgesteld. Dat betekent dat in de gemeente Westerwolde de openingstijden voor de winkels gelijk blijven aan de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde en zelfs hier en daar nog worden uitgebreid.

Vrijdagmiddag mocht ik, in Bourtange bij de synagoge, een prachtige beeldententoonstelling ‘Sjalom Aleechem’ (Vrede zij met u) openen van Amiran Djanashvili. Een aanrader! (foto’s Catharina Glazenburg)

Zaterdag waren Harrie en ik aanwezig bij de opening van het eerste Cittaslow Voedfestival dat Westerwolde onder andere samen met de gemeente Borger-Odoorn organiseerde. De lokale producten stonden centraal en de achterliggende gedachte is om ondernemers, producenten, verwerkers uit de regio te inspireren om nog meer met elkaar samen te werken en om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met wat Westerwolde en Borger-Odoorn te bieden hebben. Het stoofpotje van Eize was heerlijk!! (foto Jans Velthuis)

En dan is de eerste werkweek al weer voorbij!

Blog Harrie

Afgelopen week was het volledige college weer compleet. Zelf was ik al weer enkele weken aan het werk en mocht ik tijdens deze periode als vierde loco twee bruidsparen uit onze gemeente namens het college feliciteren met hun 60 jarig huwelijk.

De meeste inwoners zijn weer terug van vakantie en de scholen zijn weer begonnen. We hebben het afgelopen zomer een hete en droge periode gehad en de wetenschappers voorspellen dat er beduidend meer van deze periodes zullen komen. Het laten doordringen dat de wereld verandert, is een lastige opdracht, ook voor de gemeente Westerwolde.

Of we nu sceptisch zijn of niet, klimaat verandering zal toch plaats vinden. Het wordt warmer, droger, meer wolkbreuken etc. De zeespiegel zal stijgen maar hoeveel en of dit gelijkmatig gebeurt is moeilijk te voorspellen. Goed en slim omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. In Westerwolde zijn we druk bezig met de ontwikkeling van de visie duurzaamheid.

Afgelopen dinsdag vond in het gemeentehuis in Sellingen een inloopbijeenkomst plaats voor duurzame energieopwekking in het landschap. De bijeenkomst werd goed bezocht!

Zowel inwoners, ondernemers als agrariërs waren aanwezig om mee te denken en mee te praten over wat duurzame energieopwekking in ons landschap voor gevolgen heeft. Na de presentaties werd er in kleine groepjes verder gepraat over de wensen en eisen voor windmolens en zonneparken.

Wat de inwoners belangrijk vonden was o.a:

⁃ Participatie van en afstemming met aanwonenden en omliggende bedrijven.

⁃ Zonneparken en windmolens plaatsen met respect voor de natuur.

⁃ Behoefte om de duurzame energie in de regio Westerwolde te houden.

Deze week zijn in het college de programma begroting 2019 besproken en gaan we volgende week praten over de ombuigingsvoorstellen .

Woensdag was er de eerste raadsvergadering, en had ik het onderwerp beschermd wonen waarbij in 2020 we als gemeente zelf de zorg overnemen van mensen met indicatie beschermd wonen .We gaan de komende tijd het plan verder uit werken met de Groninger gemeenten.

De vrijdag werd ingevuld met twee werkbezoeken .

In mijn portefeuille heb ik gemeentelijk eigendommen, dit zijn onder andere de gemeentelijke werkplaatsen. ‘s Morgens bezocht ik de werf in Vriescheloo, hier bevindt zich ook de milieustraat. Tijdens de rondleiding kreeg ik een goede indruk van de werkzaamheden en de staat van de gebouwen.

 

In de middag werd de werkplaats bezocht in Sellingen en hier sprak ik met een vrachtwagenchauffeur, die binnenkort afscheid neemt na een dienstverband van 43 jaar bij de gemeente.

Voor nu wensen wij onze lezers een fijne (werk)week toe!

Extra blog Giny…

Mijn laatste dag voor de vakantie werd onverwachts een dag met een gouden randje..

Afgelopen week lazen we het volgende bericht in het nieuws: “Bij een dodelijk ongeval op de A58 schreef de politie afgelopen weekend 25 boetes uit aan automobilisten die filmend langs het ongeluk reden. Ook parkeerde iemand zijn auto midden op de snelweg om het ongeluk vast te leggen.”

Hoe anders was het deze week in de gemeente Westerwolde!

Toen afgelopen woensdagavond een auto te water raakte in Wedde, werd er door omstanders niet gedacht aan filmen of foto’s maken!

Vier mannen die getuige waren van het ongeval dachten geen seconde na en sprongen het water in. Niet om te filmen maar om het slachtoffer te redden. Twee van de mannen beschikken op dit moment niet eens meer over een mobiele telefoon… ze hadden de telefoon in hun zak en sprongen het water in… zonder nadenken…  Dat hun telefoon deze sprong niet zou overleven…daaraan hebben ze niet eens gedacht!

Toen ons dit bericht bereikte vanochtend was het vanzelfsprekend dat wij, als gemeente Westerwolde, deze helden in het zonnetje zouden zetten. Door hun kordate optreden hebben deze helden een leven gered!

Het was een zoektocht om de telefoonnummers en de namen van de mannen te achterhalen.

Gelukkig werd de oproep op Facebook om de helden te traceren breed gedeeld (want daar is social media wel bij uitstek geschikt voor!) en konden we in het gemeentehuis in Wedde de redders huldigen. Dank voor alle reacties na deze oproep!

Ook het slachtoffer was vanmiddag aanwezig met zijn vrouw en kinderen. Het was een kippenvelmoment toen de dochters van 12 en 13 jaar verwoorden hoe blij ze waren dat hun vader was gered. Het was ontroerend om de meisjes te horen zeggen: ”We hebben vandaag de hele dag met papa geknuffeld..”

En eerlijk is eerlijk….ook al ben je dan loco burgemeester… dan moet je toch echt even slikken!

Het was een hele klus vandaag om de redders en het slachtoffer op zo’n korte termijn in het gemeentehuis te kunnen ontvangen. Maar het was meer dan de moeite waard!

De dankbaarheid van het slachtoffer jegens zijn redders, de trots van de familie van de helden….het maakte dat deze laatste dag voor mijn vakantie opeens een dag met een gouden randje werd!

Ik mocht de redders toespreken…. Met een diepe buiging en vol respect heb ik ze laten weten dat zij alle vier een voorbeeld voor Nederland zijn!  Niet filmen, geen foto’s…maar een leven redden!

Ze hebben zoveel betekend gisteravond! Want ook het slachtoffer heeft een gezin, familie en vrienden en dankzij hun heldhaftige optreden werd gisteren geen dag met een zwarte rand…

En ach…Westerwolde is bescheiden met slechts de lokale pers aanwezig. Eén van de redders kon vanmiddag niet aanwezig zijn omdat hij jarig was en visite had.  De bloemen heb ik hem persoonlijk gebracht na de huldiging.  Hij was blij met de bloemen maar nog veel meer dankbaar dat hij mee had kunnen helpen een leven te redden….want hij was in zijn leven al veel dierbaren verloren.

Waarom deze extra blog? Om nogmaals deze helden dank te zeggen en aan alle inwoners van Nederland te vragen:” Wat is beter…  filmen of redden?” Ik denk dat ik het antwoord weet…

Dank mannen! Jullie hebben gisteren het verschil gemaakt! Ik ga met een fijn gevoel op vakantie!