Gemeentebelangen Westerwolde heeft uit de media vernomen dat het COA in gesprek is met onze buurgemeente Stadskanaal om in Musselkanaal het AZC te heropenen.

We constateren dat deze locatie, evenals als het centrum in Ter Apel, onder de politie regio Ommelanden Oost valt. Ommelanden Oost is nu al niet in staat de problematiek, die wordt veroorzaakt door instroom van met name de zogenaamde ‘veiligelanders’ en asielaanvragers, in Ter Apel het hoofd te bieden.

Met het openen van de locatie Musselkanaal, op steenworp afstand van Ter Apel, worden de problemen alleen maar groter voor de politieorganisatie.

Wij, Gemeentebelangen Westerwolde, zouden dan ook graag zien dat de gemeente Stadskanaal geen medewerking verleent aan het openen van deze locatie en alvorens hierover te besluiten, eerst terdege de afweging maakt of de veiligheid van haar inwoners gewaarborgd is.

Destijds hebben wij als gemeente ingestemd met de woorden ‘adequate politiezorg’, maar dit blijkt een te ruim begrip te zijn. Er dienen dus concrete afspraken te worden gemaakt over hoe de politiezorg en de verantwoordelijkheid van het COA, vorm wordt gegeven, alvorens deze locatie te openen.

Wij realiseren ons terdege dat dit een aangelegenheid is van de gemeente Stadskanaal, maar de vrees bestaat dat, door het heropenen van dit AZC, ook de veiligheid van Ter Apel nog meer in het geding is.

De ervaringen met het (doen) nakomen van gedane beloften voor wat betreft veiligheid, door het COA en de politieorganisatie, blijken in de praktijk van weinig waarde. De bevolking word getrakteerd op onrust en de winkeliers met een grote toename van winkeldiefstallen.

De druk op de politieorganisatie wordt steeds groter en de afspraken zijn daarom, voor de welwillende uitvoerende agent op straat, in de praktijk niet realistisch.

 

 

Op 27 november heeft een delegatie van GB Westerwolde gesproken met de directie van ambulancezorg. We werden heel vriendelijk ontvangen.

Na een voorstelrondje hebben wij uitgelegd wat onze zorgen zijn. In de nachtelijke uren is er geen ambulance beschikbaar in Vlagtwedde, deze moet dan vanuit Winschoten of Stadskanaal komen en word de aanrijtijd van 15 minuten zelden gehaald. Dit geeft men ook ruiterlijk toe. Daarom wilden wij ook in de nachtelijke uren een ambulance in Vlagtwedde zodat van hieruit ook het omliggende gebied bij spoed kan worden bediend.

De directeur van ambulancezorg heeft ons uitgelegd waarom er geen ambulance in de nachtelijke uren gestald word in de post Vlagtwedde.

Er zijn simpel weg te weinig spoedritten die dit zouden rechtvaardigen. De meeste ritten die in de avond en nacht plaatsvinden zijn ritten op verzoek van de doktersdiensten. Verder blijkt in de praktijk dat er redelijk veel ritten zijn die eigenlijk door de doksterdienst afgehandeld zouden moeten worden. Maar om dat die alleen in Groningen open is bellen mensen vaak om een ambulance.

Wel hebben we de toezegging gekregen, dat de ambulance, die binnenkort extra in Stadskanaal komt, zodanig in het gebied word gepositioneerd dat Westerwolde sneller te bereiken is dan nu het geval is. Daar zijn we blij mee, hoewel we deze ambulance liever in Vlagtwedde hadden gezien.

Tot slot heeft onze fractie voorzitter onze petitie met 1137 handtekeningen aangeboden waar men toch wel van onder indruk was. Ambulancezorg drukte ons vooral op het hart om contact op te nemen met hen wanneer zich problemen voordoen.

Nadat we nog een uitgebreide rondleiding hebben gehad, zijn we redelijk tevreden huiswaarts gegaan.

Wij willen iedereen dank zeggen voor het ondertekenen van de petitie. Hieruit blijkt wel hoe dit leeft in het gebied en dat mede dankzij deze petitie deze zorgen onder de aandacht van ambulancezorg Groningen zijn gebracht. Overigens, klachten over het niet behalen van de aanrijtijden ontvangen wij graag van onze inwoners.

Gemeentebelangen Westerwolde kijkt terug op een goede begrotingsraad.

We zijn blij dat een aantal bezuinigingen zijn terug gedraaid en een aantal voorstellen die op de lijst ‘ niet-doen’ stonden nu toch wel worden uitgevoerd. Ondanks alles, wordt er nog bijna één miljoen bezuinigd. We hadden natuurlijk liever gezien dat dit niet nodig was geweest! We worden echter door de regering financieel in ons hemd gezet.

De overheid heeft in 2018 vele miljarden overgehouden maar laat gemeenten financieel in de kou staan.

Amendement opheffen leges gehandicaptenparkeerkaart.

Het amendement van Gemeentebelangen Westerwolde om GEEN leges te gaan heffen op gehandicaptenparkeerkaarten en ook GEEN bijdrage te vragen voor de medische kosten, van de gehandicaptenparkeerkaart, werd breed gesteund. We zijn blij dat hiermee een minder draagkrachtige groep inwoners wordt ontlast.

Tijdens de commissie vergadering had Gemeentebelangen al gepleit voor het niet afsluiten van de Ruiten Aa Kanaal.

Ook wilden wij de OZB niet meer dan 4% laten stijgen. Gelukkig stijgt de OZB uiteindelijk met maar 3 % in plaats van de voorgestelde 10% .

Op ons voorstel blijft het hertenkamp in Vriescheloo ook intact. De bezuiniging wordt uitgevoerd doordat het onderhoud nu met medewerkers van ons werklab, in samenwerking met de huidige vrijwilligers zal gebeuren. Zo blijft het hertenkamp in Vriescheloo bestaan!

Wat is er nog meer besloten in de begrotingsraad?

  • De sportvelden in Westerwolde worden niet afgestoten.
  • De molens in onze gemeente worden niet verkocht.
  • De bezuiniging op de participatieregeling gaat NIET door.
  • De verhoging van de zwembad tarieven is ook van de baan.

Het door Gemeentebelangen Westerwolde ingediende amendement om € 9000,- op te nemen voor ‘diversiteit’  werd breed gesteund. Immers, als we nieuw beleid willen maken, moet er ook budget beschikbaar zijn, anders is het symboolpolitiek.

Tot slot kwamen er nog twee moties. De eerste ging over onze brandweervrijwilligers in Westerwolde. Het kan en mag niet zo zijn dat er twijfel is of deze vrijwilligers wel voor 100 % verzekerd zijn als zij hun hulpverlenende taak uitvoeren! Gelukkig werd deze motie unaniem aangenomen.

De tweede motie ging over ‘ trots op boeren’  en wilde bewerkstelligen dat de provincie geen extra regels gaat opleggen aan de boeren boven op de landelijke regels of dwingt hun bedrijf te verplaatsen. Deze motie hebben wij mede ingediend en daarom dus ook van harte ondersteund!

Afgelopen woensdag vond er een raadsvergadering plaats waarin de politiechef Gery Veldhuis op verzoek van de raadsleden aanwezig was om een aantal zaken te verduidelijken omtrent de politiebezetting van het politiebureau en de gemeente Westerwolde in zijn geheel. Deze verduidelijking was nodig omdat in de commissievergadering, tot verbazing van de gehele raad, bleek dat gemaakte afspraken tussen gemeente en politieorganisatie, eenzijdig waren terug gedraaid.

Het verduidelijken van de afschaling van politie heeft de heer Veldhuis helaas niet kunnen bereiken. Het werd voor raad en college alweer een teleurstellende avond, waarbij de politiechef niet betrapt kon worden op enig begrip voor de bijzondere situatie in Ter Apel. Het wordt steeds duidelijker dat de politieorganisatie niet wil zorgen voor voldoende veiligheid voor onze burgers in Westerwolde.

Er lag een voorstel om alle gemaakte afspraken uit het verleden, die niet meer nagekomen werden door de politie, opnieuw te laten bevestigen. Zover kwam het echter niet. De heer Veldhuis heeft veel gesproken, maar inhoudelijk vrijwel niets gezegd. Sterker nog, hij wilde geen of nauwelijks toezeggingen doen over de afspraken die gemaakt zijn.

Volgens Veldhuis was hij verrast dat het politiebureau in ter Apel niet veilig en niet ‘Arbo proef’. Heel bijzonder dat hij hiermee nu op de proppen komt omdat dit reeds in februari 2016 aan de raad is medegedeeld in een raadsvergadering van de toenmalige gemeente Vlagtwedde. Hier is dus 3,5 jaar niets aan gedaan. Wanbeleid!

Veldhuis vertelde dat de politie het gebouw gaat verbeteren of op zoek gaat naar een ander gebouw. Dat kan dus nog wel even duren verwachten wij, het lijkt dan ook op vertragingstechniek. Het verhaal van Veldhuis was doorspekt met mitsen en maren en hij liet voorkomen alsof hij niet op de hoogte was van de gemaakte afspraken uit het verleden. Hij liet op geen enkele wijze zien dat hij met concrete voorstellen kwam om de politiezorg op orde te krijgen.

Kortom; Gemeentebelangen Westerwolde was en is niet tevreden over de uitleg van de deze politiechef. Hij houdt ons voor de gek en heeft niet door wat voor een impact dit heeft voor onze inwoners van Ter Apel. Gemeentebelangen Westerwolde kan maar één conclusie trekken: we zijn belazerd en worden nog steeds belazerd door de top van de politie! Zoals gezegd is het bureau ter Apel is reeds gedeeltelijk ontmanteld en buiten gebruik gesteld. Wat ons betreft wanbeleid van deze politieorganisatie. Let wel, wij hebben het hier over de politieorganisatie en niet over de inzet van het merendeel van de individuele politieagenten in het veld. Zij willen wel maar worden gedwarsboomd door de politietop. Ook dit is ons wel duidelijk.

Onze burgemeester heeft de vervelende opdracht om al deze zaken terug te draaien in samenwerking met de politieorganisatie. Gezien de houding van deze huidige politieleiding, lijkt dat een haast onmogelijke taak.

Ons vertrouwen in de politie is vrijwel verdwenen. Wij steunen onze burgemeester in zijn strijd om dit binnen enkele weken op orde te krijgen. Mocht het de burgemeester niet lukken alle gemaakte afspraken terug te draaien door onwil van de politietop, dan zullen wij als Gemeentebelangen Westerwolde een motie indienen waarin we het vertrouwen in de politieorganisatie helemaal opzeggen!

Daarnaast zullen wij alle andere gemeenteraden in Nederland waarschuwen om geen gesprekken met de overheid (COA) aan te gaan over nieuw in te richten asielopvang locaties. Gewoonweg omdat de overheid gemaakte afspraken niet wil nakomen en de politieorganisatie hun taak, namelijk zorgen voor de veiligheid van de burgers, niet wil uitvoeren.

Laat één ding volstrekt helder zijn: wij blijven altijd tot het uiterste strijden voor een veilig Ter Apel, voor een veilig Westerwolde!  Immers heel Westerwolde heeft te lijden onder de veel  te lage inzet van de politieorganisatie en dat onder verantwoording van de minister van Justitie en Veiligheid!

Wij, de inwoners van Westerwolde, hebben recht op veiligheid net zoals alle inwoners in de rest van Nederland.

De motie hebben wij klaar liggen en zullen zeker niet schromen deze motie in te dienen, waarbij wij ervan uit gaan dat alle andere fracties binnen onze gemeenteraad dit gaan steunen. Immers tot op heden hebben wij als raad altijd unaniem en als één blok gestaan voor onze inwoners. Al lijkt dit soms niet het geval.

Vervolgens zullen wij ons beraden (hopelijk ook samen met de gehele raad) op vervolgstappen. We hebben nog wel het een en ander in onze hoge hoed. Want, dat er dan vervolgstappen zullen komen, is wel zeker!

 

Volgende week staat de begroting 2020 op de agenda van de raad. Zoals veel gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Westerwolde te maken met bezuinigingen door de tekorten op onder ander de jeugdzorg en de WMO.

Waarom tekorten op WMO en jeugdzorg?

De Nederlandse regering wilde geld besparen door zorgtaken te decentraliseren en dus werden deze taken van Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. De gedachte was dat door sneller schakelen en eerder ingrijpen langdurige zorg kon worden verminderd. Tegelijkertijd werd in 2015 bij de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeente direct maar even 450 miljoen gekort en moesten de gemeenten hetzelfde werk voor minder geld uitvoeren.

De gedachte dat de gemeenten het beter zouden doen als de rijksoverheid klopte. Wat men in Den Haag even over het hoofd had gezien was dat, juist omdat de gemeenten dichtbij de inwoners staan, er veel meer schijnende gevallen aan het licht kwamen en de inwoners die waren aangewezen op jeugdzorg gemakkelijker de weg naar de gemeente vonden dan naar de rijksoverheid.

De door Den Haag verwachtte besparing bleek een illusie. Sterker nog, er werd door de gemeenten veel meer geld uitgegeven aan jeugdzorg, juist omdat gemeenten de problematiek beter in beeld hebben. De zorgvraag nam toe en er was minder geld.

In december 2018 besloot diezelfde regering dat de eigen bijdrage voor de WMO voor inwoners werd verlaagd naar 17,50 euro. Voorheen betaalden mensen met een hoger salaris een inkomensafhankelijke bijdrage, maar nu betaalt iedereen 17,50 euro per 4 weken. Dus of je een uitkering hebt, een minimum inkomen of een paar miljoen op je bankrekening, ieder betaalt hetzelfde tarief. Een mooi streven van onze regering, maar ook hier worden gemeenten wederom niet voor gecompenseerd. De gemeenten moeten het tekort zelf maar bij passen.

WMO en Jeugdzorg zijn wettelijke taken die de gemeenten moeten uitvoeren… maar wel met extra korting vanuit Den Haag. Dat betekent dat de gemeente met eigen geld bij moet springen. Daarom moet er nu door de gemeente worden bezuinigd of moeten de inkomsten verhoogd worden.

Dat alles raakt u als inwoner van onze gemeente. Het kabinet heeft vorig jaar 18 miljard euro over gehouden maar weigert de gemeenten meer geld te geven om haar taken fatsoenlijk te kunnen uitvoeren!

Hoe zit dat nou met het geld dat de gemeenten ontvangen?

Gemeenten en provincies hebben eigen inkomsten en krijgen geld van de Rijksoverheid. Daarmee kunnen zij hun wettelijke taken uitvoeren. Dat wordt dan weer lastig als de Rijksoverheid gelijk maar de gemeenten kort op hun inkomsten vanuit het Rijk.

Gemeenten krijgen hun geld voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid. Een deel van de inkomsten komt uit het zogenaamde Gemeentefonds, een fonds waarin het Rijk jaarlijks een deel van de belastingopbrengst stopt en verdeelt over de gemeenten. Deze inkomsten mag de gemeente DEELS naar eigen inzicht besteden.

De inkomsten waar de gemeente wel invloed op heeft zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), de toeristenbelasting, de parkeerbelasting en de leges. Wanneer er dan vanuit het rijk voor de wettelijke taken (dus WMO en jeugdzorg) minder geld binnenkomt betekent dit dat er minder vrij te besteden geld overblijft. Als de gemeente het huishoudboekje op orde willen houden moet er meer geld binnen komen. De gemeente kan dan de gemeentelijke belasting verhogen of bezuinigen.  Beide maatregelen willen we liever niet.

Conclusie: de gemeenten krijgen dus het grootste deel van hun inkomsten van de rijksoverheid. Als deze overheid vervolgens gaat bezuinigen en tegelijkertijd taken over de schutting gooit, dan is dat de reden dat gemeenten op hun eigen begroting moeten bezuinigen en dat de pijn dus bij de inwoners van de gemeente wordt neergelegd.

De lokale bestuurders moeten dus keuzes maken die zij helemaal niet willen maken, maar worden hiertoe gedwongen door de rijksoverheid.

Kortom; onze regeringspartijen roepen dat ze het geweldig doen en veel geld overhouden, maar uiteindelijk betalen wij dit als inwoners van de gemeente dubbel en dwars omdat wij moeten bezuinigen en de OZB moeten verhogen in onze mooie gemeente… regering… bedankt!

 

 

 

Gemeentebelangen Westerwolde heeft met stijgende verbazing kennis genomen van het betoog van de politie in de commissievergadering van afgelopen woensdag. Het is onvoorstelbaar dat gemaakte afspraken op basis van onze motie ten aanzien het politiebureau in Ter Apel worden geschonden. Een motie die destijds door de gehele raad werd gesteund.

We worden we belazerd en het wordt het tijd dat de ketenmariniers gaan ingrijpen, of zijn dit marionetten van het Ministerie…

De politie heeft zonder enige vorm van overleg met de gemeente besloten zaken anders te regelen dan is afgesproken. Dit is zeer kwalijk. De overlast neemt toe evenals de winkeldiefstallen. 

Wij kunnen het als politiek niet meer uitleggen aan onze inwoners.

We krijgen de indruk dat het team Westerwolde de zaken over de schoenen loopt en niet gesteund wordt door de korpschef, die blijkbaar andere prioriteiten heeft.

Wij eisen van de politie dat ze de gemaakte afspraken nakomt.

Binnenkort spreekt de raad hierover met de portefeuillehouder en zullen ook hem houden aan gemaakte afspraken .

 

Bewegen is belangrijk! Ook voor de kleinsten onder ons. Geweldig dat ik gisteren het beweegdiploma mocht overhandigen aan de peuters in Vlagtwedde!

 


110 peuters uit de gemeente Vlagtwedde behaalden deze week het Nijntje beweegdiploma of certificaat. De peuters ontvingen de diploma’s of certificaten onder toeziend oog van hun familie op het beweegfeestje tijdens de laatste beweegles. Wethouder Luth overhandigde woensdag de beweegdiploma’s en -certificaten aan de peuters van peuterspeelzaal Hummelhoeske.

Bij het Nijntje beweegdiploma leren kinderen in vijftien beweeglessen, waarbij plezier in bewegen voorop staat, spelenderwijs de basisvormen van bewegen. In de lessen wordt aandacht besteed aan de motoriek van het jonge kind. Ter afsluiting laten de kinderen met het beweegfeestje aan hun ouders en overige familie zien wat zij geleerd hebben. De beweegfeestjes vonden plaats bij peuterspeelzaal Plaggenborg in Jipsinghuizen, kinderdagverblijf Kiekeboe in Ter Apel, kinderdagverblijf Ieniemienie in Vlagtwedde, peuterspeelzaal ’t Hummelhoeske in Vlagtwedde en peuterspeelzaal Dikkertje Dap in Bourtange.

De gemeente Vlagtwedde heeft de beweging van kinderen hoog in het vaandel staan.
Wethouder Luth: “Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium leren
om goed te bewegen en een sportieve levensstijl aannemen. Een vroege kennismaking
met sporten, bewegen en het plezier dat hen dit bezorgt, maakt dat kinderen lekker in
hun vel zitten en meer zelfvertrouwen hebben”.

De bewegingslessen, voor alle peuters van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
van Stichting Rzijn in de gemeente Vlagtwedde, werden verzorgd door Ter Apeler
Gymnastiek en Atletiek vereniging (TGAV), Stichting Rzijn en Huis voor de Sport
Groningen.

Gemeente Vlagtwedde Actief
Het project is een initiatief vanuit TGAV, Stichting Rzijn en Huis voor de Sport
Groningen. Het initiatief past goed binnen de doelstellingen van Gemeente Vlagtwedde
Actief. Gemeente Vlagtwedde Actief is een samenwerking met Huis voor de Sport
Groningen en Stichting Rzijn en heeft als doel door middel van sport- en
beweegactiviteiten de gezonde leefstijl te bevorderen bij de inwoners van de gemeente
Vlagtwedde.

Vlagtwedde wil hubtaxi voorkomen

De gemeente Vlagtwedde wil voorkomen dat er een dure ‘hubtaxi’ gaat rijden in de gemeente. De taxi, die bewoners van kleinere plaatsen naar busstations gaat brengen, moet de huidige lijn 42 van Emmen naar Vlagtwedde in de daluren vervangen.

De hubtaxi is echter veel duurder dan de bus, en moet ook nog eens vooraf besteld worden.

Ernst van de situatie
Wethouder Giny Luth van de gemeente is in gesprek met de provincie en het OV-bureau Groningen-Drenthe. De gedeputeerde en de directeur van het OV-bureau zien de ernst van de situatie wel in.

‘Zij hebben al gezegd dat de situatie nog eens nader moet worden bekeken’, volgens Luth. ‘En volgens hen kan de dienstregeling altijd aangepast worden als het echt nodig is.’

Slachtoffers
Het mag, ook volgens de gedeputeerde, niet zo zijn dat bepaalde groepen slachtoffer worden van de nieuwe dienstregeling. Vooral ouderen, die niet alleen maar in de spits reizen, kunnen niet vergeten worden, aldus Luth.

Op 28 juni wordt de nieuwe dienstregeling vastgesteld. ‘Het OV-bureau en ook de provincie weet dat we het er niet bij laten zitten. We blijven hier vol op inzetten’, aldus Luth.

Commercieel tarief
De wethouder heeft grote moeite met de tarieven van de taxi. ‘Het is twee keer zo duur als de bus, en na 15 kilometer gaat het commerciële tarief gelden. De gemeente Vlagtwedde, en straks de nieuwe gemeente Westerwolde bestrijkt een groot gebied: als je van Burgemeester Beinsdorp richting Vlagtwedde gaat zit je bij Sellingen al op de 15 kilometer.’

Ideale situatie
De ideale situatie van ieder (half)uur een bus, streeft Luth niet meer na: ‘Ik snap dat dat economisch niet meer verantwoord is, maar er zijn ook alternatieve manieren van vervoer. Er zou ook een kleinere bus kunnen rijden in de daluren. Bovendien moet je, als je kiest voor openbaar vervoer, gewoon het tarief voor openbaar vervoer betalen.’